UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+03FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display Ɖȃ±̽άzρ=
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0000 U+0000 U+0020 U+0189 U+0203 U+00B1 U+033D U+03AC U+007A U+010E U+0006 U+0081 U+003D U+0020
UTF-8 00000000 00000000 00100000 11000110 10001001 11001000 10000011 11000010 10110001 11001100 10111101 11001110 10101100 01111010 11000100 10001110 00000110 11000010 10000001 00111101 00100000
HTML �� Ɖȃ±̽άzρ= 
Unicode
code point
character UTF-8
(bin.)
HTML 4.0 character entities numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0000 00000000  
U+0001 00000001  
U+0002 00000010  
U+0003 00000011  
U+0004 00000100  
U+0005 00000101  
U+0006 00000110  
U+0007 00000111  
U+0008 00001000  
U+0009 00001001  
U+000A 00001010  
U+000B 00001011  
U+000C 00001100  
U+000D 00001101  
U+000E 00001110  
U+000F 00001111  
U+0010 00010000  
U+0011 00010001  
U+0012 00010010  
U+0013 00010011  
U+0014 00010100  
U+0015 00010101  
U+0016 00010110  
U+0017 00010111  
U+0018 00011000  
U+0019 00011001  
U+001A 00011010  
U+001B 00011011  
U+001C 00011100  
U+001D 00011101  
U+001E 00011110  
U+001F 00011111  
U+0020 00100000  
U+0021!00100001 !!
U+0022"00100010"" ""
U+0023#00100011 ##
U+0024$00100100 $$
U+0025%00100101 %%
U+0026&00100110&& &&
U+0027'00100111 ''
U+0028(00101000 ((
U+0029)00101001 ))
U+002A*00101010 **
U+002B+00101011 ++
U+002C,00101100 ,,
U+002D-00101101 --
U+002E.00101110 ..
U+002F/00101111 //
U+0030000110000 00
U+0031100110001 11
U+0032200110010 22
U+0033300110011 33
U+0034400110100 44
U+0035500110101 55
U+0036600110110 66
U+0037700110111 77
U+0038800111000 88
U+0039900111001 99
U+003A:00111010 ::
U+003B;00111011 &#x3B;;
U+003C<00111100&lt;< &#x3C;<
U+003D=00111101 &#x3D;=
U+003E>00111110&gt;> &#x3E;>
U+003F?00111111 &#x3F;?
U+0040@01000000 &#x40;@
U+0041A01000001 &#x41;A
U+0042B01000010 &#x42;B
U+0043C01000011 &#x43;C
U+0044D01000100 &#x44;D
U+0045E01000101 &#x45;E
U+0046F01000110 &#x46;F
U+0047G01000111 &#x47;G
U+0048H01001000 &#x48;H
U+0049I01001001 &#x49;I
U+004AJ01001010 &#x4A;J
U+004BK01001011 &#x4B;K
U+004CL01001100 &#x4C;L
U+004DM01001101 &#x4D;M
U+004EN01001110 &#x4E;N
U+004FO01001111 &#x4F;O
U+0050P01010000 &#x50;P
U+0051Q01010001 &#x51;Q
U+0052R01010010 &#x52;R
U+0053S01010011 &#x53;S
U+0054T01010100 &#x54;T
U+0055U01010101 &#x55;U
U+0056V01010110 &#x56;V
U+0057W01010111 &#x57;W
U+0058X01011000 &#x58;X
U+0059Y01011001 &#x59;Y
U+005AZ01011010 &#x5A;Z
U+005B[01011011 &#x5B;[
U+005C\01011100 &#x5C;\
U+005D]01011101 &#x5D;]
U+005E^01011110 &#x5E;^
U+005F_01011111 &#x5F;_
U+0060`01100000 &#x60;`
U+0061a01100001 &#x61;a
U+0062b01100010 &#x62;b
U+0063c01100011 &#x63;c
U+0064d01100100 &#x64;d
U+0065e01100101 &#x65;e
U+0066f01100110 &#x66;f
U+0067g01100111 &#x67;g
U+0068h01101000 &#x68;h
U+0069i01101001 &#x69;i
U+006Aj01101010 &#x6A;j
U+006Bk01101011 &#x6B;k
U+006Cl01101100 &#x6C;l
U+006Dm01101101 &#x6D;m
U+006En01101110 &#x6E;n
U+006Fo01101111 &#x6F;o
U+0070p01110000 &#x70;p
U+0071q01110001 &#x71;q
U+0072r01110010 &#x72;r
U+0073s01110011 &#x73;s
U+0074t01110100 &#x74;t
U+0075u01110101 &#x75;u
U+0076v01110110 &#x76;v
U+0077w01110111 &#x77;w
U+0078x01111000 &#x78;x
U+0079y01111001 &#x79;y
U+007Az01111010 &#x7A;z
U+007B{01111011 &#x7B;{
U+007C|01111100 &#x7C;|
U+007D}01111101 &#x7D;}
U+007E~01111110 &#x7E;~
U+007F 01111111  
U+0080 11000010 10000000  
U+0081 11000010 10000001  
U+0082 11000010 10000010  
U+0083 11000010 10000011  
U+0084 11000010 10000100  
U+0085 11000010 10000101  
U+0086 11000010 10000110  
U+0087 11000010 10000111  
U+0088 11000010 10001000  
U+0089 11000010 10001001  
U+008A 11000010 10001010  
U+008B 11000010 10001011  
U+008C 11000010 10001100  
U+008D 11000010 10001101  
U+008E 11000010 10001110  
U+008F 11000010 10001111  
U+0090 11000010 10010000  
U+0091 11000010 10010001  
U+0092 11000010 10010010  
U+0093 11000010 10010011  
U+0094 11000010 10010100  
U+0095 11000010 10010101  
U+0096 11000010 10010110  
U+0097 11000010 10010111  
U+0098 11000010 10011000  
U+0099 11000010 10011001  
U+009A 11000010 10011010  
U+009B 11000010 10011011  
U+009C 11000010 10011100  
U+009D 11000010 10011101  
U+009E 11000010 10011110  
U+009F 11000010 10011111  
U+00A0 11000010 10100000&nbsp;  &#xA0; 
U+00A1¡11000010 10100001&iexcl;¡ &#xA1;¡
U+00A2¢11000010 10100010&cent;¢ &#xA2;¢
U+00A3£11000010 10100011&pound;£ &#xA3;£
U+00A4¤11000010 10100100&curren;¤ &#xA4;¤
U+00A5¥11000010 10100101&yen;¥ &#xA5;¥
U+00A6¦11000010 10100110&brvbar;¦ &#xA6;¦
U+00A7§11000010 10100111&sect;§ &#xA7;§
U+00A8¨11000010 10101000&uml;¨ &#xA8;¨
U+00A9©11000010 10101001&copy;© &#xA9;©
U+00AAª11000010 10101010&ordf;ª &#xAA;ª
U+00AB«11000010 10101011&laquo;« &#xAB;«
U+00AC¬11000010 10101100&not;¬ &#xAC;¬
U+00AD­11000010 10101101&shy;­ &#xAD;­
U+00AE®11000010 10101110&reg;® &#xAE;®
U+00AF¯11000010 10101111&macr;¯ &#xAF;¯
U+00B0°11000010 10110000&deg;° &#xB0;°
U+00B1±11000010 10110001&plusmn;± &#xB1;±
U+00B2²11000010 10110010&sup2;² &#xB2;²
U+00B3³11000010 10110011&sup3;³ &#xB3;³
U+00B4´11000010 10110100&acute;´ &#xB4;´
U+00B5µ11000010 10110101&micro;µ &#xB5;µ
U+00B611000010 10110110&para; &#xB6;
U+00B7·11000010 10110111&middot;· &#xB7;·
U+00B8¸11000010 10111000&cedil;¸ &#xB8;¸
U+00B9¹11000010 10111001&sup1;¹ &#xB9;¹
U+00BAº11000010 10111010&ordm;º &#xBA;º
U+00BB»11000010 10111011&raquo;» &#xBB;»
U+00BC¼11000010 10111100&frac14;¼ &#xBC;¼
U+00BD½11000010 10111101&frac12;½ &#xBD;½
U+00BE¾11000010 10111110&frac34;¾ &#xBE;¾
U+00BF¿11000010 10111111&iquest;¿ &#xBF;¿
U+00C0À11000011 10000000&Agrave;À &#xC0;À
U+00C1Á11000011 10000001&Aacute;Á &#xC1;Á
U+00C2Â11000011 10000010&Acirc;Â &#xC2;Â
U+00C3Ã11000011 10000011&Atilde;Ã &#xC3;Ã
U+00C4Ä11000011 10000100&Auml;Ä &#xC4;Ä
U+00C5Å11000011 10000101&Aring;Å &#xC5;Å
U+00C6Æ11000011 10000110&AElig;Æ &#xC6;Æ
U+00C7Ç11000011 10000111&Ccedil;Ç &#xC7;Ç
U+00C8È11000011 10001000&Egrave;È &#xC8;È
U+00C9É11000011 10001001&Eacute;É &#xC9;É
U+00CAÊ11000011 10001010&Ecirc;Ê &#xCA;Ê
U+00CBË11000011 10001011&Euml;Ë &#xCB;Ë
U+00CCÌ11000011 10001100&Igrave;Ì &#xCC;Ì
U+00CDÍ11000011 10001101&Iacute;Í &#xCD;Í
U+00CEÎ11000011 10001110&Icirc;Î &#xCE;Î
U+00CFÏ11000011 10001111&Iuml;Ï &#xCF;Ï
U+00D0Ð11000011 10010000&ETH;Ð &#xD0;Ð
U+00D1Ñ11000011 10010001&Ntilde;Ñ &#xD1;Ñ
U+00D2Ò11000011 10010010&Ograve;Ò &#xD2;Ò
U+00D3Ó11000011 10010011&Oacute;Ó &#xD3;Ó
U+00D4Ô11000011 10010100&Ocirc;Ô &#xD4;Ô
U+00D5Õ11000011 10010101&Otilde;Õ &#xD5;Õ
U+00D6Ö11000011 10010110&Ouml;Ö &#xD6;Ö
U+00D7×11000011 10010111&times;× &#xD7;×
U+00D8Ø11000011 10011000&Oslash;Ø &#xD8;Ø
U+00D9Ù11000011 10011001&Ugrave;Ù &#xD9;Ù
U+00DAÚ11000011 10011010&Uacute;Ú &#xDA;Ú
U+00DBÛ11000011 10011011&Ucirc;Û &#xDB;Û
U+00DCÜ11000011 10011100&Uuml;Ü &#xDC;Ü
U+00DDÝ11000011 10011101&Yacute;Ý &#xDD;Ý
U+00DEÞ11000011 10011110&THORN;Þ &#xDE;Þ
U+00DFß11000011 10011111&szlig;ß &#xDF;ß
U+00E0à11000011 10100000&agrave;à &#xE0;à
U+00E1á11000011 10100001&aacute;á &#xE1;á
U+00E2â11000011 10100010&acirc;â &#xE2;â
U+00E3ã11000011 10100011&atilde;ã &#xE3;ã
U+00E4ä11000011 10100100&auml;ä &#xE4;ä
U+00E5å11000011 10100101&aring;å &#xE5;å
U+00E6æ11000011 10100110&aelig;æ &#xE6;æ
U+00E7ç11000011 10100111&ccedil;ç &#xE7;ç
U+00E8è11000011 10101000&egrave;è &#xE8;è
U+00E9é11000011 10101001&eacute;é &#xE9;é
U+00EAê11000011 10101010&ecirc;ê &#xEA;ê
U+00EBë11000011 10101011&euml;ë &#xEB;ë
U+00ECì11000011 10101100&igrave;ì &#xEC;ì
U+00EDí11000011 10101101&iacute;í &#xED;í
U+00EEî11000011 10101110&icirc;î &#xEE;î
U+00EFï11000011 10101111&iuml;ï &#xEF;ï
U+00F0ð11000011 10110000&eth;ð &#xF0;ð
U+00F1ñ11000011 10110001&ntilde;ñ &#xF1;ñ
U+00F2ò11000011 10110010&ograve;ò &#xF2;ò
U+00F3ó11000011 10110011&oacute;ó &#xF3;ó
U+00F4ô11000011 10110100&ocirc;ô &#xF4;ô
U+00F5õ11000011 10110101&otilde;õ &#xF5;õ
U+00F6ö11000011 10110110&ouml;ö &#xF6;ö
U+00F7÷11000011 10110111&divide;÷ &#xF7;÷
U+00F8ø11000011 10111000&oslash;ø &#xF8;ø
U+00F9ù11000011 10111001&ugrave;ù &#xF9;ù
U+00FAú11000011 10111010&uacute;ú &#xFA;ú
U+00FBû11000011 10111011&ucirc;û &#xFB;û
U+00FCü11000011 10111100&uuml;ü &#xFC;ü
U+00FDý11000011 10111101&yacute;ý &#xFD;ý
U+00FEþ11000011 10111110&thorn;þ &#xFE;þ
U+00FFÿ11000011 10111111&yuml;ÿ &#xFF;ÿ
U+0100Ā11000100 10000000 &#x100;Ā
U+0101ā11000100 10000001 &#x101;ā
U+0102Ă11000100 10000010 &#x102;Ă
U+0103ă11000100 10000011 &#x103;ă
U+0104Ą11000100 10000100 &#x104;Ą
U+0105ą11000100 10000101 &#x105;ą
U+0106Ć11000100 10000110 &#x106;Ć
U+0107ć11000100 10000111 &#x107;ć
U+0108Ĉ11000100 10001000 &#x108;Ĉ
U+0109ĉ11000100 10001001 &#x109;ĉ
U+010AĊ11000100 10001010 &#x10A;Ċ
U+010Bċ11000100 10001011 &#x10B;ċ
U+010CČ11000100 10001100 &#x10C;Č
U+010Dč11000100 10001101 &#x10D;č
U+010EĎ11000100 10001110 &#x10E;Ď
U+010Fď11000100 10001111 &#x10F;ď
U+0110Đ11000100 10010000 &#x110;Đ
U+0111đ11000100 10010001 &#x111;đ
U+0112Ē11000100 10010010 &#x112;Ē
U+0113ē11000100 10010011 &#x113;ē
U+0114Ĕ11000100 10010100 &#x114;Ĕ
U+0115ĕ11000100 10010101 &#x115;ĕ
U+0116Ė11000100 10010110 &#x116;Ė
U+0117ė11000100 10010111 &#x117;ė
U+0118Ę11000100 10011000 &#x118;Ę
U+0119ę11000100 10011001 &#x119;ę
U+011AĚ11000100 10011010 &#x11A;Ě
U+011Bě11000100 10011011 &#x11B;ě
U+011CĜ11000100 10011100 &#x11C;Ĝ
U+011Dĝ11000100 10011101 &#x11D;ĝ
U+011EĞ11000100 10011110 &#x11E;Ğ
U+011Fğ11000100 10011111 &#x11F;ğ
U+0120Ġ11000100 10100000 &#x120;Ġ
U+0121ġ11000100 10100001 &#x121;ġ
U+0122Ģ11000100 10100010 &#x122;Ģ
U+0123ģ11000100 10100011 &#x123;ģ
U+0124Ĥ11000100 10100100 &#x124;Ĥ
U+0125ĥ11000100 10100101 &#x125;ĥ
U+0126Ħ11000100 10100110 &#x126;Ħ
U+0127ħ11000100 10100111 &#x127;ħ
U+0128Ĩ11000100 10101000 &#x128;Ĩ
U+0129ĩ11000100 10101001 &#x129;ĩ
U+012AĪ11000100 10101010 &#x12A;Ī
U+012Bī11000100 10101011 &#x12B;ī
U+012CĬ11000100 10101100 &#x12C;Ĭ
U+012Dĭ11000100 10101101 &#x12D;ĭ
U+012EĮ11000100 10101110 &#x12E;Į
U+012Fį11000100 10101111 &#x12F;į
U+0130İ11000100 10110000 &#x130;İ
U+0131ı11000100 10110001 &#x131;ı
U+0132IJ11000100 10110010 &#x132;IJ
U+0133ij11000100 10110011 &#x133;ij
U+0134Ĵ11000100 10110100 &#x134;Ĵ
U+0135ĵ11000100 10110101 &#x135;ĵ
U+0136Ķ11000100 10110110 &#x136;Ķ
U+0137ķ11000100 10110111 &#x137;ķ
U+0138ĸ11000100 10111000 &#x138;ĸ
U+0139Ĺ11000100 10111001 &#x139;Ĺ
U+013Aĺ11000100 10111010 &#x13A;ĺ
U+013BĻ11000100 10111011 &#x13B;Ļ
U+013Cļ11000100 10111100 &#x13C;ļ
U+013DĽ11000100 10111101 &#x13D;Ľ
U+013Eľ11000100 10111110 &#x13E;ľ
U+013FĿ11000100 10111111 &#x13F;Ŀ
U+0140ŀ11000101 10000000 &#x140;ŀ
U+0141Ł11000101 10000001 &#x141;Ł
U+0142ł11000101 10000010 &#x142;ł
U+0143Ń11000101 10000011 &#x143;Ń
U+0144ń11000101 10000100 &#x144;ń
U+0145Ņ11000101 10000101 &#x145;Ņ
U+0146ņ11000101 10000110 &#x146;ņ
U+0147Ň11000101 10000111 &#x147;Ň
U+0148ň11000101 10001000 &#x148;ň
U+0149ʼn11000101 10001001 &#x149;ʼn
U+014AŊ11000101 10001010 &#x14A;Ŋ
U+014Bŋ11000101 10001011 &#x14B;ŋ
U+014CŌ11000101 10001100 &#x14C;Ō
U+014Dō11000101 10001101 &#x14D;ō
U+014EŎ11000101 10001110 &#x14E;Ŏ
U+014Fŏ11000101 10001111 &#x14F;ŏ
U+0150Ő11000101 10010000 &#x150;Ő
U+0151ő11000101 10010001 &#x151;ő
U+0152Œ11000101 10010010&OElig;Œ &#x152;Œ
U+0153œ11000101 10010011&oelig;œ &#x153;œ
U+0154Ŕ11000101 10010100 &#x154;Ŕ
U+0155ŕ11000101 10010101 &#x155;ŕ
U+0156Ŗ11000101 10010110 &#x156;Ŗ
U+0157ŗ11000101 10010111 &#x157;ŗ
U+0158Ř11000101 10011000 &#x158;Ř
U+0159ř11000101 10011001 &#x159;ř
U+015AŚ11000101 10011010 &#x15A;Ś
U+015Bś11000101 10011011 &#x15B;ś
U+015CŜ11000101 10011100 &#x15C;Ŝ
U+015Dŝ11000101 10011101 &#x15D;ŝ
U+015EŞ11000101 10011110 &#x15E;Ş
U+015Fş11000101 10011111 &#x15F;ş
U+0160Š11000101 10100000&Scaron;Š &#x160;Š
U+0161š11000101 10100001&scaron;š &#x161;š
U+0162Ţ11000101 10100010 &#x162;Ţ
U+0163ţ11000101 10100011 &#x163;ţ
U+0164Ť11000101 10100100 &#x164;Ť
U+0165ť11000101 10100101 &#x165;ť
U+0166Ŧ11000101 10100110 &#x166;Ŧ
U+0167ŧ11000101 10100111 &#x167;ŧ
U+0168Ũ11000101 10101000 &#x168;Ũ
U+0169ũ11000101 10101001 &#x169;ũ
U+016AŪ11000101 10101010 &#x16A;Ū
U+016Bū11000101 10101011 &#x16B;ū
U+016CŬ11000101 10101100 &#x16C;Ŭ
U+016Dŭ11000101 10101101 &#x16D;ŭ
U+016EŮ11000101 10101110 &#x16E;Ů
U+016Fů11000101 10101111 &#x16F;ů
U+0170Ű11000101 10110000 &#x170;Ű
U+0171ű11000101 10110001 &#x171;ű
U+0172Ų11000101 10110010 &#x172;Ų
U+0173ų11000101 10110011 &#x173;ų
U+0174Ŵ11000101 10110100 &#x174;Ŵ
U+0175ŵ11000101 10110101 &#x175;ŵ
U+0176Ŷ11000101 10110110 &#x176;Ŷ
U+0177ŷ11000101 10110111 &#x177;ŷ
U+0178Ÿ11000101 10111000&Yuml;Ÿ &#x178;Ÿ
U+0179Ź11000101 10111001 &#x179;Ź
U+017Aź11000101 10111010 &#x17A;ź
U+017BŻ11000101 10111011 &#x17B;Ż
U+017Cż11000101 10111100 &#x17C;ż
U+017DŽ11000101 10111101 &#x17D;Ž
U+017Ež11000101 10111110 &#x17E;ž
U+017Fſ11000101 10111111 &#x17F;ſ
U+0180ƀ11000110 10000000 &#x180;ƀ
U+0181Ɓ11000110 10000001 &#x181;Ɓ
U+0182Ƃ11000110 10000010 &#x182;Ƃ
U+0183ƃ11000110 10000011 &#x183;ƃ
U+0184Ƅ11000110 10000100 &#x184;Ƅ
U+0185ƅ11000110 10000101 &#x185;ƅ
U+0186Ɔ11000110 10000110 &#x186;Ɔ
U+0187Ƈ11000110 10000111 &#x187;Ƈ
U+0188ƈ11000110 10001000 &#x188;ƈ
U+0189Ɖ11000110 10001001 &#x189;Ɖ
U+018AƊ11000110 10001010 &#x18A;Ɗ
U+018BƋ11000110 10001011 &#x18B;Ƌ
U+018Cƌ11000110 10001100 &#x18C;ƌ
U+018Dƍ11000110 10001101 &#x18D;ƍ
U+018EƎ11000110 10001110 &#x18E;Ǝ
U+018FƏ11000110 10001111 &#x18F;Ə
U+0190Ɛ11000110 10010000 &#x190;Ɛ
U+0191Ƒ11000110 10010001 &#x191;Ƒ
U+0192ƒ11000110 10010010&fnof;ƒ &#x192;ƒ
U+0193Ɠ11000110 10010011 &#x193;Ɠ
U+0194Ɣ11000110 10010100 &#x194;Ɣ
U+0195ƕ11000110 10010101 &#x195;ƕ
U+0196Ɩ11000110 10010110 &#x196;Ɩ
U+0197Ɨ11000110 10010111 &#x197;Ɨ
U+0198Ƙ11000110 10011000 &#x198;Ƙ
U+0199ƙ11000110 10011001 &#x199;ƙ
U+019Aƚ11000110 10011010 &#x19A;ƚ
U+019Bƛ11000110 10011011 &#x19B;ƛ
U+019CƜ11000110 10011100 &#x19C;Ɯ
U+019DƝ11000110 10011101 &#x19D;Ɲ
U+019Eƞ11000110 10011110 &#x19E;ƞ
U+019FƟ11000110 10011111 &#x19F;Ɵ
U+01A0Ơ11000110 10100000 &#x1A0;Ơ
U+01A1ơ11000110 10100001 &#x1A1;ơ
U+01A2Ƣ11000110 10100010 &#x1A2;Ƣ
U+01A3ƣ11000110 10100011 &#x1A3;ƣ
U+01A4Ƥ11000110 10100100 &#x1A4;Ƥ
U+01A5ƥ11000110 10100101 &#x1A5;ƥ
U+01A6Ʀ11000110 10100110 &#x1A6;Ʀ
U+01A7Ƨ11000110 10100111 &#x1A7;Ƨ
U+01A8ƨ11000110 10101000 &#x1A8;ƨ
U+01A9Ʃ11000110 10101001 &#x1A9;Ʃ
U+01AAƪ11000110 10101010 &#x1AA;ƪ
U+01ABƫ11000110 10101011 &#x1AB;ƫ
U+01ACƬ11000110 10101100 &#x1AC;Ƭ
U+01ADƭ11000110 10101101 &#x1AD;ƭ
U+01AEƮ11000110 10101110 &#x1AE;Ʈ
U+01AFƯ11000110 10101111 &#x1AF;Ư
U+01B0ư11000110 10110000 &#x1B0;ư
U+01B1Ʊ11000110 10110001 &#x1B1;Ʊ
U+01B2Ʋ11000110 10110010 &#x1B2;Ʋ
U+01B3Ƴ11000110 10110011 &#x1B3;Ƴ
U+01B4ƴ11000110 10110100 &#x1B4;ƴ
U+01B5Ƶ11000110 10110101 &#x1B5;Ƶ
U+01B6ƶ11000110 10110110 &#x1B6;ƶ
U+01B7Ʒ11000110 10110111 &#x1B7;Ʒ
U+01B8Ƹ11000110 10111000 &#x1B8;Ƹ
U+01B9ƹ11000110 10111001 &#x1B9;ƹ
U+01BAƺ11000110 10111010 &#x1BA;ƺ
U+01BBƻ11000110 10111011 &#x1BB;ƻ
U+01BCƼ11000110 10111100 &#x1BC;Ƽ
U+01BDƽ11000110 10111101 &#x1BD;ƽ
U+01BEƾ11000110 10111110 &#x1BE;ƾ
U+01BFƿ11000110 10111111 &#x1BF;ƿ
U+01C0ǀ11000111 10000000 &#x1C0;ǀ
U+01C1ǁ11000111 10000001 &#x1C1;ǁ
U+01C2ǂ11000111 10000010 &#x1C2;ǂ
U+01C3ǃ11000111 10000011 &#x1C3;ǃ
U+01C4DŽ11000111 10000100 &#x1C4;DŽ
U+01C5Dž11000111 10000101 &#x1C5;Dž
U+01C6dž11000111 10000110 &#x1C6;dž
U+01C7LJ11000111 10000111 &#x1C7;LJ
U+01C8Lj11000111 10001000 &#x1C8;Lj
U+01C9lj11000111 10001001 &#x1C9;lj
U+01CANJ11000111 10001010 &#x1CA;NJ
U+01CBNj11000111 10001011 &#x1CB;Nj
U+01CCnj11000111 10001100 &#x1CC;nj
U+01CDǍ11000111 10001101 &#x1CD;Ǎ
U+01CEǎ11000111 10001110 &#x1CE;ǎ
U+01CFǏ11000111 10001111 &#x1CF;Ǐ
U+01D0ǐ11000111 10010000 &#x1D0;ǐ
U+01D1Ǒ11000111 10010001 &#x1D1;Ǒ
U+01D2ǒ11000111 10010010 &#x1D2;ǒ
U+01D3Ǔ11000111 10010011 &#x1D3;Ǔ
U+01D4ǔ11000111 10010100 &#x1D4;ǔ
U+01D5Ǖ11000111 10010101 &#x1D5;Ǖ
U+01D6ǖ11000111 10010110 &#x1D6;ǖ
U+01D7Ǘ11000111 10010111 &#x1D7;Ǘ
U+01D8ǘ11000111 10011000 &#x1D8;ǘ
U+01D9Ǚ11000111 10011001 &#x1D9;Ǚ
U+01DAǚ11000111 10011010 &#x1DA;ǚ
U+01DBǛ11000111 10011011 &#x1DB;Ǜ
U+01DCǜ11000111 10011100 &#x1DC;ǜ
U+01DDǝ11000111 10011101 &#x1DD;ǝ
U+01DEǞ11000111 10011110 &#x1DE;Ǟ
U+01DFǟ11000111 10011111 &#x1DF;ǟ
U+01E0Ǡ11000111 10100000 &#x1E0;Ǡ
U+01E1ǡ11000111 10100001 &#x1E1;ǡ
U+01E2Ǣ11000111 10100010 &#x1E2;Ǣ
U+01E3ǣ11000111 10100011 &#x1E3;ǣ
U+01E4Ǥ11000111 10100100 &#x1E4;Ǥ
U+01E5ǥ11000111 10100101 &#x1E5;ǥ
U+01E6Ǧ11000111 10100110 &#x1E6;Ǧ
U+01E7ǧ11000111 10100111 &#x1E7;ǧ
U+01E8Ǩ11000111 10101000 &#x1E8;Ǩ
U+01E9ǩ11000111 10101001 &#x1E9;ǩ
U+01EAǪ11000111 10101010 &#x1EA;Ǫ
U+01EBǫ11000111 10101011 &#x1EB;ǫ
U+01ECǬ11000111 10101100 &#x1EC;Ǭ
U+01EDǭ11000111 10101101 &#x1ED;ǭ
U+01EEǮ11000111 10101110 &#x1EE;Ǯ
U+01EFǯ11000111 10101111 &#x1EF;ǯ
U+01F0ǰ11000111 10110000 &#x1F0;ǰ
U+01F1DZ11000111 10110001 &#x1F1;DZ
U+01F2Dz11000111 10110010 &#x1F2;Dz
U+01F3dz11000111 10110011 &#x1F3;dz
U+01F4Ǵ11000111 10110100 &#x1F4;Ǵ
U+01F5ǵ11000111 10110101 &#x1F5;ǵ
U+01F6Ƕ11000111 10110110 &#x1F6;Ƕ
U+01F7Ƿ11000111 10110111 &#x1F7;Ƿ
U+01F8Ǹ11000111 10111000 &#x1F8;Ǹ
U+01F9ǹ11000111 10111001 &#x1F9;ǹ
U+01FAǺ11000111 10111010 &#x1FA;Ǻ
U+01FBǻ11000111 10111011 &#x1FB;ǻ
U+01FCǼ11000111 10111100 &#x1FC;Ǽ
U+01FDǽ11000111 10111101 &#x1FD;ǽ
U+01FEǾ11000111 10111110 &#x1FE;Ǿ
U+01FFǿ11000111 10111111 &#x1FF;ǿ
U+0200Ȁ11001000 10000000 &#x200;Ȁ
U+0201ȁ11001000 10000001 &#x201;ȁ
U+0202Ȃ11001000 10000010 &#x202;Ȃ
U+0203ȃ11001000 10000011 &#x203;ȃ
U+0204Ȅ11001000 10000100 &#x204;Ȅ
U+0205ȅ11001000 10000101 &#x205;ȅ
U+0206Ȇ11001000 10000110 &#x206;Ȇ
U+0207ȇ11001000 10000111 &#x207;ȇ
U+0208Ȉ11001000 10001000 &#x208;Ȉ
U+0209ȉ11001000 10001001 &#x209;ȉ
U+020AȊ11001000 10001010 &#x20A;Ȋ
U+020Bȋ11001000 10001011 &#x20B;ȋ
U+020CȌ11001000 10001100 &#x20C;Ȍ
U+020Dȍ11001000 10001101 &#x20D;ȍ
U+020EȎ11001000 10001110 &#x20E;Ȏ
U+020Fȏ11001000 10001111 &#x20F;ȏ
U+0210Ȑ11001000 10010000 &#x210;Ȑ
U+0211ȑ11001000 10010001 &#x211;ȑ
U+0212Ȓ11001000 10010010 &#x212;Ȓ
U+0213ȓ11001000 10010011 &#x213;ȓ
U+0214Ȕ11001000 10010100 &#x214;Ȕ
U+0215ȕ11001000 10010101 &#x215;ȕ
U+0216Ȗ11001000 10010110 &#x216;Ȗ
U+0217ȗ11001000 10010111 &#x217;ȗ
U+0218Ș11001000 10011000 &#x218;Ș
U+0219ș11001000 10011001 &#x219;ș
U+021AȚ11001000 10011010 &#x21A;Ț
U+021Bț11001000 10011011 &#x21B;ț
U+021CȜ11001000 10011100 &#x21C;Ȝ
U+021Dȝ11001000 10011101 &#x21D;ȝ
U+021EȞ11001000 10011110 &#x21E;Ȟ
U+021Fȟ11001000 10011111 &#x21F;ȟ
U+0220Ƞ11001000 10100000 &#x220;Ƞ
U+0221ȡ11001000 10100001 &#x221;ȡ
U+0222Ȣ11001000 10100010 &#x222;Ȣ
U+0223ȣ11001000 10100011 &#x223;ȣ
U+0224Ȥ11001000 10100100 &#x224;Ȥ
U+0225ȥ11001000 10100101 &#x225;ȥ
U+0226Ȧ11001000 10100110 &#x226;Ȧ
U+0227ȧ11001000 10100111 &#x227;ȧ
U+0228Ȩ11001000 10101000 &#x228;Ȩ
U+0229ȩ11001000 10101001 &#x229;ȩ
U+022AȪ11001000 10101010 &#x22A;Ȫ
U+022Bȫ11001000 10101011 &#x22B;ȫ
U+022CȬ11001000 10101100 &#x22C;Ȭ
U+022Dȭ11001000 10101101 &#x22D;ȭ
U+022EȮ11001000 10101110 &#x22E;Ȯ
U+022Fȯ11001000 10101111 &#x22F;ȯ
U+0230Ȱ11001000 10110000 &#x230;Ȱ
U+0231ȱ11001000 10110001 &#x231;ȱ
U+0232Ȳ11001000 10110010 &#x232;Ȳ
U+0233ȳ11001000 10110011 &#x233;ȳ
U+0234ȴ11001000 10110100 &#x234;ȴ
U+0235ȵ11001000 10110101 &#x235;ȵ
U+0236ȶ11001000 10110110 &#x236;ȶ
U+0237ȷ11001000 10110111 &#x237;ȷ
U+0238ȸ11001000 10111000 &#x238;ȸ
U+0239ȹ11001000 10111001 &#x239;ȹ
U+023AȺ11001000 10111010 &#x23A;Ⱥ
U+023BȻ11001000 10111011 &#x23B;Ȼ
U+023Cȼ11001000 10111100 &#x23C;ȼ
U+023DȽ11001000 10111101 &#x23D;Ƚ
U+023EȾ11001000 10111110 &#x23E;Ⱦ
U+023Fȿ11001000 10111111 &#x23F;ȿ
U+0240ɀ11001001 10000000 &#x240;ɀ
U+0241Ɂ11001001 10000001 &#x241;Ɂ
U+0242ɂ11001001 10000010 &#x242;ɂ
U+0243Ƀ11001001 10000011 &#x243;Ƀ
U+0244Ʉ11001001 10000100 &#x244;Ʉ
U+0245Ʌ11001001 10000101 &#x245;Ʌ
U+0246Ɇ11001001 10000110 &#x246;Ɇ
U+0247ɇ11001001 10000111 &#x247;ɇ
U+0248Ɉ11001001 10001000 &#x248;Ɉ
U+0249ɉ11001001 10001001 &#x249;ɉ
U+024AɊ11001001 10001010 &#x24A;Ɋ
U+024Bɋ11001001 10001011 &#x24B;ɋ
U+024CɌ11001001 10001100 &#x24C;Ɍ
U+024Dɍ11001001 10001101 &#x24D;ɍ
U+024EɎ11001001 10001110 &#x24E;Ɏ
U+024Fɏ11001001 10001111 &#x24F;ɏ
U+0250ɐ11001001 10010000 &#x250;ɐ
U+0251ɑ11001001 10010001 &#x251;ɑ
U+0252ɒ11001001 10010010 &#x252;ɒ
U+0253ɓ11001001 10010011 &#x253;ɓ
U+0254ɔ11001001 10010100 &#x254;ɔ
U+0255ɕ11001001 10010101 &#x255;ɕ
U+0256ɖ11001001 10010110 &#x256;ɖ
U+0257ɗ11001001 10010111 &#x257;ɗ
U+0258ɘ11001001 10011000 &#x258;ɘ
U+0259ə11001001 10011001 &#x259;ə
U+025Aɚ11001001 10011010 &#x25A;ɚ
U+025Bɛ11001001 10011011 &#x25B;ɛ
U+025Cɜ11001001 10011100 &#x25C;ɜ
U+025Dɝ11001001 10011101 &#x25D;ɝ
U+025Eɞ11001001 10011110 &#x25E;ɞ
U+025Fɟ11001001 10011111 &#x25F;ɟ
U+0260ɠ11001001 10100000 &#x260;ɠ
U+0261ɡ11001001 10100001 &#x261;ɡ
U+0262ɢ11001001 10100010 &#x262;ɢ
U+0263ɣ11001001 10100011 &#x263;ɣ
U+0264ɤ11001001 10100100 &#x264;ɤ
U+0265ɥ11001001 10100101 &#x265;ɥ
U+0266ɦ11001001 10100110 &#x266;ɦ
U+0267ɧ11001001 10100111 &#x267;ɧ
U+0268ɨ11001001 10101000 &#x268;ɨ
U+0269ɩ11001001 10101001 &#x269;ɩ
U+026Aɪ11001001 10101010 &#x26A;ɪ
U+026Bɫ11001001 10101011 &#x26B;ɫ
U+026Cɬ11001001 10101100 &#x26C;ɬ
U+026Dɭ11001001 10101101 &#x26D;ɭ
U+026Eɮ11001001 10101110 &#x26E;ɮ
U+026Fɯ11001001 10101111 &#x26F;ɯ
U+0270ɰ11001001 10110000 &#x270;ɰ
U+0271ɱ11001001 10110001 &#x271;ɱ
U+0272ɲ11001001 10110010 &#x272;ɲ
U+0273ɳ11001001 10110011 &#x273;ɳ
U+0274ɴ11001001 10110100 &#x274;ɴ
U+0275ɵ11001001 10110101 &#x275;ɵ
U+0276ɶ11001001 10110110 &#x276;ɶ
U+0277ɷ11001001 10110111 &#x277;ɷ
U+0278ɸ11001001 10111000 &#x278;ɸ
U+0279ɹ11001001 10111001 &#x279;ɹ
U+027Aɺ11001001 10111010 &#x27A;ɺ
U+027Bɻ11001001 10111011 &#x27B;ɻ
U+027Cɼ11001001 10111100 &#x27C;ɼ
U+027Dɽ11001001 10111101 &#x27D;ɽ
U+027Eɾ11001001 10111110 &#x27E;ɾ
U+027Fɿ11001001 10111111 &#x27F;ɿ
U+0280ʀ11001010 10000000 &#x280;ʀ
U+0281ʁ11001010 10000001 &#x281;ʁ
U+0282ʂ11001010 10000010 &#x282;ʂ
U+0283ʃ11001010 10000011 &#x283;ʃ
U+0284ʄ11001010 10000100 &#x284;ʄ
U+0285ʅ11001010 10000101 &#x285;ʅ
U+0286ʆ11001010 10000110 &#x286;ʆ
U+0287ʇ11001010 10000111 &#x287;ʇ
U+0288ʈ11001010 10001000 &#x288;ʈ
U+0289ʉ11001010 10001001 &#x289;ʉ
U+028Aʊ11001010 10001010 &#x28A;ʊ
U+028Bʋ11001010 10001011 &#x28B;ʋ
U+028Cʌ11001010 10001100 &#x28C;ʌ
U+028Dʍ11001010 10001101 &#x28D;ʍ
U+028Eʎ11001010 10001110 &#x28E;ʎ
U+028Fʏ11001010 10001111 &#x28F;ʏ
U+0290ʐ11001010 10010000 &#x290;ʐ
U+0291ʑ11001010 10010001 &#x291;ʑ
U+0292ʒ11001010 10010010 &#x292;ʒ
U+0293ʓ11001010 10010011 &#x293;ʓ
U+0294ʔ11001010 10010100 &#x294;ʔ
U+0295ʕ11001010 10010101 &#x295;ʕ
U+0296ʖ11001010 10010110 &#x296;ʖ
U+0297ʗ11001010 10010111 &#x297;ʗ
U+0298ʘ11001010 10011000 &#x298;ʘ
U+0299ʙ11001010 10011001 &#x299;ʙ
U+029Aʚ11001010 10011010 &#x29A;ʚ
U+029Bʛ11001010 10011011 &#x29B;ʛ
U+029Cʜ11001010 10011100 &#x29C;ʜ
U+029Dʝ11001010 10011101 &#x29D;ʝ
U+029Eʞ11001010 10011110 &#x29E;ʞ
U+029Fʟ11001010 10011111 &#x29F;ʟ
U+02A0ʠ11001010 10100000 &#x2A0;ʠ
U+02A1ʡ11001010 10100001 &#x2A1;ʡ
U+02A2ʢ11001010 10100010 &#x2A2;ʢ
U+02A3ʣ11001010 10100011 &#x2A3;ʣ
U+02A4ʤ11001010 10100100 &#x2A4;ʤ
U+02A5ʥ11001010 10100101 &#x2A5;ʥ
U+02A6ʦ11001010 10100110 &#x2A6;ʦ
U+02A7ʧ11001010 10100111 &#x2A7;ʧ
U+02A8ʨ11001010 10101000 &#x2A8;ʨ
U+02A9ʩ11001010 10101001 &#x2A9;ʩ
U+02AAʪ11001010 10101010 &#x2AA;ʪ
U+02ABʫ11001010 10101011 &#x2AB;ʫ
U+02ACʬ11001010 10101100 &#x2AC;ʬ
U+02ADʭ11001010 10101101 &#x2AD;ʭ
U+02AEʮ11001010 10101110 &#x2AE;ʮ
U+02AFʯ11001010 10101111 &#x2AF;ʯ
U+02B0ʰ11001010 10110000 &#x2B0;ʰ
U+02B1ʱ11001010 10110001 &#x2B1;ʱ
U+02B2ʲ11001010 10110010 &#x2B2;ʲ
U+02B3ʳ11001010 10110011 &#x2B3;ʳ
U+02B4ʴ11001010 10110100 &#x2B4;ʴ
U+02B5ʵ11001010 10110101 &#x2B5;ʵ
U+02B6ʶ11001010 10110110 &#x2B6;ʶ
U+02B7ʷ11001010 10110111 &#x2B7;ʷ
U+02B8ʸ11001010 10111000 &#x2B8;ʸ
U+02B9ʹ11001010 10111001 &#x2B9;ʹ
U+02BAʺ11001010 10111010 &#x2BA;ʺ
U+02BBʻ11001010 10111011 &#x2BB;ʻ
U+02BCʼ11001010 10111100 &#x2BC;ʼ
U+02BDʽ11001010 10111101 &#x2BD;ʽ
U+02BEʾ11001010 10111110 &#x2BE;ʾ
U+02BFʿ11001010 10111111 &#x2BF;ʿ
U+02C0ˀ11001011 10000000 &#x2C0;ˀ
U+02C1ˁ11001011 10000001 &#x2C1;ˁ
U+02C2˂11001011 10000010 &#x2C2;˂
U+02C3˃11001011 10000011 &#x2C3;˃
U+02C4˄11001011 10000100 &#x2C4;˄
U+02C5˅11001011 10000101 &#x2C5;˅
U+02C6ˆ11001011 10000110&circ;ˆ &#x2C6;ˆ
U+02C7ˇ11001011 10000111 &#x2C7;ˇ
U+02C8ˈ11001011 10001000 &#x2C8;ˈ
U+02C9ˉ11001011 10001001 &#x2C9;ˉ
U+02CAˊ11001011 10001010 &#x2CA;ˊ
U+02CBˋ11001011 10001011 &#x2CB;ˋ
U+02CCˌ11001011 10001100 &#x2CC;ˌ
U+02CDˍ11001011 10001101 &#x2CD;ˍ
U+02CEˎ11001011 10001110 &#x2CE;ˎ
U+02CFˏ11001011 10001111 &#x2CF;ˏ
U+02D0ː11001011 10010000 &#x2D0;ː
U+02D1ˑ11001011 10010001 &#x2D1;ˑ
U+02D2˒11001011 10010010 &#x2D2;˒
U+02D3˓11001011 10010011 &#x2D3;˓
U+02D4˔11001011 10010100 &#x2D4;˔
U+02D5˕11001011 10010101 &#x2D5;˕
U+02D6˖11001011 10010110 &#x2D6;˖
U+02D7˗11001011 10010111 &#x2D7;˗
U+02D8˘11001011 10011000 &#x2D8;˘
U+02D9˙11001011 10011001 &#x2D9;˙
U+02DA˚11001011 10011010 &#x2DA;˚
U+02DB˛11001011 10011011 &#x2DB;˛
U+02DC˜11001011 10011100&tilde;˜ &#x2DC;˜
U+02DD˝11001011 10011101 &#x2DD;˝
U+02DE˞11001011 10011110 &#x2DE;˞
U+02DF˟11001011 10011111 &#x2DF;˟
U+02E0ˠ11001011 10100000 &#x2E0;ˠ
U+02E1ˡ11001011 10100001 &#x2E1;ˡ
U+02E2ˢ11001011 10100010 &#x2E2;ˢ
U+02E3ˣ11001011 10100011 &#x2E3;ˣ
U+02E4ˤ11001011 10100100 &#x2E4;ˤ
U+02E5˥11001011 10100101 &#x2E5;˥
U+02E6˦11001011 10100110 &#x2E6;˦
U+02E7˧11001011 10100111 &#x2E7;˧
U+02E8˨11001011 10101000 &#x2E8;˨
U+02E9˩11001011 10101001 &#x2E9;˩
U+02EA˪11001011 10101010 &#x2EA;˪
U+02EB˫11001011 10101011 &#x2EB;˫
U+02ECˬ11001011 10101100 &#x2EC;ˬ
U+02ED˭11001011 10101101 &#x2ED;˭
U+02EEˮ11001011 10101110 &#x2EE;ˮ
U+02EF˯11001011 10101111 &#x2EF;˯
U+02F0˰11001011 10110000 &#x2F0;˰
U+02F1˱11001011 10110001 &#x2F1;˱
U+02F2˲11001011 10110010 &#x2F2;˲
U+02F3˳11001011 10110011 &#x2F3;˳
U+02F4˴11001011 10110100 &#x2F4;˴
U+02F5˵11001011 10110101 &#x2F5;˵
U+02F6˶11001011 10110110 &#x2F6;˶
U+02F7˷11001011 10110111 &#x2F7;˷
U+02F8˸11001011 10111000 &#x2F8;˸
U+02F9˹11001011 10111001 &#x2F9;˹
U+02FA˺11001011 10111010 &#x2FA;˺
U+02FB˻11001011 10111011 &#x2FB;˻
U+02FC˼11001011 10111100 &#x2FC;˼
U+02FD˽11001011 10111101 &#x2FD;˽
U+02FE˾11001011 10111110 &#x2FE;˾
U+02FF˿11001011 10111111 &#x2FF;˿
U+0300̀11001100 10000000 &#x300;̀
U+0301́11001100 10000001 &#x301;́
U+0302̂11001100 10000010 &#x302;̂
U+0303̃11001100 10000011 &#x303;̃
U+0304̄11001100 10000100 &#x304;̄
U+0305̅11001100 10000101 &#x305;̅
U+0306̆11001100 10000110 &#x306;̆
U+0307̇11001100 10000111 &#x307;̇
U+0308̈11001100 10001000 &#x308;̈
U+0309̉11001100 10001001 &#x309;̉
U+030Å11001100 10001010 &#x30A;̊
U+030B̋11001100 10001011 &#x30B;̋
U+030Č11001100 10001100 &#x30C;̌
U+030D̍11001100 10001101 &#x30D;̍
U+030E̎11001100 10001110 &#x30E;̎
U+030F̏11001100 10001111 &#x30F;̏
U+0310̐11001100 10010000 &#x310;̐
U+0311̑11001100 10010001 &#x311;̑
U+0312̒11001100 10010010 &#x312;̒
U+0313̓11001100 10010011 &#x313;̓
U+0314̔11001100 10010100 &#x314;̔
U+0315̕11001100 10010101 &#x315;̕
U+0316̖11001100 10010110 &#x316;̖
U+0317̗11001100 10010111 &#x317;̗
U+0318̘11001100 10011000 &#x318;̘
U+0319̙11001100 10011001 &#x319;̙
U+031A̚11001100 10011010 &#x31A;̚
U+031B̛11001100 10011011 &#x31B;̛
U+031C̜11001100 10011100 &#x31C;̜
U+031D̝11001100 10011101 &#x31D;̝
U+031E̞11001100 10011110 &#x31E;̞
U+031F̟11001100 10011111 &#x31F;̟
U+0320̠11001100 10100000 &#x320;̠
U+0321̡11001100 10100001 &#x321;̡
U+0322̢11001100 10100010 &#x322;̢
U+0323̣11001100 10100011 &#x323;̣
U+0324̤11001100 10100100 &#x324;̤
U+0325̥11001100 10100101 &#x325;̥
U+0326̦11001100 10100110 &#x326;̦
U+0327̧11001100 10100111 &#x327;̧
U+0328̨11001100 10101000 &#x328;̨
U+0329̩11001100 10101001 &#x329;̩
U+032A̪11001100 10101010 &#x32A;̪
U+032B̫11001100 10101011 &#x32B;̫
U+032C̬11001100 10101100 &#x32C;̬
U+032Ḓ11001100 10101101 &#x32D;̭
U+032E̮11001100 10101110 &#x32E;̮
U+032F̯11001100 10101111 &#x32F;̯
U+0330̰11001100 10110000 &#x330;̰
U+0331̱11001100 10110001 &#x331;̱
U+0332̲11001100 10110010 &#x332;̲
U+0333̳11001100 10110011 &#x333;̳
U+0334̴11001100 10110100 &#x334;̴
U+0335̵11001100 10110101 &#x335;̵
U+0336̶11001100 10110110 &#x336;̶
U+0337̷11001100 10110111 &#x337;̷
U+0338̸11001100 10111000 &#x338;̸
U+0339̹11001100 10111001 &#x339;̹
U+033A̺11001100 10111010 &#x33A;̺
U+033B̻11001100 10111011 &#x33B;̻
U+033C̼11001100 10111100 &#x33C;̼
U+033D̽11001100 10111101 &#x33D;̽
U+033E̾11001100 10111110 &#x33E;̾
U+033F̿11001100 10111111 &#x33F;̿
U+0340̀11001101 10000000 &#x340;̀
U+0341́11001101 10000001 &#x341;́
U+0342͂11001101 10000010 &#x342;͂
U+0343̓11001101 10000011 &#x343;̓
U+0344̈́11001101 10000100 &#x344;̈́
U+0345ͅ11001101 10000101 &#x345;ͅ
U+0346͆11001101 10000110 &#x346;͆
U+0347͇11001101 10000111 &#x347;͇
U+0348͈11001101 10001000 &#x348;͈
U+0349͉11001101 10001001 &#x349;͉
U+034A͊11001101 10001010 &#x34A;͊
U+034B͋11001101 10001011 &#x34B;͋
U+034C͌11001101 10001100 &#x34C;͌
U+034D͍11001101 10001101 &#x34D;͍
U+034E͎11001101 10001110 &#x34E;͎
U+034F͏11001101 10001111 &#x34F;͏
U+0350͐11001101 10010000 &#x350;͐
U+0351͑11001101 10010001 &#x351;͑
U+0352͒11001101 10010010 &#x352;͒
U+0353͓11001101 10010011 &#x353;͓
U+0354͔11001101 10010100 &#x354;͔
U+0355͕11001101 10010101 &#x355;͕
U+0356͖11001101 10010110 &#x356;͖
U+0357͗11001101 10010111 &#x357;͗
U+0358͘11001101 10011000 &#x358;͘
U+0359͙11001101 10011001 &#x359;͙
U+035A͚11001101 10011010 &#x35A;͚
U+035B͛11001101 10011011 &#x35B;͛
U+035C͜11001101 10011100 &#x35C;͜
U+035D͝11001101 10011101 &#x35D;͝
U+035E͞11001101 10011110 &#x35E;͞
U+035F͟11001101 10011111 &#x35F;͟
U+0360͠11001101 10100000 &#x360;͠
U+0361͡11001101 10100001 &#x361;͡
U+0362͢11001101 10100010 &#x362;͢
U+0363ͣ11001101 10100011 &#x363;ͣ
U+0364ͤ11001101 10100100 &#x364;ͤ
U+0365ͥ11001101 10100101 &#x365;ͥ
U+0366ͦ11001101 10100110 &#x366;ͦ
U+0367ͧ11001101 10100111 &#x367;ͧ
U+0368ͨ11001101 10101000 &#x368;ͨ
U+0369ͩ11001101 10101001 &#x369;ͩ
U+036Aͪ11001101 10101010 &#x36A;ͪ
U+036Bͫ11001101 10101011 &#x36B;ͫ
U+036Cͬ11001101 10101100 &#x36C;ͬ
U+036Dͭ11001101 10101101 &#x36D;ͭ
U+036Eͮ11001101 10101110 &#x36E;ͮ
U+036Fͯ11001101 10101111 &#x36F;ͯ
U+0370Ͱ11001101 10110000 &#x370;Ͱ
U+0371ͱ11001101 10110001 &#x371;ͱ
U+0372Ͳ11001101 10110010 &#x372;Ͳ
U+0373ͳ11001101 10110011 &#x373;ͳ
U+0374ʹ11001101 10110100 &#x374;ʹ
U+0375͵11001101 10110101 &#x375;͵
U+0376Ͷ11001101 10110110 &#x376;Ͷ
U+0377ͷ11001101 10110111 &#x377;ͷ
U+0378͸11001101 10111000 &#x378;͸
U+0379͹11001101 10111001 &#x379;͹
U+037Aͺ11001101 10111010 &#x37A;ͺ
U+037Bͻ11001101 10111011 &#x37B;ͻ
U+037Cͼ11001101 10111100 &#x37C;ͼ
U+037Dͽ11001101 10111101 &#x37D;ͽ
U+037E;11001101 10111110 &#x37E;;
U+037FͿ11001101 10111111 &#x37F;Ϳ
U+0380΀11001110 10000000 &#x380;΀
U+0381΁11001110 10000001 &#x381;΁
U+0382΂11001110 10000010 &#x382;΂
U+0383΃11001110 10000011 &#x383;΃
U+0384΄11001110 10000100 &#x384;΄
U+0385΅11001110 10000101 &#x385;΅
U+0386Ά11001110 10000110 &#x386;Ά
U+0387·11001110 10000111 &#x387;·
U+0388Έ11001110 10001000 &#x388;Έ
U+0389Ή11001110 10001001 &#x389;Ή
U+038AΊ11001110 10001010 &#x38A;Ί
U+038B΋11001110 10001011 &#x38B;΋
U+038CΌ11001110 10001100 &#x38C;Ό
U+038D΍11001110 10001101 &#x38D;΍
U+038EΎ11001110 10001110 &#x38E;Ύ
U+038FΏ11001110 10001111 &#x38F;Ώ
U+0390ΐ11001110 10010000 &#x390;ΐ
U+0391Α11001110 10010001&Alpha;Α &#x391;Α
U+0392Β11001110 10010010&Beta;Β &#x392;Β
U+0393Γ11001110 10010011&Gamma;Γ &#x393;Γ
U+0394Δ11001110 10010100&Delta;Δ &#x394;Δ
U+0395Ε11001110 10010101&Epsilon;Ε &#x395;Ε
U+0396Ζ11001110 10010110&Zeta;Ζ &#x396;Ζ
U+0397Η11001110 10010111&Eta;Η &#x397;Η
U+0398Θ11001110 10011000&Theta;Θ &#x398;Θ
U+0399Ι11001110 10011001&Iota;Ι &#x399;Ι
U+039AΚ11001110 10011010&Kappa;Κ &#x39A;Κ
U+039BΛ11001110 10011011&Lambda;Λ &#x39B;Λ
U+039CΜ11001110 10011100&Mu;Μ &#x39C;Μ
U+039DΝ11001110 10011101&Nu;Ν &#x39D;Ν
U+039EΞ11001110 10011110&Xi;Ξ &#x39E;Ξ
U+039FΟ11001110 10011111&Omicron;Ο &#x39F;Ο
U+03A0Π11001110 10100000&Pi;Π &#x3A0;Π
U+03A1Ρ11001110 10100001&Rho;Ρ &#x3A1;Ρ
U+03A2΢11001110 10100010 &#x3A2;΢
U+03A3Σ11001110 10100011&Sigma;Σ &#x3A3;Σ
U+03A4Τ11001110 10100100&Tau;Τ &#x3A4;Τ
U+03A5Υ11001110 10100101&Upsilon;Υ &#x3A5;Υ
U+03A6Φ11001110 10100110&Phi;Φ &#x3A6;Φ
U+03A7Χ11001110 10100111&Chi;Χ &#x3A7;Χ
U+03A8Ψ11001110 10101000&Psi;Ψ &#x3A8;Ψ
U+03A9Ω11001110 10101001&Omega;Ω &#x3A9;Ω
U+03AAΪ11001110 10101010 &#x3AA;Ϊ
U+03ABΫ11001110 10101011 &#x3AB;Ϋ
U+03ACά11001110 10101100 &#x3AC;ά
U+03ADέ11001110 10101101 &#x3AD;έ
U+03AEή11001110 10101110 &#x3AE;ή
U+03AFί11001110 10101111 &#x3AF;ί
U+03B0ΰ11001110 10110000 &#x3B0;ΰ
U+03B1α11001110 10110001&alpha;α &#x3B1;α
U+03B2β11001110 10110010&beta;β &#x3B2;β
U+03B3γ11001110 10110011&gamma;γ &#x3B3;γ
U+03B4δ11001110 10110100&delta;δ &#x3B4;δ
U+03B5ε11001110 10110101&epsilon;ε &#x3B5;ε
U+03B6ζ11001110 10110110&zeta;ζ &#x3B6;ζ
U+03B7η11001110 10110111&eta;η &#x3B7;η
U+03B8θ11001110 10111000&theta;θ &#x3B8;θ
U+03B9ι11001110 10111001&iota;ι &#x3B9;ι
U+03BAκ11001110 10111010&kappa;κ &#x3BA;κ
U+03BBλ11001110 10111011&lambda;λ &#x3BB;λ
U+03BCμ11001110 10111100&mu;μ &#x3BC;μ
U+03BDν11001110 10111101&nu;ν &#x3BD;ν
U+03BEξ11001110 10111110&xi;ξ &#x3BE;ξ
U+03BFο11001110 10111111&omicron;ο &#x3BF;ο
U+03C0π11001111 10000000&pi;π &#x3C0;π
U+03C1ρ11001111 10000001&rho;ρ &#x3C1;ρ
U+03C2ς11001111 10000010&sigmaf;ς &#x3C2;ς
U+03C3σ11001111 10000011&sigma;σ &#x3C3;σ
U+03C4τ11001111 10000100&tau;τ &#x3C4;τ
U+03C5υ11001111 10000101&upsilon;υ &#x3C5;υ
U+03C6φ11001111 10000110&phi;φ &#x3C6;φ
U+03C7χ11001111 10000111&chi;χ &#x3C7;χ
U+03C8ψ11001111 10001000&psi;ψ &#x3C8;ψ
U+03C9ω11001111 10001001&omega;ω &#x3C9;ω
U+03CAϊ11001111 10001010 &#x3CA;ϊ
U+03CBϋ11001111 10001011 &#x3CB;ϋ
U+03CCό11001111 10001100 &#x3CC;ό
U+03CDύ11001111 10001101 &#x3CD;ύ
U+03CEώ11001111 10001110 &#x3CE;ώ
U+03CFϏ11001111 10001111 &#x3CF;Ϗ
U+03D0ϐ11001111 10010000 &#x3D0;ϐ
U+03D1ϑ11001111 10010001&thetasym;ϑ &#x3D1;ϑ
U+03D2ϒ11001111 10010010&upsih;ϒ &#x3D2;ϒ
U+03D3ϓ11001111 10010011 &#x3D3;ϓ
U+03D4ϔ11001111 10010100 &#x3D4;ϔ
U+03D5ϕ11001111 10010101 &#x3D5;ϕ
U+03D6ϖ11001111 10010110&piv;ϖ &#x3D6;ϖ
U+03D7ϗ11001111 10010111 &#x3D7;ϗ
U+03D8Ϙ11001111 10011000 &#x3D8;Ϙ
U+03D9ϙ11001111 10011001 &#x3D9;ϙ
U+03DAϚ11001111 10011010 &#x3DA;Ϛ
U+03DBϛ11001111 10011011 &#x3DB;ϛ
U+03DCϜ11001111 10011100 &#x3DC;Ϝ
U+03DDϝ11001111 10011101 &#x3DD;ϝ
U+03DEϞ11001111 10011110 &#x3DE;Ϟ
U+03DFϟ11001111 10011111 &#x3DF;ϟ
U+03E0Ϡ11001111 10100000 &#x3E0;Ϡ
U+03E1ϡ11001111 10100001 &#x3E1;ϡ
U+03E2Ϣ11001111 10100010 &#x3E2;Ϣ
U+03E3ϣ11001111 10100011 &#x3E3;ϣ
U+03E4Ϥ11001111 10100100 &#x3E4;Ϥ
U+03E5ϥ11001111 10100101 &#x3E5;ϥ
U+03E6Ϧ11001111 10100110 &#x3E6;Ϧ
U+03E7ϧ11001111 10100111 &#x3E7;ϧ
U+03E8Ϩ11001111 10101000 &#x3E8;Ϩ
U+03E9ϩ11001111 10101001 &#x3E9;ϩ
U+03EAϪ11001111 10101010 &#x3EA;Ϫ
U+03EBϫ11001111 10101011 &#x3EB;ϫ
U+03ECϬ11001111 10101100 &#x3EC;Ϭ
U+03EDϭ11001111 10101101 &#x3ED;ϭ
U+03EEϮ11001111 10101110 &#x3EE;Ϯ
U+03EFϯ11001111 10101111 &#x3EF;ϯ
U+03F0ϰ11001111 10110000 &#x3F0;ϰ
U+03F1ϱ11001111 10110001 &#x3F1;ϱ
U+03F2ϲ11001111 10110010 &#x3F2;ϲ
U+03F3ϳ11001111 10110011 &#x3F3;ϳ
U+03F4ϴ11001111 10110100 &#x3F4;ϴ
U+03F5ϵ11001111 10110101 &#x3F5;ϵ
U+03F6϶11001111 10110110 &#x3F6;϶
U+03F7Ϸ11001111 10110111 &#x3F7;Ϸ
U+03F8ϸ11001111 10111000 &#x3F8;ϸ
U+03F9Ϲ11001111 10111001 &#x3F9;Ϲ
U+03FAϺ11001111 10111010 &#x3FA;Ϻ
U+03FBϻ11001111 10111011 &#x3FB;ϻ
U+03FCϼ11001111 10111100 &#x3FC;ϼ
U+03FDϽ11001111 10111101 &#x3FD;Ͻ
U+03FEϾ11001111 10111110 &#x3FE;Ͼ
U+03FFϿ11001111 10111111 &#x3FF;Ͽ