UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0100 to U+017F

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(oct.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0100Ā0304 0200ĀĀ
U+0101ā0304 0201āā
U+0102Ă0304 0202ĂĂ
U+0103ă0304 0203ăă
U+0104Ą0304 0204ĄĄ
U+0105ą0304 0205ąą
U+0106Ć0304 0206ĆĆ
U+0107ć0304 0207ćć
U+0108Ĉ0304 0210ĈĈ
U+0109ĉ0304 0211ĉĉ
U+010AĊ0304 0212ĊĊ
U+010Bċ0304 0213ċċ
U+010CČ0304 0214ČČ
U+010Dč0304 0215čč
U+010EĎ0304 0216ĎĎ
U+010Fď0304 0217ďď
U+0110Đ0304 0220ĐĐ
U+0111đ0304 0221đđ
U+0112Ē0304 0222ĒĒ
U+0113ē0304 0223ēē
U+0114Ĕ0304 0224ĔĔ
U+0115ĕ0304 0225ĕĕ
U+0116Ė0304 0226ĖĖ
U+0117ė0304 0227ėė
U+0118Ę0304 0230ĘĘ
U+0119ę0304 0231ęę
U+011AĚ0304 0232ĚĚ
U+011Bě0304 0233ěě
U+011CĜ0304 0234ĜĜ
U+011Dĝ0304 0235ĝĝ
U+011EĞ0304 0236ĞĞ
U+011Fğ0304 0237ğğ
U+0120Ġ0304 0240ĠĠ
U+0121ġ0304 0241ġġ
U+0122Ģ0304 0242ĢĢ
U+0123ģ0304 0243ģģ
U+0124Ĥ0304 0244ĤĤ
U+0125ĥ0304 0245ĥĥ
U+0126Ħ0304 0246ĦĦ
U+0127ħ0304 0247ħħ
U+0128Ĩ0304 0250ĨĨ
U+0129ĩ0304 0251ĩĩ
U+012AĪ0304 0252ĪĪ
U+012Bī0304 0253īī
U+012CĬ0304 0254ĬĬ
U+012Dĭ0304 0255ĭĭ
U+012EĮ0304 0256ĮĮ
U+012Fį0304 0257įį
U+0130İ0304 0260İİ
U+0131ı0304 0261ıı
U+0132IJ0304 0262IJIJ
U+0133ij0304 0263ijij
U+0134Ĵ0304 0264ĴĴ
U+0135ĵ0304 0265ĵĵ
U+0136Ķ0304 0266ĶĶ
U+0137ķ0304 0267ķķ
U+0138ĸ0304 0270ĸĸ
U+0139Ĺ0304 0271ĹĹ
U+013Aĺ0304 0272ĺĺ
U+013BĻ0304 0273ĻĻ
U+013Cļ0304 0274ļļ
U+013DĽ0304 0275ĽĽ
U+013Eľ0304 0276ľľ
U+013FĿ0304 0277ĿĿ
U+0140ŀ0305 0200ŀŀ
U+0141Ł0305 0201ŁŁ
U+0142ł0305 0202łł
U+0143Ń0305 0203ŃŃ
U+0144ń0305 0204ńń
U+0145Ņ0305 0205ŅŅ
U+0146ņ0305 0206ņņ
U+0147Ň0305 0207ŇŇ
U+0148ň0305 0210ňň
U+0149ʼn0305 0211ʼnʼn
U+014AŊ0305 0212ŊŊ
U+014Bŋ0305 0213ŋŋ
U+014CŌ0305 0214ŌŌ
U+014Dō0305 0215ōō
U+014EŎ0305 0216ŎŎ
U+014Fŏ0305 0217ŏŏ
U+0150Ő0305 0220ŐŐ
U+0151ő0305 0221őő
U+0152Œ0305 0222ŒŒ
U+0153œ0305 0223œœ
U+0154Ŕ0305 0224ŔŔ
U+0155ŕ0305 0225ŕŕ
U+0156Ŗ0305 0226ŖŖ
U+0157ŗ0305 0227ŗŗ
U+0158Ř0305 0230ŘŘ
U+0159ř0305 0231řř
U+015AŚ0305 0232ŚŚ
U+015Bś0305 0233śś
U+015CŜ0305 0234ŜŜ
U+015Dŝ0305 0235ŝŝ
U+015EŞ0305 0236ŞŞ
U+015Fş0305 0237şş
U+0160Š0305 0240ŠŠ
U+0161š0305 0241šš
U+0162Ţ0305 0242ŢŢ
U+0163ţ0305 0243ţţ
U+0164Ť0305 0244ŤŤ
U+0165ť0305 0245ťť
U+0166Ŧ0305 0246ŦŦ
U+0167ŧ0305 0247ŧŧ
U+0168Ũ0305 0250ŨŨ
U+0169ũ0305 0251ũũ
U+016AŪ0305 0252ŪŪ
U+016Bū0305 0253ūū
U+016CŬ0305 0254ŬŬ
U+016Dŭ0305 0255ŭŭ
U+016EŮ0305 0256ŮŮ
U+016Fů0305 0257ůů
U+0170Ű0305 0260ŰŰ
U+0171ű0305 0261űű
U+0172Ų0305 0262ŲŲ
U+0173ų0305 0263ųų
U+0174Ŵ0305 0264ŴŴ
U+0175ŵ0305 0265ŵŵ
U+0176Ŷ0305 0266ŶŶ
U+0177ŷ0305 0267ŷŷ
U+0178Ÿ0305 0270ŸŸ
U+0179Ź0305 0271ŹŹ
U+017Aź0305 0272źź
U+017BŻ0305 0273ŻŻ
U+017Cż0305 0274żż
U+017DŽ0305 0275ŽŽ
U+017Ež0305 0276žž
U+017Fſ0305 0277ſſ