UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+00FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display Ɖȃ±̽άzρH
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0000 U+0000 U+0020 U+0189 U+0203 U+00B1 U+033D U+03AC U+007A U+010E U+0006 U+0081 U+001B U+0048 U+0020
UTF-8 00 32 198 137 200 131 194 177 204 189 206 172 122 196 142 6 194 129 27 72 32
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 0
U+0001 1
U+0002 2
U+0003 3
U+0004 4
U+0005 5
U+0006 6
U+0007 7
U+0008 8
U+0009 9
U+000A 10
U+000B 11
U+000C 12
U+000D 13
U+000E 14
U+000F 15
U+0010 16
U+0011 17
U+0012 18
U+0013 19
U+0014 20
U+0015 21
U+0016 22
U+0017 23
U+0018 24
U+0019 25
U+001A 26
U+001B 27
U+001C 28
U+001D 29
U+001E 30
U+001F 31
U+0020 32
U+0021!33
U+0022"34""
U+0023#35
U+0024$36
U+0025%37
U+0026&38&&
U+0027'39
U+0028(40
U+0029)41
U+002A*42
U+002B+43
U+002C,44
U+002D-45
U+002E.46
U+002F/47
U+0030048
U+0031149
U+0032250
U+0033351
U+0034452
U+0035553
U+0036654
U+0037755
U+0038856
U+0039957
U+003A:58
U+003B;59
U+003C<60&lt;<
U+003D=61
U+003E>62&gt;>
U+003F?63
U+0040@64
U+0041A65
U+0042B66
U+0043C67
U+0044D68
U+0045E69
U+0046F70
U+0047G71
U+0048H72
U+0049I73
U+004AJ74
U+004BK75
U+004CL76
U+004DM77
U+004EN78
U+004FO79
U+0050P80
U+0051Q81
U+0052R82
U+0053S83
U+0054T84
U+0055U85
U+0056V86
U+0057W87
U+0058X88
U+0059Y89
U+005AZ90
U+005B[91
U+005C\92
U+005D]93
U+005E^94
U+005F_95
U+0060`96
U+0061a97
U+0062b98
U+0063c99
U+0064d100
U+0065e101
U+0066f102
U+0067g103
U+0068h104
U+0069i105
U+006Aj106
U+006Bk107
U+006Cl108
U+006Dm109
U+006En110
U+006Fo111
U+0070p112
U+0071q113
U+0072r114
U+0073s115
U+0074t116
U+0075u117
U+0076v118
U+0077w119
U+0078x120
U+0079y121
U+007Az122
U+007B{123
U+007C|124
U+007D}125
U+007E~126
U+007F 127
U+0080 194 128
U+0081 194 129
U+0082 194 130
U+0083 194 131
U+0084 194 132
U+0085 194 133
U+0086 194 134
U+0087 194 135
U+0088 194 136
U+0089 194 137
U+008A 194 138
U+008B 194 139
U+008C 194 140
U+008D 194 141
U+008E 194 142
U+008F 194 143
U+0090 194 144
U+0091 194 145
U+0092 194 146
U+0093 194 147
U+0094 194 148
U+0095 194 149
U+0096 194 150
U+0097 194 151
U+0098 194 152
U+0099 194 153
U+009A 194 154
U+009B 194 155
U+009C 194 156
U+009D 194 157
U+009E 194 158
U+009F 194 159
U+00A0 194 160&nbsp; 
U+00A1¡194 161&iexcl;¡
U+00A2¢194 162&cent;¢
U+00A3£194 163&pound;£
U+00A4¤194 164&curren;¤
U+00A5¥194 165&yen;¥
U+00A6¦194 166&brvbar;¦
U+00A7§194 167&sect;§
U+00A8¨194 168&uml;¨
U+00A9©194 169&copy;©
U+00AAª194 170&ordf;ª
U+00AB«194 171&laquo;«
U+00AC¬194 172&not;¬
U+00AD­194 173&shy;­
U+00AE®194 174&reg;®
U+00AF¯194 175&macr;¯
U+00B0°194 176&deg;°
U+00B1±194 177&plusmn;±
U+00B2²194 178&sup2;²
U+00B3³194 179&sup3;³
U+00B4´194 180&acute;´
U+00B5µ194 181&micro;µ
U+00B6194 182&para;
U+00B7·194 183&middot;·
U+00B8¸194 184&cedil;¸
U+00B9¹194 185&sup1;¹
U+00BAº194 186&ordm;º
U+00BB»194 187&raquo;»
U+00BC¼194 188&frac14;¼
U+00BD½194 189&frac12;½
U+00BE¾194 190&frac34;¾
U+00BF¿194 191&iquest;¿
U+00C0À195 128&Agrave;À
U+00C1Á195 129&Aacute;Á
U+00C2Â195 130&Acirc;Â
U+00C3Ã195 131&Atilde;Ã
U+00C4Ä195 132&Auml;Ä
U+00C5Å195 133&Aring;Å
U+00C6Æ195 134&AElig;Æ
U+00C7Ç195 135&Ccedil;Ç
U+00C8È195 136&Egrave;È
U+00C9É195 137&Eacute;É
U+00CAÊ195 138&Ecirc;Ê
U+00CBË195 139&Euml;Ë
U+00CCÌ195 140&Igrave;Ì
U+00CDÍ195 141&Iacute;Í
U+00CEÎ195 142&Icirc;Î
U+00CFÏ195 143&Iuml;Ï
U+00D0Ð195 144&ETH;Ð
U+00D1Ñ195 145&Ntilde;Ñ
U+00D2Ò195 146&Ograve;Ò
U+00D3Ó195 147&Oacute;Ó
U+00D4Ô195 148&Ocirc;Ô
U+00D5Õ195 149&Otilde;Õ
U+00D6Ö195 150&Ouml;Ö
U+00D7×195 151&times;×
U+00D8Ø195 152&Oslash;Ø
U+00D9Ù195 153&Ugrave;Ù
U+00DAÚ195 154&Uacute;Ú
U+00DBÛ195 155&Ucirc;Û
U+00DCÜ195 156&Uuml;Ü
U+00DDÝ195 157&Yacute;Ý
U+00DEÞ195 158&THORN;Þ
U+00DFß195 159&szlig;ß
U+00E0à195 160&agrave;à
U+00E1á195 161&aacute;á
U+00E2â195 162&acirc;â
U+00E3ã195 163&atilde;ã
U+00E4ä195 164&auml;ä
U+00E5å195 165&aring;å
U+00E6æ195 166&aelig;æ
U+00E7ç195 167&ccedil;ç
U+00E8è195 168&egrave;è
U+00E9é195 169&eacute;é
U+00EAê195 170&ecirc;ê
U+00EBë195 171&euml;ë
U+00ECì195 172&igrave;ì
U+00EDí195 173&iacute;í
U+00EEî195 174&icirc;î
U+00EFï195 175&iuml;ï
U+00F0ð195 176&eth;ð
U+00F1ñ195 177&ntilde;ñ
U+00F2ò195 178&ograve;ò
U+00F3ó195 179&oacute;ó
U+00F4ô195 180&ocirc;ô
U+00F5õ195 181&otilde;õ
U+00F6ö195 182&ouml;ö
U+00F7÷195 183&divide;÷
U+00F8ø195 184&oslash;ø
U+00F9ù195 185&ugrave;ù
U+00FAú195 186&uacute;ú
U+00FBû195 187&ucirc;û
U+00FCü195 188&uuml;ü
U+00FDý195 189&yacute;ý
U+00FEþ195 190&thorn;þ
U+00FFÿ195 191&yuml;ÿ