UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+00FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display O&]½%+3hX~(
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+004F U+0026 U+005D U+00BD U+0025 U+002B U+0033 U+0068 U+0058 U+001E U+007E U+0028
UTF-8 01001111 00100110 01011101 11000010 10111101 00100101 00101011 00110011 01101000 01011000 00011110 01111110 00101000
HTML O&]½%+3hX~(
Unicode
code point
character UTF-8
(bin.)
HTML 4.0 character entities numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0000 00000000  
U+0001 00000001  
U+0002 00000010  
U+0003 00000011  
U+0004 00000100  
U+0005 00000101  
U+0006 00000110  
U+0007 00000111  
U+0008 00001000  
U+0009 00001001  
U+000A 00001010  
U+000B 00001011  
U+000C 00001100  
U+000D 00001101  
U+000E 00001110  
U+000F 00001111  
U+0010 00010000  
U+0011 00010001  
U+0012 00010010  
U+0013 00010011  
U+0014 00010100  
U+0015 00010101  
U+0016 00010110  
U+0017 00010111  
U+0018 00011000  
U+0019 00011001  
U+001A 00011010  
U+001B 00011011  
U+001C 00011100  
U+001D 00011101  
U+001E 00011110  
U+001F 00011111  
U+0020 00100000  
U+0021!00100001 !!
U+0022"00100010"" ""
U+0023#00100011 ##
U+0024$00100100 $$
U+0025%00100101 %%
U+0026&00100110&& &&
U+0027'00100111 ''
U+0028(00101000 ((
U+0029)00101001 ))
U+002A*00101010 **
U+002B+00101011 ++
U+002C,00101100 ,,
U+002D-00101101 --
U+002E.00101110 ..
U+002F/00101111 //
U+0030000110000 00
U+0031100110001 11
U+0032200110010 22
U+0033300110011 33
U+0034400110100 44
U+0035500110101 55
U+0036600110110 66
U+0037700110111 77
U+0038800111000 88
U+0039900111001 99
U+003A:00111010 ::
U+003B;00111011 &#x3B;;
U+003C<00111100&lt;< &#x3C;<
U+003D=00111101 &#x3D;=
U+003E>00111110&gt;> &#x3E;>
U+003F?00111111 &#x3F;?
U+0040@01000000 &#x40;@
U+0041A01000001 &#x41;A
U+0042B01000010 &#x42;B
U+0043C01000011 &#x43;C
U+0044D01000100 &#x44;D
U+0045E01000101 &#x45;E
U+0046F01000110 &#x46;F
U+0047G01000111 &#x47;G
U+0048H01001000 &#x48;H
U+0049I01001001 &#x49;I
U+004AJ01001010 &#x4A;J
U+004BK01001011 &#x4B;K
U+004CL01001100 &#x4C;L
U+004DM01001101 &#x4D;M
U+004EN01001110 &#x4E;N
U+004FO01001111 &#x4F;O
U+0050P01010000 &#x50;P
U+0051Q01010001 &#x51;Q
U+0052R01010010 &#x52;R
U+0053S01010011 &#x53;S
U+0054T01010100 &#x54;T
U+0055U01010101 &#x55;U
U+0056V01010110 &#x56;V
U+0057W01010111 &#x57;W
U+0058X01011000 &#x58;X
U+0059Y01011001 &#x59;Y
U+005AZ01011010 &#x5A;Z
U+005B[01011011 &#x5B;[
U+005C\01011100 &#x5C;\
U+005D]01011101 &#x5D;]
U+005E^01011110 &#x5E;^
U+005F_01011111 &#x5F;_
U+0060`01100000 &#x60;`
U+0061a01100001 &#x61;a
U+0062b01100010 &#x62;b
U+0063c01100011 &#x63;c
U+0064d01100100 &#x64;d
U+0065e01100101 &#x65;e
U+0066f01100110 &#x66;f
U+0067g01100111 &#x67;g
U+0068h01101000 &#x68;h
U+0069i01101001 &#x69;i
U+006Aj01101010 &#x6A;j
U+006Bk01101011 &#x6B;k
U+006Cl01101100 &#x6C;l
U+006Dm01101101 &#x6D;m
U+006En01101110 &#x6E;n
U+006Fo01101111 &#x6F;o
U+0070p01110000 &#x70;p
U+0071q01110001 &#x71;q
U+0072r01110010 &#x72;r
U+0073s01110011 &#x73;s
U+0074t01110100 &#x74;t
U+0075u01110101 &#x75;u
U+0076v01110110 &#x76;v
U+0077w01110111 &#x77;w
U+0078x01111000 &#x78;x
U+0079y01111001 &#x79;y
U+007Az01111010 &#x7A;z
U+007B{01111011 &#x7B;{
U+007C|01111100 &#x7C;|
U+007D}01111101 &#x7D;}
U+007E~01111110 &#x7E;~
U+007F 01111111  
U+0080 11000010 10000000  
U+0081 11000010 10000001  
U+0082 11000010 10000010  
U+0083 11000010 10000011  
U+0084 11000010 10000100  
U+0085 11000010 10000101  
U+0086 11000010 10000110  
U+0087 11000010 10000111  
U+0088 11000010 10001000  
U+0089 11000010 10001001  
U+008A 11000010 10001010  
U+008B 11000010 10001011  
U+008C 11000010 10001100  
U+008D 11000010 10001101  
U+008E 11000010 10001110  
U+008F 11000010 10001111  
U+0090 11000010 10010000  
U+0091 11000010 10010001  
U+0092 11000010 10010010  
U+0093 11000010 10010011  
U+0094 11000010 10010100  
U+0095 11000010 10010101  
U+0096 11000010 10010110  
U+0097 11000010 10010111  
U+0098 11000010 10011000  
U+0099 11000010 10011001  
U+009A 11000010 10011010  
U+009B 11000010 10011011  
U+009C 11000010 10011100  
U+009D 11000010 10011101  
U+009E 11000010 10011110  
U+009F 11000010 10011111  
U+00A0 11000010 10100000&nbsp;  &#xA0; 
U+00A1¡11000010 10100001&iexcl;¡ &#xA1;¡
U+00A2¢11000010 10100010&cent;¢ &#xA2;¢
U+00A3£11000010 10100011&pound;£ &#xA3;£
U+00A4¤11000010 10100100&curren;¤ &#xA4;¤
U+00A5¥11000010 10100101&yen;¥ &#xA5;¥
U+00A6¦11000010 10100110&brvbar;¦ &#xA6;¦
U+00A7§11000010 10100111&sect;§ &#xA7;§
U+00A8¨11000010 10101000&uml;¨ &#xA8;¨
U+00A9©11000010 10101001&copy;© &#xA9;©
U+00AAª11000010 10101010&ordf;ª &#xAA;ª
U+00AB«11000010 10101011&laquo;« &#xAB;«
U+00AC¬11000010 10101100&not;¬ &#xAC;¬
U+00AD­11000010 10101101&shy;­ &#xAD;­
U+00AE®11000010 10101110&reg;® &#xAE;®
U+00AF¯11000010 10101111&macr;¯ &#xAF;¯
U+00B0°11000010 10110000&deg;° &#xB0;°
U+00B1±11000010 10110001&plusmn;± &#xB1;±
U+00B2²11000010 10110010&sup2;² &#xB2;²
U+00B3³11000010 10110011&sup3;³ &#xB3;³
U+00B4´11000010 10110100&acute;´ &#xB4;´
U+00B5µ11000010 10110101&micro;µ &#xB5;µ
U+00B611000010 10110110&para; &#xB6;
U+00B7·11000010 10110111&middot;· &#xB7;·
U+00B8¸11000010 10111000&cedil;¸ &#xB8;¸
U+00B9¹11000010 10111001&sup1;¹ &#xB9;¹
U+00BAº11000010 10111010&ordm;º &#xBA;º
U+00BB»11000010 10111011&raquo;» &#xBB;»
U+00BC¼11000010 10111100&frac14;¼ &#xBC;¼
U+00BD½11000010 10111101&frac12;½ &#xBD;½
U+00BE¾11000010 10111110&frac34;¾ &#xBE;¾
U+00BF¿11000010 10111111&iquest;¿ &#xBF;¿
U+00C0À11000011 10000000&Agrave;À &#xC0;À
U+00C1Á11000011 10000001&Aacute;Á &#xC1;Á
U+00C2Â11000011 10000010&Acirc;Â &#xC2;Â
U+00C3Ã11000011 10000011&Atilde;Ã &#xC3;Ã
U+00C4Ä11000011 10000100&Auml;Ä &#xC4;Ä
U+00C5Å11000011 10000101&Aring;Å &#xC5;Å
U+00C6Æ11000011 10000110&AElig;Æ &#xC6;Æ
U+00C7Ç11000011 10000111&Ccedil;Ç &#xC7;Ç
U+00C8È11000011 10001000&Egrave;È &#xC8;È
U+00C9É11000011 10001001&Eacute;É &#xC9;É
U+00CAÊ11000011 10001010&Ecirc;Ê &#xCA;Ê
U+00CBË11000011 10001011&Euml;Ë &#xCB;Ë
U+00CCÌ11000011 10001100&Igrave;Ì &#xCC;Ì
U+00CDÍ11000011 10001101&Iacute;Í &#xCD;Í
U+00CEÎ11000011 10001110&Icirc;Î &#xCE;Î
U+00CFÏ11000011 10001111&Iuml;Ï &#xCF;Ï
U+00D0Ð11000011 10010000&ETH;Ð &#xD0;Ð
U+00D1Ñ11000011 10010001&Ntilde;Ñ &#xD1;Ñ
U+00D2Ò11000011 10010010&Ograve;Ò &#xD2;Ò
U+00D3Ó11000011 10010011&Oacute;Ó &#xD3;Ó
U+00D4Ô11000011 10010100&Ocirc;Ô &#xD4;Ô
U+00D5Õ11000011 10010101&Otilde;Õ &#xD5;Õ
U+00D6Ö11000011 10010110&Ouml;Ö &#xD6;Ö
U+00D7×11000011 10010111&times;× &#xD7;×
U+00D8Ø11000011 10011000&Oslash;Ø &#xD8;Ø
U+00D9Ù11000011 10011001&Ugrave;Ù &#xD9;Ù
U+00DAÚ11000011 10011010&Uacute;Ú &#xDA;Ú
U+00DBÛ11000011 10011011&Ucirc;Û &#xDB;Û
U+00DCÜ11000011 10011100&Uuml;Ü &#xDC;Ü
U+00DDÝ11000011 10011101&Yacute;Ý &#xDD;Ý
U+00DEÞ11000011 10011110&THORN;Þ &#xDE;Þ
U+00DFß11000011 10011111&szlig;ß &#xDF;ß
U+00E0à11000011 10100000&agrave;à &#xE0;à
U+00E1á11000011 10100001&aacute;á &#xE1;á
U+00E2â11000011 10100010&acirc;â &#xE2;â
U+00E3ã11000011 10100011&atilde;ã &#xE3;ã
U+00E4ä11000011 10100100&auml;ä &#xE4;ä
U+00E5å11000011 10100101&aring;å &#xE5;å
U+00E6æ11000011 10100110&aelig;æ &#xE6;æ
U+00E7ç11000011 10100111&ccedil;ç &#xE7;ç
U+00E8è11000011 10101000&egrave;è &#xE8;è
U+00E9é11000011 10101001&eacute;é &#xE9;é
U+00EAê11000011 10101010&ecirc;ê &#xEA;ê
U+00EBë11000011 10101011&euml;ë &#xEB;ë
U+00ECì11000011 10101100&igrave;ì &#xEC;ì
U+00EDí11000011 10101101&iacute;í &#xED;í
U+00EEî11000011 10101110&icirc;î &#xEE;î
U+00EFï11000011 10101111&iuml;ï &#xEF;ï
U+00F0ð11000011 10110000&eth;ð &#xF0;ð
U+00F1ñ11000011 10110001&ntilde;ñ &#xF1;ñ
U+00F2ò11000011 10110010&ograve;ò &#xF2;ò
U+00F3ó11000011 10110011&oacute;ó &#xF3;ó
U+00F4ô11000011 10110100&ocirc;ô &#xF4;ô
U+00F5õ11000011 10110101&otilde;õ &#xF5;õ
U+00F6ö11000011 10110110&ouml;ö &#xF6;ö
U+00F7÷11000011 10110111&divide;÷ &#xF7;÷
U+00F8ø11000011 10111000&oslash;ø &#xF8;ø
U+00F9ù11000011 10111001&ugrave;ù &#xF9;ù
U+00FAú11000011 10111010&uacute;ú &#xFA;ú
U+00FBû11000011 10111011&ucirc;û &#xFB;û
U+00FCü11000011 10111100&uuml;ü &#xFC;ü
U+00FDý11000011 10111101&yacute;ý &#xFD;ý
U+00FEþ11000011 10111110&thorn;þ &#xFE;þ
U+00FFÿ11000011 10111111&yuml;ÿ &#xFF;ÿ