UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+00FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display «̨̯±ϩešQm67fDS
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0000 U+0000 U+0020 U+00AB U+0328 U+032F U+00B1 U+03E9 U+0065 U+009A U+0051 U+006D U+001E U+0036 U+0037 U+0066 U+0044 U+0053 U+0020 U+0020
UTF-8 00000000 00000000 00100000 11000010 10101011 11001100 10101000 11001100 10101111 11000010 10110001 11001111 10101001 01100101 11000010 10011010 01010001 01101101 00011110 00110110 00110111 01100110 01000100 01010011 00100000 00100000
Unicode
code point
character UTF-8
(bin.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 00000000
U+0001 00000001
U+0002 00000010
U+0003 00000011
U+0004 00000100
U+0005 00000101
U+0006 00000110
U+0007 00000111
U+0008 00001000
U+0009 00001001
U+000A 00001010
U+000B 00001011
U+000C 00001100
U+000D 00001101
U+000E 00001110
U+000F 00001111
U+0010 00010000
U+0011 00010001
U+0012 00010010
U+0013 00010011
U+0014 00010100
U+0015 00010101
U+0016 00010110
U+0017 00010111
U+0018 00011000
U+0019 00011001
U+001A 00011010
U+001B 00011011
U+001C 00011100
U+001D 00011101
U+001E 00011110
U+001F 00011111
U+0020 00100000
U+0021!00100001
U+0022"00100010""
U+0023#00100011
U+0024$00100100
U+0025%00100101
U+0026&00100110&&
U+0027'00100111
U+0028(00101000
U+0029)00101001
U+002A*00101010
U+002B+00101011
U+002C,00101100
U+002D-00101101
U+002E.00101110
U+002F/00101111
U+0030000110000
U+0031100110001
U+0032200110010
U+0033300110011
U+0034400110100
U+0035500110101
U+0036600110110
U+0037700110111
U+0038800111000
U+0039900111001
U+003A:00111010
U+003B;00111011
U+003C<00111100&lt;<
U+003D=00111101
U+003E>00111110&gt;>
U+003F?00111111
U+0040@01000000
U+0041A01000001
U+0042B01000010
U+0043C01000011
U+0044D01000100
U+0045E01000101
U+0046F01000110
U+0047G01000111
U+0048H01001000
U+0049I01001001
U+004AJ01001010
U+004BK01001011
U+004CL01001100
U+004DM01001101
U+004EN01001110
U+004FO01001111
U+0050P01010000
U+0051Q01010001
U+0052R01010010
U+0053S01010011
U+0054T01010100
U+0055U01010101
U+0056V01010110
U+0057W01010111
U+0058X01011000
U+0059Y01011001
U+005AZ01011010
U+005B[01011011
U+005C\01011100
U+005D]01011101
U+005E^01011110
U+005F_01011111
U+0060`01100000
U+0061a01100001
U+0062b01100010
U+0063c01100011
U+0064d01100100
U+0065e01100101
U+0066f01100110
U+0067g01100111
U+0068h01101000
U+0069i01101001
U+006Aj01101010
U+006Bk01101011
U+006Cl01101100
U+006Dm01101101
U+006En01101110
U+006Fo01101111
U+0070p01110000
U+0071q01110001
U+0072r01110010
U+0073s01110011
U+0074t01110100
U+0075u01110101
U+0076v01110110
U+0077w01110111
U+0078x01111000
U+0079y01111001
U+007Az01111010
U+007B{01111011
U+007C|01111100
U+007D}01111101
U+007E~01111110
U+007F 01111111
U+0080 11000010 10000000
U+0081 11000010 10000001
U+0082 11000010 10000010
U+0083 11000010 10000011
U+0084 11000010 10000100
U+0085 11000010 10000101
U+0086 11000010 10000110
U+0087 11000010 10000111
U+0088 11000010 10001000
U+0089 11000010 10001001
U+008A 11000010 10001010
U+008B 11000010 10001011
U+008C 11000010 10001100
U+008D 11000010 10001101
U+008E 11000010 10001110
U+008F 11000010 10001111
U+0090 11000010 10010000
U+0091 11000010 10010001
U+0092 11000010 10010010
U+0093 11000010 10010011
U+0094 11000010 10010100
U+0095 11000010 10010101
U+0096 11000010 10010110
U+0097 11000010 10010111
U+0098 11000010 10011000
U+0099 11000010 10011001
U+009A 11000010 10011010
U+009B 11000010 10011011
U+009C 11000010 10011100
U+009D 11000010 10011101
U+009E 11000010 10011110
U+009F 11000010 10011111
U+00A0 11000010 10100000&nbsp; 
U+00A1¡11000010 10100001&iexcl;¡
U+00A2¢11000010 10100010&cent;¢
U+00A3£11000010 10100011&pound;£
U+00A4¤11000010 10100100&curren;¤
U+00A5¥11000010 10100101&yen;¥
U+00A6¦11000010 10100110&brvbar;¦
U+00A7§11000010 10100111&sect;§
U+00A8¨11000010 10101000&uml;¨
U+00A9©11000010 10101001&copy;©
U+00AAª11000010 10101010&ordf;ª
U+00AB«11000010 10101011&laquo;«
U+00AC¬11000010 10101100&not;¬
U+00AD­11000010 10101101&shy;­
U+00AE®11000010 10101110&reg;®
U+00AF¯11000010 10101111&macr;¯
U+00B0°11000010 10110000&deg;°
U+00B1±11000010 10110001&plusmn;±
U+00B2²11000010 10110010&sup2;²
U+00B3³11000010 10110011&sup3;³
U+00B4´11000010 10110100&acute;´
U+00B5µ11000010 10110101&micro;µ
U+00B611000010 10110110&para;
U+00B7·11000010 10110111&middot;·
U+00B8¸11000010 10111000&cedil;¸
U+00B9¹11000010 10111001&sup1;¹
U+00BAº11000010 10111010&ordm;º
U+00BB»11000010 10111011&raquo;»
U+00BC¼11000010 10111100&frac14;¼
U+00BD½11000010 10111101&frac12;½
U+00BE¾11000010 10111110&frac34;¾
U+00BF¿11000010 10111111&iquest;¿
U+00C0À11000011 10000000&Agrave;À
U+00C1Á11000011 10000001&Aacute;Á
U+00C2Â11000011 10000010&Acirc;Â
U+00C3Ã11000011 10000011&Atilde;Ã
U+00C4Ä11000011 10000100&Auml;Ä
U+00C5Å11000011 10000101&Aring;Å
U+00C6Æ11000011 10000110&AElig;Æ
U+00C7Ç11000011 10000111&Ccedil;Ç
U+00C8È11000011 10001000&Egrave;È
U+00C9É11000011 10001001&Eacute;É
U+00CAÊ11000011 10001010&Ecirc;Ê
U+00CBË11000011 10001011&Euml;Ë
U+00CCÌ11000011 10001100&Igrave;Ì
U+00CDÍ11000011 10001101&Iacute;Í
U+00CEÎ11000011 10001110&Icirc;Î
U+00CFÏ11000011 10001111&Iuml;Ï
U+00D0Ð11000011 10010000&ETH;Ð
U+00D1Ñ11000011 10010001&Ntilde;Ñ
U+00D2Ò11000011 10010010&Ograve;Ò
U+00D3Ó11000011 10010011&Oacute;Ó
U+00D4Ô11000011 10010100&Ocirc;Ô
U+00D5Õ11000011 10010101&Otilde;Õ
U+00D6Ö11000011 10010110&Ouml;Ö
U+00D7×11000011 10010111&times;×
U+00D8Ø11000011 10011000&Oslash;Ø
U+00D9Ù11000011 10011001&Ugrave;Ù
U+00DAÚ11000011 10011010&Uacute;Ú
U+00DBÛ11000011 10011011&Ucirc;Û
U+00DCÜ11000011 10011100&Uuml;Ü
U+00DDÝ11000011 10011101&Yacute;Ý
U+00DEÞ11000011 10011110&THORN;Þ
U+00DFß11000011 10011111&szlig;ß
U+00E0à11000011 10100000&agrave;à
U+00E1á11000011 10100001&aacute;á
U+00E2â11000011 10100010&acirc;â
U+00E3ã11000011 10100011&atilde;ã
U+00E4ä11000011 10100100&auml;ä
U+00E5å11000011 10100101&aring;å
U+00E6æ11000011 10100110&aelig;æ
U+00E7ç11000011 10100111&ccedil;ç
U+00E8è11000011 10101000&egrave;è
U+00E9é11000011 10101001&eacute;é
U+00EAê11000011 10101010&ecirc;ê
U+00EBë11000011 10101011&euml;ë
U+00ECì11000011 10101100&igrave;ì
U+00EDí11000011 10101101&iacute;í
U+00EEî11000011 10101110&icirc;î
U+00EFï11000011 10101111&iuml;ï
U+00F0ð11000011 10110000&eth;ð
U+00F1ñ11000011 10110001&ntilde;ñ
U+00F2ò11000011 10110010&ograve;ò
U+00F3ó11000011 10110011&oacute;ó
U+00F4ô11000011 10110100&ocirc;ô
U+00F5õ11000011 10110101&otilde;õ
U+00F6ö11000011 10110110&ouml;ö
U+00F7÷11000011 10110111&divide;÷
U+00F8ø11000011 10111000&oslash;ø
U+00F9ù11000011 10111001&ugrave;ù
U+00FAú11000011 10111010&uacute;ú
U+00FBû11000011 10111011&ucirc;û
U+00FCü11000011 10111100&uuml;ü
U+00FDý11000011 10111101&yacute;ý
U+00FEþ11000011 10111110&thorn;þ
U+00FFÿ11000011 10111111&yuml;ÿ