UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+03FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display «̨̯±ϩešQm67fDS
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0000 U+0000 U+0020 U+00AB U+0328 U+032F U+00B1 U+03E9 U+0065 U+009A U+0051 U+006D U+001E U+0036 U+0037 U+0066 U+0044 U+0053
UTF-8 00 32 194 171 204 168 204 175 194 177 207 169 101 194 154 81 109 30 54 55 102 68 83
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 0
U+0001 1
U+0002 2
U+0003 3
U+0004 4
U+0005 5
U+0006 6
U+0007 7
U+0008 8
U+0009 9
U+000A 10
U+000B 11
U+000C 12
U+000D 13
U+000E 14
U+000F 15
U+0010 16
U+0011 17
U+0012 18
U+0013 19
U+0014 20
U+0015 21
U+0016 22
U+0017 23
U+0018 24
U+0019 25
U+001A 26
U+001B 27
U+001C 28
U+001D 29
U+001E 30
U+001F 31
U+0020 32
U+0021!33
U+0022"34""
U+0023#35
U+0024$36
U+0025%37
U+0026&38&&
U+0027'39
U+0028(40
U+0029)41
U+002A*42
U+002B+43
U+002C,44
U+002D-45
U+002E.46
U+002F/47
U+0030048
U+0031149
U+0032250
U+0033351
U+0034452
U+0035553
U+0036654
U+0037755
U+0038856
U+0039957
U+003A:58
U+003B;59
U+003C<60&lt;<
U+003D=61
U+003E>62&gt;>
U+003F?63
U+0040@64
U+0041A65
U+0042B66
U+0043C67
U+0044D68
U+0045E69
U+0046F70
U+0047G71
U+0048H72
U+0049I73
U+004AJ74
U+004BK75
U+004CL76
U+004DM77
U+004EN78
U+004FO79
U+0050P80
U+0051Q81
U+0052R82
U+0053S83
U+0054T84
U+0055U85
U+0056V86
U+0057W87
U+0058X88
U+0059Y89
U+005AZ90
U+005B[91
U+005C\92
U+005D]93
U+005E^94
U+005F_95
U+0060`96
U+0061a97
U+0062b98
U+0063c99
U+0064d100
U+0065e101
U+0066f102
U+0067g103
U+0068h104
U+0069i105
U+006Aj106
U+006Bk107
U+006Cl108
U+006Dm109
U+006En110
U+006Fo111
U+0070p112
U+0071q113
U+0072r114
U+0073s115
U+0074t116
U+0075u117
U+0076v118
U+0077w119
U+0078x120
U+0079y121
U+007Az122
U+007B{123
U+007C|124
U+007D}125
U+007E~126
U+007F 127
U+0080 194 128
U+0081 194 129
U+0082 194 130
U+0083 194 131
U+0084 194 132
U+0085 194 133
U+0086 194 134
U+0087 194 135
U+0088 194 136
U+0089 194 137
U+008A 194 138
U+008B 194 139
U+008C 194 140
U+008D 194 141
U+008E 194 142
U+008F 194 143
U+0090 194 144
U+0091 194 145
U+0092 194 146
U+0093 194 147
U+0094 194 148
U+0095 194 149
U+0096 194 150
U+0097 194 151
U+0098 194 152
U+0099 194 153
U+009A 194 154
U+009B 194 155
U+009C 194 156
U+009D 194 157
U+009E 194 158
U+009F 194 159
U+00A0 194 160&nbsp; 
U+00A1¡194 161&iexcl;¡
U+00A2¢194 162&cent;¢
U+00A3£194 163&pound;£
U+00A4¤194 164&curren;¤
U+00A5¥194 165&yen;¥
U+00A6¦194 166&brvbar;¦
U+00A7§194 167&sect;§
U+00A8¨194 168&uml;¨
U+00A9©194 169&copy;©
U+00AAª194 170&ordf;ª
U+00AB«194 171&laquo;«
U+00AC¬194 172&not;¬
U+00AD­194 173&shy;­
U+00AE®194 174&reg;®
U+00AF¯194 175&macr;¯
U+00B0°194 176&deg;°
U+00B1±194 177&plusmn;±
U+00B2²194 178&sup2;²
U+00B3³194 179&sup3;³
U+00B4´194 180&acute;´
U+00B5µ194 181&micro;µ
U+00B6194 182&para;
U+00B7·194 183&middot;·
U+00B8¸194 184&cedil;¸
U+00B9¹194 185&sup1;¹
U+00BAº194 186&ordm;º
U+00BB»194 187&raquo;»
U+00BC¼194 188&frac14;¼
U+00BD½194 189&frac12;½
U+00BE¾194 190&frac34;¾
U+00BF¿194 191&iquest;¿
U+00C0À195 128&Agrave;À
U+00C1Á195 129&Aacute;Á
U+00C2Â195 130&Acirc;Â
U+00C3Ã195 131&Atilde;Ã
U+00C4Ä195 132&Auml;Ä
U+00C5Å195 133&Aring;Å
U+00C6Æ195 134&AElig;Æ
U+00C7Ç195 135&Ccedil;Ç
U+00C8È195 136&Egrave;È
U+00C9É195 137&Eacute;É
U+00CAÊ195 138&Ecirc;Ê
U+00CBË195 139&Euml;Ë
U+00CCÌ195 140&Igrave;Ì
U+00CDÍ195 141&Iacute;Í
U+00CEÎ195 142&Icirc;Î
U+00CFÏ195 143&Iuml;Ï
U+00D0Ð195 144&ETH;Ð
U+00D1Ñ195 145&Ntilde;Ñ
U+00D2Ò195 146&Ograve;Ò
U+00D3Ó195 147&Oacute;Ó
U+00D4Ô195 148&Ocirc;Ô
U+00D5Õ195 149&Otilde;Õ
U+00D6Ö195 150&Ouml;Ö
U+00D7×195 151&times;×
U+00D8Ø195 152&Oslash;Ø
U+00D9Ù195 153&Ugrave;Ù
U+00DAÚ195 154&Uacute;Ú
U+00DBÛ195 155&Ucirc;Û
U+00DCÜ195 156&Uuml;Ü
U+00DDÝ195 157&Yacute;Ý
U+00DEÞ195 158&THORN;Þ
U+00DFß195 159&szlig;ß
U+00E0à195 160&agrave;à
U+00E1á195 161&aacute;á
U+00E2â195 162&acirc;â
U+00E3ã195 163&atilde;ã
U+00E4ä195 164&auml;ä
U+00E5å195 165&aring;å
U+00E6æ195 166&aelig;æ
U+00E7ç195 167&ccedil;ç
U+00E8è195 168&egrave;è
U+00E9é195 169&eacute;é
U+00EAê195 170&ecirc;ê
U+00EBë195 171&euml;ë
U+00ECì195 172&igrave;ì
U+00EDí195 173&iacute;í
U+00EEî195 174&icirc;î
U+00EFï195 175&iuml;ï
U+00F0ð195 176&eth;ð
U+00F1ñ195 177&ntilde;ñ
U+00F2ò195 178&ograve;ò
U+00F3ó195 179&oacute;ó
U+00F4ô195 180&ocirc;ô
U+00F5õ195 181&otilde;õ
U+00F6ö195 182&ouml;ö
U+00F7÷195 183&divide;÷
U+00F8ø195 184&oslash;ø
U+00F9ù195 185&ugrave;ù
U+00FAú195 186&uacute;ú
U+00FBû195 187&ucirc;û
U+00FCü195 188&uuml;ü
U+00FDý195 189&yacute;ý
U+00FEþ195 190&thorn;þ
U+00FFÿ195 191&yuml;ÿ
U+0100Ā196 128
U+0101ā196 129
U+0102Ă196 130
U+0103ă196 131
U+0104Ą196 132
U+0105ą196 133
U+0106Ć196 134
U+0107ć196 135
U+0108Ĉ196 136
U+0109ĉ196 137
U+010AĊ196 138
U+010Bċ196 139
U+010CČ196 140
U+010Dč196 141
U+010EĎ196 142
U+010Fď196 143
U+0110Đ196 144
U+0111đ196 145
U+0112Ē196 146
U+0113ē196 147
U+0114Ĕ196 148
U+0115ĕ196 149
U+0116Ė196 150
U+0117ė196 151
U+0118Ę196 152
U+0119ę196 153
U+011AĚ196 154
U+011Bě196 155
U+011CĜ196 156
U+011Dĝ196 157
U+011EĞ196 158
U+011Fğ196 159
U+0120Ġ196 160
U+0121ġ196 161
U+0122Ģ196 162
U+0123ģ196 163
U+0124Ĥ196 164
U+0125ĥ196 165
U+0126Ħ196 166
U+0127ħ196 167
U+0128Ĩ196 168
U+0129ĩ196 169
U+012AĪ196 170
U+012Bī196 171
U+012CĬ196 172
U+012Dĭ196 173
U+012EĮ196 174
U+012Fį196 175
U+0130İ196 176
U+0131ı196 177
U+0132IJ196 178
U+0133ij196 179
U+0134Ĵ196 180
U+0135ĵ196 181
U+0136Ķ196 182
U+0137ķ196 183
U+0138ĸ196 184
U+0139Ĺ196 185
U+013Aĺ196 186
U+013BĻ196 187
U+013Cļ196 188
U+013DĽ196 189
U+013Eľ196 190
U+013FĿ196 191
U+0140ŀ197 128
U+0141Ł197 129
U+0142ł197 130
U+0143Ń197 131
U+0144ń197 132
U+0145Ņ197 133
U+0146ņ197 134
U+0147Ň197 135
U+0148ň197 136
U+0149ʼn197 137
U+014AŊ197 138
U+014Bŋ197 139
U+014CŌ197 140
U+014Dō197 141
U+014EŎ197 142
U+014Fŏ197 143
U+0150Ő197 144
U+0151ő197 145
U+0152Œ197 146&OElig;Œ
U+0153œ197 147&oelig;œ
U+0154Ŕ197 148
U+0155ŕ197 149
U+0156Ŗ197 150
U+0157ŗ197 151
U+0158Ř197 152
U+0159ř197 153
U+015AŚ197 154
U+015Bś197 155
U+015CŜ197 156
U+015Dŝ197 157
U+015EŞ197 158
U+015Fş197 159
U+0160Š197 160&Scaron;Š
U+0161š197 161&scaron;š
U+0162Ţ197 162
U+0163ţ197 163
U+0164Ť197 164
U+0165ť197 165
U+0166Ŧ197 166
U+0167ŧ197 167
U+0168Ũ197 168
U+0169ũ197 169
U+016AŪ197 170
U+016Bū197 171
U+016CŬ197 172
U+016Dŭ197 173
U+016EŮ197 174
U+016Fů197 175
U+0170Ű197 176
U+0171ű197 177
U+0172Ų197 178
U+0173ų197 179
U+0174Ŵ197 180
U+0175ŵ197 181
U+0176Ŷ197 182
U+0177ŷ197 183
U+0178Ÿ197 184&Yuml;Ÿ
U+0179Ź197 185
U+017Aź197 186
U+017BŻ197 187
U+017Cż197 188
U+017DŽ197 189
U+017Ež197 190
U+017Fſ197 191
U+0180ƀ198 128
U+0181Ɓ198 129
U+0182Ƃ198 130
U+0183ƃ198 131
U+0184Ƅ198 132
U+0185ƅ198 133
U+0186Ɔ198 134
U+0187Ƈ198 135
U+0188ƈ198 136
U+0189Ɖ198 137
U+018AƊ198 138
U+018BƋ198 139
U+018Cƌ198 140
U+018Dƍ198 141
U+018EƎ198 142
U+018FƏ198 143
U+0190Ɛ198 144
U+0191Ƒ198 145
U+0192ƒ198 146&fnof;ƒ
U+0193Ɠ198 147
U+0194Ɣ198 148
U+0195ƕ198 149
U+0196Ɩ198 150
U+0197Ɨ198 151
U+0198Ƙ198 152
U+0199ƙ198 153
U+019Aƚ198 154
U+019Bƛ198 155
U+019CƜ198 156
U+019DƝ198 157
U+019Eƞ198 158
U+019FƟ198 159
U+01A0Ơ198 160
U+01A1ơ198 161
U+01A2Ƣ198 162
U+01A3ƣ198 163
U+01A4Ƥ198 164
U+01A5ƥ198 165
U+01A6Ʀ198 166
U+01A7Ƨ198 167
U+01A8ƨ198 168
U+01A9Ʃ198 169
U+01AAƪ198 170
U+01ABƫ198 171
U+01ACƬ198 172
U+01ADƭ198 173
U+01AEƮ198 174
U+01AFƯ198 175
U+01B0ư198 176
U+01B1Ʊ198 177
U+01B2Ʋ198 178
U+01B3Ƴ198 179
U+01B4ƴ198 180
U+01B5Ƶ198 181
U+01B6ƶ198 182
U+01B7Ʒ198 183
U+01B8Ƹ198 184
U+01B9ƹ198 185
U+01BAƺ198 186
U+01BBƻ198 187
U+01BCƼ198 188
U+01BDƽ198 189
U+01BEƾ198 190
U+01BFƿ198 191
U+01C0ǀ199 128
U+01C1ǁ199 129
U+01C2ǂ199 130
U+01C3ǃ199 131
U+01C4DŽ199 132
U+01C5Dž199 133
U+01C6dž199 134
U+01C7LJ199 135
U+01C8Lj199 136
U+01C9lj199 137
U+01CANJ199 138
U+01CBNj199 139
U+01CCnj199 140
U+01CDǍ199 141
U+01CEǎ199 142
U+01CFǏ199 143
U+01D0ǐ199 144
U+01D1Ǒ199 145
U+01D2ǒ199 146
U+01D3Ǔ199 147
U+01D4ǔ199 148
U+01D5Ǖ199 149
U+01D6ǖ199 150
U+01D7Ǘ199 151
U+01D8ǘ199 152
U+01D9Ǚ199 153
U+01DAǚ199 154
U+01DBǛ199 155
U+01DCǜ199 156
U+01DDǝ199 157
U+01DEǞ199 158
U+01DFǟ199 159
U+01E0Ǡ199 160
U+01E1ǡ199 161
U+01E2Ǣ199 162
U+01E3ǣ199 163
U+01E4Ǥ199 164
U+01E5ǥ199 165
U+01E6Ǧ199 166
U+01E7ǧ199 167
U+01E8Ǩ199 168
U+01E9ǩ199 169
U+01EAǪ199 170
U+01EBǫ199 171
U+01ECǬ199 172
U+01EDǭ199 173
U+01EEǮ199 174
U+01EFǯ199 175
U+01F0ǰ199 176
U+01F1DZ199 177
U+01F2Dz199 178
U+01F3dz199 179
U+01F4Ǵ199 180
U+01F5ǵ199 181
U+01F6Ƕ199 182
U+01F7Ƿ199 183
U+01F8Ǹ199 184
U+01F9ǹ199 185
U+01FAǺ199 186
U+01FBǻ199 187
U+01FCǼ199 188
U+01FDǽ199 189
U+01FEǾ199 190
U+01FFǿ199 191
U+0200Ȁ200 128
U+0201ȁ200 129
U+0202Ȃ200 130
U+0203ȃ200 131
U+0204Ȅ200 132
U+0205ȅ200 133
U+0206Ȇ200 134
U+0207ȇ200 135
U+0208Ȉ200 136
U+0209ȉ200 137
U+020AȊ200 138
U+020Bȋ200 139
U+020CȌ200 140
U+020Dȍ200 141
U+020EȎ200 142
U+020Fȏ200 143
U+0210Ȑ200 144
U+0211ȑ200 145
U+0212Ȓ200 146
U+0213ȓ200 147
U+0214Ȕ200 148
U+0215ȕ200 149
U+0216Ȗ200 150
U+0217ȗ200 151
U+0218Ș200 152
U+0219ș200 153
U+021AȚ200 154
U+021Bț200 155
U+021CȜ200 156
U+021Dȝ200 157
U+021EȞ200 158
U+021Fȟ200 159
U+0220Ƞ200 160
U+0221ȡ200 161
U+0222Ȣ200 162
U+0223ȣ200 163
U+0224Ȥ200 164
U+0225ȥ200 165
U+0226Ȧ200 166
U+0227ȧ200 167
U+0228Ȩ200 168
U+0229ȩ200 169
U+022AȪ200 170
U+022Bȫ200 171
U+022CȬ200 172
U+022Dȭ200 173
U+022EȮ200 174
U+022Fȯ200 175
U+0230Ȱ200 176
U+0231ȱ200 177
U+0232Ȳ200 178
U+0233ȳ200 179
U+0234ȴ200 180
U+0235ȵ200 181
U+0236ȶ200 182
U+0237ȷ200 183
U+0238ȸ200 184
U+0239ȹ200 185
U+023AȺ200 186
U+023BȻ200 187
U+023Cȼ200 188
U+023DȽ200 189
U+023EȾ200 190
U+023Fȿ200 191
U+0240ɀ201 128
U+0241Ɂ201 129
U+0242ɂ201 130
U+0243Ƀ201 131
U+0244Ʉ201 132
U+0245Ʌ201 133
U+0246Ɇ201 134
U+0247ɇ201 135
U+0248Ɉ201 136
U+0249ɉ201 137
U+024AɊ201 138
U+024Bɋ201 139
U+024CɌ201 140
U+024Dɍ201 141
U+024EɎ201 142
U+024Fɏ201 143
U+0250ɐ201 144
U+0251ɑ201 145
U+0252ɒ201 146
U+0253ɓ201 147
U+0254ɔ201 148
U+0255ɕ201 149
U+0256ɖ201 150
U+0257ɗ201 151
U+0258ɘ201 152
U+0259ə201 153
U+025Aɚ201 154
U+025Bɛ201 155
U+025Cɜ201 156
U+025Dɝ201 157
U+025Eɞ201 158
U+025Fɟ201 159
U+0260ɠ201 160
U+0261ɡ201 161
U+0262ɢ201 162
U+0263ɣ201 163
U+0264ɤ201 164
U+0265ɥ201 165
U+0266ɦ201 166
U+0267ɧ201 167
U+0268ɨ201 168
U+0269ɩ201 169
U+026Aɪ201 170
U+026Bɫ201 171
U+026Cɬ201 172
U+026Dɭ201 173
U+026Eɮ201 174
U+026Fɯ201 175
U+0270ɰ201 176
U+0271ɱ201 177
U+0272ɲ201 178
U+0273ɳ201 179
U+0274ɴ201 180
U+0275ɵ201 181
U+0276ɶ201 182
U+0277ɷ201 183
U+0278ɸ201 184
U+0279ɹ201 185
U+027Aɺ201 186
U+027Bɻ201 187
U+027Cɼ201 188
U+027Dɽ201 189
U+027Eɾ201 190
U+027Fɿ201 191
U+0280ʀ202 128
U+0281ʁ202 129
U+0282ʂ202 130
U+0283ʃ202 131
U+0284ʄ202 132
U+0285ʅ202 133
U+0286ʆ202 134
U+0287ʇ202 135
U+0288ʈ202 136
U+0289ʉ202 137
U+028Aʊ202 138
U+028Bʋ202 139
U+028Cʌ202 140
U+028Dʍ202 141
U+028Eʎ202 142
U+028Fʏ202 143
U+0290ʐ202 144
U+0291ʑ202 145
U+0292ʒ202 146
U+0293ʓ202 147
U+0294ʔ202 148
U+0295ʕ202 149
U+0296ʖ202 150
U+0297ʗ202 151
U+0298ʘ202 152
U+0299ʙ202 153
U+029Aʚ202 154
U+029Bʛ202 155
U+029Cʜ202 156
U+029Dʝ202 157
U+029Eʞ202 158
U+029Fʟ202 159
U+02A0ʠ202 160
U+02A1ʡ202 161
U+02A2ʢ202 162
U+02A3ʣ202 163
U+02A4ʤ202 164
U+02A5ʥ202 165
U+02A6ʦ202 166
U+02A7ʧ202 167
U+02A8ʨ202 168
U+02A9ʩ202 169
U+02AAʪ202 170
U+02ABʫ202 171
U+02ACʬ202 172
U+02ADʭ202 173
U+02AEʮ202 174
U+02AFʯ202 175
U+02B0ʰ202 176
U+02B1ʱ202 177
U+02B2ʲ202 178
U+02B3ʳ202 179
U+02B4ʴ202 180
U+02B5ʵ202 181
U+02B6ʶ202 182
U+02B7ʷ202 183
U+02B8ʸ202 184
U+02B9ʹ202 185
U+02BAʺ202 186
U+02BBʻ202 187
U+02BCʼ202 188
U+02BDʽ202 189
U+02BEʾ202 190
U+02BFʿ202 191
U+02C0ˀ203 128
U+02C1ˁ203 129
U+02C2˂203 130
U+02C3˃203 131
U+02C4˄203 132
U+02C5˅203 133
U+02C6ˆ203 134&circ;ˆ
U+02C7ˇ203 135
U+02C8ˈ203 136
U+02C9ˉ203 137
U+02CAˊ203 138
U+02CBˋ203 139
U+02CCˌ203 140
U+02CDˍ203 141
U+02CEˎ203 142
U+02CFˏ203 143
U+02D0ː203 144
U+02D1ˑ203 145
U+02D2˒203 146
U+02D3˓203 147
U+02D4˔203 148
U+02D5˕203 149
U+02D6˖203 150
U+02D7˗203 151
U+02D8˘203 152
U+02D9˙203 153
U+02DA˚203 154
U+02DB˛203 155
U+02DC˜203 156&tilde;˜
U+02DD˝203 157
U+02DE˞203 158
U+02DF˟203 159
U+02E0ˠ203 160
U+02E1ˡ203 161
U+02E2ˢ203 162
U+02E3ˣ203 163
U+02E4ˤ203 164
U+02E5˥203 165
U+02E6˦203 166
U+02E7˧203 167
U+02E8˨203 168
U+02E9˩203 169
U+02EA˪203 170
U+02EB˫203 171
U+02ECˬ203 172
U+02ED˭203 173
U+02EEˮ203 174
U+02EF˯203 175
U+02F0˰203 176
U+02F1˱203 177
U+02F2˲203 178
U+02F3˳203 179
U+02F4˴203 180
U+02F5˵203 181
U+02F6˶203 182
U+02F7˷203 183
U+02F8˸203 184
U+02F9˹203 185
U+02FA˺203 186
U+02FB˻203 187
U+02FC˼203 188
U+02FD˽203 189
U+02FE˾203 190
U+02FF˿203 191
U+0300̀204 128
U+0301́204 129
U+0302̂204 130
U+0303̃204 131
U+0304̄204 132
U+0305̅204 133
U+0306̆204 134
U+0307̇204 135
U+0308̈204 136
U+0309̉204 137
U+030Å204 138
U+030B̋204 139
U+030Č204 140
U+030D̍204 141
U+030E̎204 142
U+030F̏204 143
U+0310̐204 144
U+0311̑204 145
U+0312̒204 146
U+0313̓204 147
U+0314̔204 148
U+0315̕204 149
U+0316̖204 150
U+0317̗204 151
U+0318̘204 152
U+0319̙204 153
U+031A̚204 154
U+031B̛204 155
U+031C̜204 156
U+031D̝204 157
U+031E̞204 158
U+031F̟204 159
U+0320̠204 160
U+0321̡204 161
U+0322̢204 162
U+0323̣204 163
U+0324̤204 164
U+0325̥204 165
U+0326̦204 166
U+0327̧204 167
U+0328̨204 168
U+0329̩204 169
U+032A̪204 170
U+032B̫204 171
U+032C̬204 172
U+032Ḓ204 173
U+032E̮204 174
U+032F̯204 175
U+0330̰204 176
U+0331̱204 177
U+0332̲204 178
U+0333̳204 179
U+0334̴204 180
U+0335̵204 181
U+0336̶204 182
U+0337̷204 183
U+0338̸204 184
U+0339̹204 185
U+033A̺204 186
U+033B̻204 187
U+033C̼204 188
U+033D̽204 189
U+033E̾204 190
U+033F̿204 191
U+0340̀205 128
U+0341́205 129
U+0342͂205 130
U+0343̓205 131
U+0344̈́205 132
U+0345ͅ205 133
U+0346͆205 134
U+0347͇205 135
U+0348͈205 136
U+0349͉205 137
U+034A͊205 138
U+034B͋205 139
U+034C͌205 140
U+034D͍205 141
U+034E͎205 142
U+034F͏205 143
U+0350͐205 144
U+0351͑205 145
U+0352͒205 146
U+0353͓205 147
U+0354͔205 148
U+0355͕205 149
U+0356͖205 150
U+0357͗205 151
U+0358͘205 152
U+0359͙205 153
U+035A͚205 154
U+035B͛205 155
U+035C͜205 156
U+035D͝205 157
U+035E͞205 158
U+035F͟205 159
U+0360͠205 160
U+0361͡205 161
U+0362͢205 162
U+0363ͣ205 163
U+0364ͤ205 164
U+0365ͥ205 165
U+0366ͦ205 166
U+0367ͧ205 167
U+0368ͨ205 168
U+0369ͩ205 169
U+036Aͪ205 170
U+036Bͫ205 171
U+036Cͬ205 172
U+036Dͭ205 173
U+036Eͮ205 174
U+036Fͯ205 175
U+0370Ͱ205 176
U+0371ͱ205 177
U+0372Ͳ205 178
U+0373ͳ205 179
U+0374ʹ205 180
U+0375͵205 181
U+0376Ͷ205 182
U+0377ͷ205 183
U+0378͸205 184
U+0379͹205 185
U+037Aͺ205 186
U+037Bͻ205 187
U+037Cͼ205 188
U+037Dͽ205 189
U+037E;205 190
U+037FͿ205 191
U+0380΀206 128
U+0381΁206 129
U+0382΂206 130
U+0383΃206 131
U+0384΄206 132
U+0385΅206 133
U+0386Ά206 134
U+0387·206 135
U+0388Έ206 136
U+0389Ή206 137
U+038AΊ206 138
U+038B΋206 139
U+038CΌ206 140
U+038D΍206 141
U+038EΎ206 142
U+038FΏ206 143
U+0390ΐ206 144
U+0391Α206 145&Alpha;Α
U+0392Β206 146&Beta;Β
U+0393Γ206 147&Gamma;Γ
U+0394Δ206 148&Delta;Δ
U+0395Ε206 149&Epsilon;Ε
U+0396Ζ206 150&Zeta;Ζ
U+0397Η206 151&Eta;Η
U+0398Θ206 152&Theta;Θ
U+0399Ι206 153&Iota;Ι
U+039AΚ206 154&Kappa;Κ
U+039BΛ206 155&Lambda;Λ
U+039CΜ206 156&Mu;Μ
U+039DΝ206 157&Nu;Ν
U+039EΞ206 158&Xi;Ξ
U+039FΟ206 159&Omicron;Ο
U+03A0Π206 160&Pi;Π
U+03A1Ρ206 161&Rho;Ρ
U+03A2΢206 162
U+03A3Σ206 163&Sigma;Σ
U+03A4Τ206 164&Tau;Τ
U+03A5Υ206 165&Upsilon;Υ
U+03A6Φ206 166&Phi;Φ
U+03A7Χ206 167&Chi;Χ
U+03A8Ψ206 168&Psi;Ψ
U+03A9Ω206 169&Omega;Ω
U+03AAΪ206 170
U+03ABΫ206 171
U+03ACά206 172
U+03ADέ206 173
U+03AEή206 174
U+03AFί206 175
U+03B0ΰ206 176
U+03B1α206 177&alpha;α
U+03B2β206 178&beta;β
U+03B3γ206 179&gamma;γ
U+03B4δ206 180&delta;δ
U+03B5ε206 181&epsilon;ε
U+03B6ζ206 182&zeta;ζ
U+03B7η206 183&eta;η
U+03B8θ206 184&theta;θ
U+03B9ι206 185&iota;ι
U+03BAκ206 186&kappa;κ
U+03BBλ206 187&lambda;λ
U+03BCμ206 188&mu;μ
U+03BDν206 189&nu;ν
U+03BEξ206 190&xi;ξ
U+03BFο206 191&omicron;ο
U+03C0π207 128&pi;π
U+03C1ρ207 129&rho;ρ
U+03C2ς207 130&sigmaf;ς
U+03C3σ207 131&sigma;σ
U+03C4τ207 132&tau;τ
U+03C5υ207 133&upsilon;υ
U+03C6φ207 134&phi;φ
U+03C7χ207 135&chi;χ
U+03C8ψ207 136&psi;ψ
U+03C9ω207 137&omega;ω
U+03CAϊ207 138
U+03CBϋ207 139
U+03CCό207 140
U+03CDύ207 141
U+03CEώ207 142
U+03CFϏ207 143
U+03D0ϐ207 144
U+03D1ϑ207 145&thetasym;ϑ
U+03D2ϒ207 146&upsih;ϒ
U+03D3ϓ207 147
U+03D4ϔ207 148
U+03D5ϕ207 149
U+03D6ϖ207 150&piv;ϖ
U+03D7ϗ207 151
U+03D8Ϙ207 152
U+03D9ϙ207 153
U+03DAϚ207 154
U+03DBϛ207 155
U+03DCϜ207 156
U+03DDϝ207 157
U+03DEϞ207 158
U+03DFϟ207 159
U+03E0Ϡ207 160
U+03E1ϡ207 161
U+03E2Ϣ207 162
U+03E3ϣ207 163
U+03E4Ϥ207 164
U+03E5ϥ207 165
U+03E6Ϧ207 166
U+03E7ϧ207 167
U+03E8Ϩ207 168
U+03E9ϩ207 169
U+03EAϪ207 170
U+03EBϫ207 171
U+03ECϬ207 172
U+03EDϭ207 173
U+03EEϮ207 174
U+03EFϯ207 175
U+03F0ϰ207 176
U+03F1ϱ207 177
U+03F2ϲ207 178
U+03F3ϳ207 179
U+03F4ϴ207 180
U+03F5ϵ207 181
U+03F6϶207 182
U+03F7Ϸ207 183
U+03F8ϸ207 184
U+03F9Ϲ207 185
U+03FAϺ207 186
U+03FBϻ207 187
U+03FCϼ207 188
U+03FDϽ207 189
U+03FEϾ207 190
U+03FFϿ207 191