UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+00FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ĘͮğDžÁ͘íǰ˗ĸ́ʜ•
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0118 U+036E U+011F U+01C5 U+00C1 U+0358 U+00ED U+01F0 U+02D7 U+0138 U+0301 U+029C U+0095 U+0020 U+0020
UTF-8 0304 0230 0315 0256 0304 0237 0307 0205 0303 0201 0315 0230 0303 0255 0307 0260 0313 0227 0304 0270 0314 0201 0312 0234 0302 0225 040 040
Unicode
code point
character UTF-8
(oct.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 0
U+0001 01
U+0002 02
U+0003 03
U+0004 04
U+0005 05
U+0006 06
U+0007 07
U+0008 010
U+0009 011
U+000A 012
U+000B 013
U+000C 014
U+000D 015
U+000E 016
U+000F 017
U+0010 020
U+0011 021
U+0012 022
U+0013 023
U+0014 024
U+0015 025
U+0016 026
U+0017 027
U+0018 030
U+0019 031
U+001A 032
U+001B 033
U+001C 034
U+001D 035
U+001E 036
U+001F 037
U+0020 040
U+0021!041
U+0022"042""
U+0023#043
U+0024$044
U+0025%045
U+0026&046&&
U+0027'047
U+0028(050
U+0029)051
U+002A*052
U+002B+053
U+002C,054
U+002D-055
U+002E.056
U+002F/057
U+00300060
U+00311061
U+00322062
U+00333063
U+00344064
U+00355065
U+00366066
U+00377067
U+00388070
U+00399071
U+003A:072
U+003B;073
U+003C<074&lt;<
U+003D=075
U+003E>076&gt;>
U+003F?077
U+0040@0100
U+0041A0101
U+0042B0102
U+0043C0103
U+0044D0104
U+0045E0105
U+0046F0106
U+0047G0107
U+0048H0110
U+0049I0111
U+004AJ0112
U+004BK0113
U+004CL0114
U+004DM0115
U+004EN0116
U+004FO0117
U+0050P0120
U+0051Q0121
U+0052R0122
U+0053S0123
U+0054T0124
U+0055U0125
U+0056V0126
U+0057W0127
U+0058X0130
U+0059Y0131
U+005AZ0132
U+005B[0133
U+005C\0134
U+005D]0135
U+005E^0136
U+005F_0137
U+0060`0140
U+0061a0141
U+0062b0142
U+0063c0143
U+0064d0144
U+0065e0145
U+0066f0146
U+0067g0147
U+0068h0150
U+0069i0151
U+006Aj0152
U+006Bk0153
U+006Cl0154
U+006Dm0155
U+006En0156
U+006Fo0157
U+0070p0160
U+0071q0161
U+0072r0162
U+0073s0163
U+0074t0164
U+0075u0165
U+0076v0166
U+0077w0167
U+0078x0170
U+0079y0171
U+007Az0172
U+007B{0173
U+007C|0174
U+007D}0175
U+007E~0176
U+007F 0177
U+0080 0302 0200
U+0081 0302 0201
U+0082 0302 0202
U+0083 0302 0203
U+0084 0302 0204
U+0085 0302 0205
U+0086 0302 0206
U+0087 0302 0207
U+0088 0302 0210
U+0089 0302 0211
U+008A 0302 0212
U+008B 0302 0213
U+008C 0302 0214
U+008D 0302 0215
U+008E 0302 0216
U+008F 0302 0217
U+0090 0302 0220
U+0091 0302 0221
U+0092 0302 0222
U+0093 0302 0223
U+0094 0302 0224
U+0095 0302 0225
U+0096 0302 0226
U+0097 0302 0227
U+0098 0302 0230
U+0099 0302 0231
U+009A 0302 0232
U+009B 0302 0233
U+009C 0302 0234
U+009D 0302 0235
U+009E 0302 0236
U+009F 0302 0237
U+00A0 0302 0240&nbsp; 
U+00A1¡0302 0241&iexcl;¡
U+00A2¢0302 0242&cent;¢
U+00A3£0302 0243&pound;£
U+00A4¤0302 0244&curren;¤
U+00A5¥0302 0245&yen;¥
U+00A6¦0302 0246&brvbar;¦
U+00A7§0302 0247&sect;§
U+00A8¨0302 0250&uml;¨
U+00A9©0302 0251&copy;©
U+00AAª0302 0252&ordf;ª
U+00AB«0302 0253&laquo;«
U+00AC¬0302 0254&not;¬
U+00AD­0302 0255&shy;­
U+00AE®0302 0256&reg;®
U+00AF¯0302 0257&macr;¯
U+00B0°0302 0260&deg;°
U+00B1±0302 0261&plusmn;±
U+00B2²0302 0262&sup2;²
U+00B3³0302 0263&sup3;³
U+00B4´0302 0264&acute;´
U+00B5µ0302 0265&micro;µ
U+00B60302 0266&para;
U+00B7·0302 0267&middot;·
U+00B8¸0302 0270&cedil;¸
U+00B9¹0302 0271&sup1;¹
U+00BAº0302 0272&ordm;º
U+00BB»0302 0273&raquo;»
U+00BC¼0302 0274&frac14;¼
U+00BD½0302 0275&frac12;½
U+00BE¾0302 0276&frac34;¾
U+00BF¿0302 0277&iquest;¿
U+00C0À0303 0200&Agrave;À
U+00C1Á0303 0201&Aacute;Á
U+00C2Â0303 0202&Acirc;Â
U+00C3Ã0303 0203&Atilde;Ã
U+00C4Ä0303 0204&Auml;Ä
U+00C5Å0303 0205&Aring;Å
U+00C6Æ0303 0206&AElig;Æ
U+00C7Ç0303 0207&Ccedil;Ç
U+00C8È0303 0210&Egrave;È
U+00C9É0303 0211&Eacute;É
U+00CAÊ0303 0212&Ecirc;Ê
U+00CBË0303 0213&Euml;Ë
U+00CCÌ0303 0214&Igrave;Ì
U+00CDÍ0303 0215&Iacute;Í
U+00CEÎ0303 0216&Icirc;Î
U+00CFÏ0303 0217&Iuml;Ï
U+00D0Ð0303 0220&ETH;Ð
U+00D1Ñ0303 0221&Ntilde;Ñ
U+00D2Ò0303 0222&Ograve;Ò
U+00D3Ó0303 0223&Oacute;Ó
U+00D4Ô0303 0224&Ocirc;Ô
U+00D5Õ0303 0225&Otilde;Õ
U+00D6Ö0303 0226&Ouml;Ö
U+00D7×0303 0227&times;×
U+00D8Ø0303 0230&Oslash;Ø
U+00D9Ù0303 0231&Ugrave;Ù
U+00DAÚ0303 0232&Uacute;Ú
U+00DBÛ0303 0233&Ucirc;Û
U+00DCÜ0303 0234&Uuml;Ü
U+00DDÝ0303 0235&Yacute;Ý
U+00DEÞ0303 0236&THORN;Þ
U+00DFß0303 0237&szlig;ß
U+00E0à0303 0240&agrave;à
U+00E1á0303 0241&aacute;á
U+00E2â0303 0242&acirc;â
U+00E3ã0303 0243&atilde;ã
U+00E4ä0303 0244&auml;ä
U+00E5å0303 0245&aring;å
U+00E6æ0303 0246&aelig;æ
U+00E7ç0303 0247&ccedil;ç
U+00E8è0303 0250&egrave;è
U+00E9é0303 0251&eacute;é
U+00EAê0303 0252&ecirc;ê
U+00EBë0303 0253&euml;ë
U+00ECì0303 0254&igrave;ì
U+00EDí0303 0255&iacute;í
U+00EEî0303 0256&icirc;î
U+00EFï0303 0257&iuml;ï
U+00F0ð0303 0260&eth;ð
U+00F1ñ0303 0261&ntilde;ñ
U+00F2ò0303 0262&ograve;ò
U+00F3ó0303 0263&oacute;ó
U+00F4ô0303 0264&ocirc;ô
U+00F5õ0303 0265&otilde;õ
U+00F6ö0303 0266&ouml;ö
U+00F7÷0303 0267&divide;÷
U+00F8ø0303 0270&oslash;ø
U+00F9ù0303 0271&ugrave;ù
U+00FAú0303 0272&uacute;ú
U+00FBû0303 0273&ucirc;û
U+00FCü0303 0274&uuml;ü
U+00FDý0303 0275&yacute;ý
U+00FEþ0303 0276&thorn;þ
U+00FFÿ0303 0277&yuml;ÿ