UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+03FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ĘͮğDžÁ͘íǰ˗ĸ́ʜ•ͷ
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0118 U+036E U+011F U+01C5 U+00C1 U+0358 U+00ED U+01F0 U+02D7 U+0138 U+0301 U+029C U+0095 U+0377 U+0020 U+0020
UTF-8 196 152 205 174 196 159 199 133 195 129 205 152 195 173 199 176 203 151 196 184 204 129 202 156 194 149 205 183 32 32
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 0
U+0001 1
U+0002 2
U+0003 3
U+0004 4
U+0005 5
U+0006 6
U+0007 7
U+0008 8
U+0009 9
U+000A 10
U+000B 11
U+000C 12
U+000D 13
U+000E 14
U+000F 15
U+0010 16
U+0011 17
U+0012 18
U+0013 19
U+0014 20
U+0015 21
U+0016 22
U+0017 23
U+0018 24
U+0019 25
U+001A 26
U+001B 27
U+001C 28
U+001D 29
U+001E 30
U+001F 31
U+0020 32
U+0021!33
U+0022"34""
U+0023#35
U+0024$36
U+0025%37
U+0026&38&&
U+0027'39
U+0028(40
U+0029)41
U+002A*42
U+002B+43
U+002C,44
U+002D-45
U+002E.46
U+002F/47
U+0030048
U+0031149
U+0032250
U+0033351
U+0034452
U+0035553
U+0036654
U+0037755
U+0038856
U+0039957
U+003A:58
U+003B;59
U+003C<60&lt;<
U+003D=61
U+003E>62&gt;>
U+003F?63
U+0040@64
U+0041A65
U+0042B66
U+0043C67
U+0044D68
U+0045E69
U+0046F70
U+0047G71
U+0048H72
U+0049I73
U+004AJ74
U+004BK75
U+004CL76
U+004DM77
U+004EN78
U+004FO79
U+0050P80
U+0051Q81
U+0052R82
U+0053S83
U+0054T84
U+0055U85
U+0056V86
U+0057W87
U+0058X88
U+0059Y89
U+005AZ90
U+005B[91
U+005C\92
U+005D]93
U+005E^94
U+005F_95
U+0060`96
U+0061a97
U+0062b98
U+0063c99
U+0064d100
U+0065e101
U+0066f102
U+0067g103
U+0068h104
U+0069i105
U+006Aj106
U+006Bk107
U+006Cl108
U+006Dm109
U+006En110
U+006Fo111
U+0070p112
U+0071q113
U+0072r114
U+0073s115
U+0074t116
U+0075u117
U+0076v118
U+0077w119
U+0078x120
U+0079y121
U+007Az122
U+007B{123
U+007C|124
U+007D}125
U+007E~126
U+007F 127
U+0080 194 128
U+0081 194 129
U+0082 194 130
U+0083 194 131
U+0084 194 132
U+0085 194 133
U+0086 194 134
U+0087 194 135
U+0088 194 136
U+0089 194 137
U+008A 194 138
U+008B 194 139
U+008C 194 140
U+008D 194 141
U+008E 194 142
U+008F 194 143
U+0090 194 144
U+0091 194 145
U+0092 194 146
U+0093 194 147
U+0094 194 148
U+0095 194 149
U+0096 194 150
U+0097 194 151
U+0098 194 152
U+0099 194 153
U+009A 194 154
U+009B 194 155
U+009C 194 156
U+009D 194 157
U+009E 194 158
U+009F 194 159
U+00A0 194 160&nbsp; 
U+00A1¡194 161&iexcl;¡
U+00A2¢194 162&cent;¢
U+00A3£194 163&pound;£
U+00A4¤194 164&curren;¤
U+00A5¥194 165&yen;¥
U+00A6¦194 166&brvbar;¦
U+00A7§194 167&sect;§
U+00A8¨194 168&uml;¨
U+00A9©194 169&copy;©
U+00AAª194 170&ordf;ª
U+00AB«194 171&laquo;«
U+00AC¬194 172&not;¬
U+00AD­194 173&shy;­
U+00AE®194 174&reg;®
U+00AF¯194 175&macr;¯
U+00B0°194 176&deg;°
U+00B1±194 177&plusmn;±
U+00B2²194 178&sup2;²
U+00B3³194 179&sup3;³
U+00B4´194 180&acute;´
U+00B5µ194 181&micro;µ
U+00B6194 182&para;
U+00B7·194 183&middot;·
U+00B8¸194 184&cedil;¸
U+00B9¹194 185&sup1;¹
U+00BAº194 186&ordm;º
U+00BB»194 187&raquo;»
U+00BC¼194 188&frac14;¼
U+00BD½194 189&frac12;½
U+00BE¾194 190&frac34;¾
U+00BF¿194 191&iquest;¿
U+00C0À195 128&Agrave;À
U+00C1Á195 129&Aacute;Á
U+00C2Â195 130&Acirc;Â
U+00C3Ã195 131&Atilde;Ã
U+00C4Ä195 132&Auml;Ä
U+00C5Å195 133&Aring;Å
U+00C6Æ195 134&AElig;Æ
U+00C7Ç195 135&Ccedil;Ç
U+00C8È195 136&Egrave;È
U+00C9É195 137&Eacute;É
U+00CAÊ195 138&Ecirc;Ê
U+00CBË195 139&Euml;Ë
U+00CCÌ195 140&Igrave;Ì
U+00CDÍ195 141&Iacute;Í
U+00CEÎ195 142&Icirc;Î
U+00CFÏ195 143&Iuml;Ï
U+00D0Ð195 144&ETH;Ð
U+00D1Ñ195 145&Ntilde;Ñ
U+00D2Ò195 146&Ograve;Ò
U+00D3Ó195 147&Oacute;Ó
U+00D4Ô195 148&Ocirc;Ô
U+00D5Õ195 149&Otilde;Õ
U+00D6Ö195 150&Ouml;Ö
U+00D7×195 151&times;×
U+00D8Ø195 152&Oslash;Ø
U+00D9Ù195 153&Ugrave;Ù
U+00DAÚ195 154&Uacute;Ú
U+00DBÛ195 155&Ucirc;Û
U+00DCÜ195 156&Uuml;Ü
U+00DDÝ195 157&Yacute;Ý
U+00DEÞ195 158&THORN;Þ
U+00DFß195 159&szlig;ß
U+00E0à195 160&agrave;à
U+00E1á195 161&aacute;á
U+00E2â195 162&acirc;â
U+00E3ã195 163&atilde;ã
U+00E4ä195 164&auml;ä
U+00E5å195 165&aring;å
U+00E6æ195 166&aelig;æ
U+00E7ç195 167&ccedil;ç
U+00E8è195 168&egrave;è
U+00E9é195 169&eacute;é
U+00EAê195 170&ecirc;ê
U+00EBë195 171&euml;ë
U+00ECì195 172&igrave;ì
U+00EDí195 173&iacute;í
U+00EEî195 174&icirc;î
U+00EFï195 175&iuml;ï
U+00F0ð195 176&eth;ð
U+00F1ñ195 177&ntilde;ñ
U+00F2ò195 178&ograve;ò
U+00F3ó195 179&oacute;ó
U+00F4ô195 180&ocirc;ô
U+00F5õ195 181&otilde;õ
U+00F6ö195 182&ouml;ö
U+00F7÷195 183&divide;÷
U+00F8ø195 184&oslash;ø
U+00F9ù195 185&ugrave;ù
U+00FAú195 186&uacute;ú
U+00FBû195 187&ucirc;û
U+00FCü195 188&uuml;ü
U+00FDý195 189&yacute;ý
U+00FEþ195 190&thorn;þ
U+00FFÿ195 191&yuml;ÿ
U+0100Ā196 128
U+0101ā196 129
U+0102Ă196 130
U+0103ă196 131
U+0104Ą196 132
U+0105ą196 133
U+0106Ć196 134
U+0107ć196 135
U+0108Ĉ196 136
U+0109ĉ196 137
U+010AĊ196 138
U+010Bċ196 139
U+010CČ196 140
U+010Dč196 141
U+010EĎ196 142
U+010Fď196 143
U+0110Đ196 144
U+0111đ196 145
U+0112Ē196 146
U+0113ē196 147
U+0114Ĕ196 148
U+0115ĕ196 149
U+0116Ė196 150
U+0117ė196 151
U+0118Ę196 152
U+0119ę196 153
U+011AĚ196 154
U+011Bě196 155
U+011CĜ196 156
U+011Dĝ196 157
U+011EĞ196 158
U+011Fğ196 159
U+0120Ġ196 160
U+0121ġ196 161
U+0122Ģ196 162
U+0123ģ196 163
U+0124Ĥ196 164
U+0125ĥ196 165
U+0126Ħ196 166
U+0127ħ196 167
U+0128Ĩ196 168
U+0129ĩ196 169
U+012AĪ196 170
U+012Bī196 171
U+012CĬ196 172
U+012Dĭ196 173
U+012EĮ196 174
U+012Fį196 175
U+0130İ196 176
U+0131ı196 177
U+0132IJ196 178
U+0133ij196 179
U+0134Ĵ196 180
U+0135ĵ196 181
U+0136Ķ196 182
U+0137ķ196 183
U+0138ĸ196 184
U+0139Ĺ196 185
U+013Aĺ196 186
U+013BĻ196 187
U+013Cļ196 188
U+013DĽ196 189
U+013Eľ196 190
U+013FĿ196 191
U+0140ŀ197 128
U+0141Ł197 129
U+0142ł197 130
U+0143Ń197 131
U+0144ń197 132
U+0145Ņ197 133
U+0146ņ197 134
U+0147Ň197 135
U+0148ň197 136
U+0149ʼn197 137
U+014AŊ197 138
U+014Bŋ197 139
U+014CŌ197 140
U+014Dō197 141
U+014EŎ197 142
U+014Fŏ197 143
U+0150Ő197 144
U+0151ő197 145
U+0152Œ197 146&OElig;Œ
U+0153œ197 147&oelig;œ
U+0154Ŕ197 148
U+0155ŕ197 149
U+0156Ŗ197 150
U+0157ŗ197 151
U+0158Ř197 152
U+0159ř197 153
U+015AŚ197 154
U+015Bś197 155
U+015CŜ197 156
U+015Dŝ197 157
U+015EŞ197 158
U+015Fş197 159
U+0160Š197 160&Scaron;Š
U+0161š197 161&scaron;š
U+0162Ţ197 162
U+0163ţ197 163
U+0164Ť197 164
U+0165ť197 165
U+0166Ŧ197 166
U+0167ŧ197 167
U+0168Ũ197 168
U+0169ũ197 169
U+016AŪ197 170
U+016Bū197 171
U+016CŬ197 172
U+016Dŭ197 173
U+016EŮ197 174
U+016Fů197 175
U+0170Ű197 176
U+0171ű197 177
U+0172Ų197 178
U+0173ų197 179
U+0174Ŵ197 180
U+0175ŵ197 181
U+0176Ŷ197 182
U+0177ŷ197 183
U+0178Ÿ197 184&Yuml;Ÿ
U+0179Ź197 185
U+017Aź197 186
U+017BŻ197 187
U+017Cż197 188
U+017DŽ197 189
U+017Ež197 190
U+017Fſ197 191
U+0180ƀ198 128
U+0181Ɓ198 129
U+0182Ƃ198 130
U+0183ƃ198 131
U+0184Ƅ198 132
U+0185ƅ198 133
U+0186Ɔ198 134
U+0187Ƈ198 135
U+0188ƈ198 136
U+0189Ɖ198 137
U+018AƊ198 138
U+018BƋ198 139
U+018Cƌ198 140
U+018Dƍ198 141
U+018EƎ198 142
U+018FƏ198 143
U+0190Ɛ198 144
U+0191Ƒ198 145
U+0192ƒ198 146&fnof;ƒ
U+0193Ɠ198 147
U+0194Ɣ198 148
U+0195ƕ198 149
U+0196Ɩ198 150
U+0197Ɨ198 151
U+0198Ƙ198 152
U+0199ƙ198 153
U+019Aƚ198 154
U+019Bƛ198 155
U+019CƜ198 156
U+019DƝ198 157
U+019Eƞ198 158
U+019FƟ198 159
U+01A0Ơ198 160
U+01A1ơ198 161
U+01A2Ƣ198 162
U+01A3ƣ198 163
U+01A4Ƥ198 164
U+01A5ƥ198 165
U+01A6Ʀ198 166
U+01A7Ƨ198 167
U+01A8ƨ198 168
U+01A9Ʃ198 169
U+01AAƪ198 170
U+01ABƫ198 171
U+01ACƬ198 172
U+01ADƭ198 173
U+01AEƮ198 174
U+01AFƯ198 175
U+01B0ư198 176
U+01B1Ʊ198 177
U+01B2Ʋ198 178
U+01B3Ƴ198 179
U+01B4ƴ198 180
U+01B5Ƶ198 181
U+01B6ƶ198 182
U+01B7Ʒ198 183
U+01B8Ƹ198 184
U+01B9ƹ198 185
U+01BAƺ198 186
U+01BBƻ198 187
U+01BCƼ198 188
U+01BDƽ198 189
U+01BEƾ198 190
U+01BFƿ198 191
U+01C0ǀ199 128
U+01C1ǁ199 129
U+01C2ǂ199 130
U+01C3ǃ199 131
U+01C4DŽ199 132
U+01C5Dž199 133
U+01C6dž199 134
U+01C7LJ199 135
U+01C8Lj199 136
U+01C9lj199 137
U+01CANJ199 138
U+01CBNj199 139
U+01CCnj199 140
U+01CDǍ199 141
U+01CEǎ199 142
U+01CFǏ199 143
U+01D0ǐ199 144
U+01D1Ǒ199 145
U+01D2ǒ199 146
U+01D3Ǔ199 147
U+01D4ǔ199 148
U+01D5Ǖ199 149
U+01D6ǖ199 150
U+01D7Ǘ199 151
U+01D8ǘ199 152
U+01D9Ǚ199 153
U+01DAǚ199 154
U+01DBǛ199 155
U+01DCǜ199 156
U+01DDǝ199 157
U+01DEǞ199 158
U+01DFǟ199 159
U+01E0Ǡ199 160
U+01E1ǡ199 161
U+01E2Ǣ199 162
U+01E3ǣ199 163
U+01E4Ǥ199 164
U+01E5ǥ199 165
U+01E6Ǧ199 166
U+01E7ǧ199 167
U+01E8Ǩ199 168
U+01E9ǩ199 169
U+01EAǪ199 170
U+01EBǫ199 171
U+01ECǬ199 172
U+01EDǭ199 173
U+01EEǮ199 174
U+01EFǯ199 175
U+01F0ǰ199 176
U+01F1DZ199 177
U+01F2Dz199 178
U+01F3dz199 179
U+01F4Ǵ199 180
U+01F5ǵ199 181
U+01F6Ƕ199 182
U+01F7Ƿ199 183
U+01F8Ǹ199 184
U+01F9ǹ199 185
U+01FAǺ199 186
U+01FBǻ199 187
U+01FCǼ199 188
U+01FDǽ199 189
U+01FEǾ199 190
U+01FFǿ199 191
U+0200Ȁ200 128
U+0201ȁ200 129
U+0202Ȃ200 130
U+0203ȃ200 131
U+0204Ȅ200 132
U+0205ȅ200 133
U+0206Ȇ200 134
U+0207ȇ200 135
U+0208Ȉ200 136
U+0209ȉ200 137
U+020AȊ200 138
U+020Bȋ200 139
U+020CȌ200 140
U+020Dȍ200 141
U+020EȎ200 142
U+020Fȏ200 143
U+0210Ȑ200 144
U+0211ȑ200 145
U+0212Ȓ200 146
U+0213ȓ200 147
U+0214Ȕ200 148
U+0215ȕ200 149
U+0216Ȗ200 150
U+0217ȗ200 151
U+0218Ș200 152
U+0219ș200 153
U+021AȚ200 154
U+021Bț200 155
U+021CȜ200 156
U+021Dȝ200 157
U+021EȞ200 158
U+021Fȟ200 159
U+0220Ƞ200 160
U+0221ȡ200 161
U+0222Ȣ200 162
U+0223ȣ200 163
U+0224Ȥ200 164
U+0225ȥ200 165
U+0226Ȧ200 166
U+0227ȧ200 167
U+0228Ȩ200 168
U+0229ȩ200 169
U+022AȪ200 170
U+022Bȫ200 171
U+022CȬ200 172
U+022Dȭ200 173
U+022EȮ200 174
U+022Fȯ200 175
U+0230Ȱ200 176
U+0231ȱ200 177
U+0232Ȳ200 178
U+0233ȳ200 179
U+0234ȴ200 180
U+0235ȵ200 181
U+0236ȶ200 182
U+0237ȷ200 183
U+0238ȸ200 184
U+0239ȹ200 185
U+023AȺ200 186
U+023BȻ200 187
U+023Cȼ200 188
U+023DȽ200 189
U+023EȾ200 190
U+023Fȿ200 191
U+0240ɀ201 128
U+0241Ɂ201 129
U+0242ɂ201 130
U+0243Ƀ201 131
U+0244Ʉ201 132
U+0245Ʌ201 133
U+0246Ɇ201 134
U+0247ɇ201 135
U+0248Ɉ201 136
U+0249ɉ201 137
U+024AɊ201 138
U+024Bɋ201 139
U+024CɌ201 140
U+024Dɍ201 141
U+024EɎ201 142
U+024Fɏ201 143
U+0250ɐ201 144
U+0251ɑ201 145
U+0252ɒ201 146
U+0253ɓ201 147
U+0254ɔ201 148
U+0255ɕ201 149
U+0256ɖ201 150
U+0257ɗ201 151
U+0258ɘ201 152
U+0259ə201 153
U+025Aɚ201 154
U+025Bɛ201 155
U+025Cɜ201 156
U+025Dɝ201 157
U+025Eɞ201 158
U+025Fɟ201 159
U+0260ɠ201 160
U+0261ɡ201 161
U+0262ɢ201 162
U+0263ɣ201 163
U+0264ɤ201 164
U+0265ɥ201 165
U+0266ɦ201 166
U+0267ɧ201 167
U+0268ɨ201 168
U+0269ɩ201 169
U+026Aɪ201 170
U+026Bɫ201 171
U+026Cɬ201 172
U+026Dɭ201 173
U+026Eɮ201 174
U+026Fɯ201 175
U+0270ɰ201 176
U+0271ɱ201 177
U+0272ɲ201 178
U+0273ɳ201 179
U+0274ɴ201 180
U+0275ɵ201 181
U+0276ɶ201 182
U+0277ɷ201 183
U+0278ɸ201 184
U+0279ɹ201 185
U+027Aɺ201 186
U+027Bɻ201 187
U+027Cɼ201 188
U+027Dɽ201 189
U+027Eɾ201 190
U+027Fɿ201 191
U+0280ʀ202 128
U+0281ʁ202 129
U+0282ʂ202 130
U+0283ʃ202 131
U+0284ʄ202 132
U+0285ʅ202 133
U+0286ʆ202 134
U+0287ʇ202 135
U+0288ʈ202 136
U+0289ʉ202 137
U+028Aʊ202 138
U+028Bʋ202 139
U+028Cʌ202 140
U+028Dʍ202 141
U+028Eʎ202 142
U+028Fʏ202 143
U+0290ʐ202 144
U+0291ʑ202 145
U+0292ʒ202 146
U+0293ʓ202 147
U+0294ʔ202 148
U+0295ʕ202 149
U+0296ʖ202 150
U+0297ʗ202 151
U+0298ʘ202 152
U+0299ʙ202 153
U+029Aʚ202 154
U+029Bʛ202 155
U+029Cʜ202 156
U+029Dʝ202 157
U+029Eʞ202 158
U+029Fʟ202 159
U+02A0ʠ202 160
U+02A1ʡ202 161
U+02A2ʢ202 162
U+02A3ʣ202 163
U+02A4ʤ202 164
U+02A5ʥ202 165
U+02A6ʦ202 166
U+02A7ʧ202 167
U+02A8ʨ202 168
U+02A9ʩ202 169
U+02AAʪ202 170
U+02ABʫ202 171
U+02ACʬ202 172
U+02ADʭ202 173
U+02AEʮ202 174
U+02AFʯ202 175
U+02B0ʰ202 176
U+02B1ʱ202 177
U+02B2ʲ202 178
U+02B3ʳ202 179
U+02B4ʴ202 180
U+02B5ʵ202 181
U+02B6ʶ202 182
U+02B7ʷ202 183
U+02B8ʸ202 184
U+02B9ʹ202 185
U+02BAʺ202 186
U+02BBʻ202 187
U+02BCʼ202 188
U+02BDʽ202 189
U+02BEʾ202 190
U+02BFʿ202 191
U+02C0ˀ203 128
U+02C1ˁ203 129
U+02C2˂203 130
U+02C3˃203 131
U+02C4˄203 132
U+02C5˅203 133
U+02C6ˆ203 134&circ;ˆ
U+02C7ˇ203 135
U+02C8ˈ203 136
U+02C9ˉ203 137
U+02CAˊ203 138
U+02CBˋ203 139
U+02CCˌ203 140
U+02CDˍ203 141
U+02CEˎ203 142
U+02CFˏ203 143
U+02D0ː203 144
U+02D1ˑ203 145
U+02D2˒203 146
U+02D3˓203 147
U+02D4˔203 148
U+02D5˕203 149
U+02D6˖203 150
U+02D7˗203 151
U+02D8˘203 152
U+02D9˙203 153
U+02DA˚203 154
U+02DB˛203 155
U+02DC˜203 156&tilde;˜
U+02DD˝203 157
U+02DE˞203 158
U+02DF˟203 159
U+02E0ˠ203 160
U+02E1ˡ203 161
U+02E2ˢ203 162
U+02E3ˣ203 163
U+02E4ˤ203 164
U+02E5˥203 165
U+02E6˦203 166
U+02E7˧203 167
U+02E8˨203 168
U+02E9˩203 169
U+02EA˪203 170
U+02EB˫203 171
U+02ECˬ203 172
U+02ED˭203 173
U+02EEˮ203 174
U+02EF˯203 175
U+02F0˰203 176
U+02F1˱203 177
U+02F2˲203 178
U+02F3˳203 179
U+02F4˴203 180
U+02F5˵203 181
U+02F6˶203 182
U+02F7˷203 183
U+02F8˸203 184
U+02F9˹203 185
U+02FA˺203 186
U+02FB˻203 187
U+02FC˼203 188
U+02FD˽203 189
U+02FE˾203 190
U+02FF˿203 191
U+0300̀204 128
U+0301́204 129
U+0302̂204 130
U+0303̃204 131
U+0304̄204 132
U+0305̅204 133
U+0306̆204 134
U+0307̇204 135
U+0308̈204 136
U+0309̉204 137
U+030Å204 138
U+030B̋204 139
U+030Č204 140
U+030D̍204 141
U+030E̎204 142
U+030F̏204 143
U+0310̐204 144
U+0311̑204 145
U+0312̒204 146
U+0313̓204 147
U+0314̔204 148
U+0315̕204 149
U+0316̖204 150
U+0317̗204 151
U+0318̘204 152
U+0319̙204 153
U+031A̚204 154
U+031B̛204 155
U+031C̜204 156
U+031D̝204 157
U+031E̞204 158
U+031F̟204 159
U+0320̠204 160
U+0321̡204 161
U+0322̢204 162
U+0323̣204 163
U+0324̤204 164
U+0325̥204 165
U+0326̦204 166
U+0327̧204 167
U+0328̨204 168
U+0329̩204 169
U+032A̪204 170
U+032B̫204 171
U+032C̬204 172
U+032Ḓ204 173
U+032E̮204 174
U+032F̯204 175
U+0330̰204 176
U+0331̱204 177
U+0332̲204 178
U+0333̳204 179
U+0334̴204 180
U+0335̵204 181
U+0336̶204 182
U+0337̷204 183
U+0338̸204 184
U+0339̹204 185
U+033A̺204 186
U+033B̻204 187
U+033C̼204 188
U+033D̽204 189
U+033E̾204 190
U+033F̿204 191
U+0340̀205 128
U+0341́205 129
U+0342͂205 130
U+0343̓205 131
U+0344̈́205 132
U+0345ͅ205 133
U+0346͆205 134
U+0347͇205 135
U+0348͈205 136
U+0349͉205 137
U+034A͊205 138
U+034B͋205 139
U+034C͌205 140
U+034D͍205 141
U+034E͎205 142
U+034F͏205 143
U+0350͐205 144
U+0351͑205 145
U+0352͒205 146
U+0353͓205 147
U+0354͔205 148
U+0355͕205 149
U+0356͖205 150
U+0357͗205 151
U+0358͘205 152
U+0359͙205 153
U+035A͚205 154
U+035B͛205 155
U+035C͜205 156
U+035D͝205 157
U+035E͞205 158
U+035F͟205 159
U+0360͠205 160
U+0361͡205 161
U+0362͢205 162
U+0363ͣ205 163
U+0364ͤ205 164
U+0365ͥ205 165
U+0366ͦ205 166
U+0367ͧ205 167
U+0368ͨ205 168
U+0369ͩ205 169
U+036Aͪ205 170
U+036Bͫ205 171
U+036Cͬ205 172
U+036Dͭ205 173
U+036Eͮ205 174
U+036Fͯ205 175
U+0370Ͱ205 176
U+0371ͱ205 177
U+0372Ͳ205 178
U+0373ͳ205 179
U+0374ʹ205 180
U+0375͵205 181
U+0376Ͷ205 182
U+0377ͷ205 183
U+0378͸205 184
U+0379͹205 185
U+037Aͺ205 186
U+037Bͻ205 187
U+037Cͼ205 188
U+037Dͽ205 189
U+037E;205 190
U+037FͿ205 191
U+0380΀206 128
U+0381΁206 129
U+0382΂206 130
U+0383΃206 131
U+0384΄206 132
U+0385΅206 133
U+0386Ά206 134
U+0387·206 135
U+0388Έ206 136
U+0389Ή206 137
U+038AΊ206 138
U+038B΋206 139
U+038CΌ206 140
U+038D΍206 141
U+038EΎ206 142
U+038FΏ206 143
U+0390ΐ206 144
U+0391Α206 145&Alpha;Α
U+0392Β206 146&Beta;Β
U+0393Γ206 147&Gamma;Γ
U+0394Δ206 148&Delta;Δ
U+0395Ε206 149&Epsilon;Ε
U+0396Ζ206 150&Zeta;Ζ
U+0397Η206 151&Eta;Η
U+0398Θ206 152&Theta;Θ
U+0399Ι206 153&Iota;Ι
U+039AΚ206 154&Kappa;Κ
U+039BΛ206 155&Lambda;Λ
U+039CΜ206 156&Mu;Μ
U+039DΝ206 157&Nu;Ν
U+039EΞ206 158&Xi;Ξ
U+039FΟ206 159&Omicron;Ο
U+03A0Π206 160&Pi;Π
U+03A1Ρ206 161&Rho;Ρ
U+03A2΢206 162
U+03A3Σ206 163&Sigma;Σ
U+03A4Τ206 164&Tau;Τ
U+03A5Υ206 165&Upsilon;Υ
U+03A6Φ206 166&Phi;Φ
U+03A7Χ206 167&Chi;Χ
U+03A8Ψ206 168&Psi;Ψ
U+03A9Ω206 169&Omega;Ω
U+03AAΪ206 170
U+03ABΫ206 171
U+03ACά206 172
U+03ADέ206 173
U+03AEή206 174
U+03AFί206 175
U+03B0ΰ206 176
U+03B1α206 177&alpha;α
U+03B2β206 178&beta;β
U+03B3γ206 179&gamma;γ
U+03B4δ206 180&delta;δ
U+03B5ε206 181&epsilon;ε
U+03B6ζ206 182&zeta;ζ
U+03B7η206 183&eta;η
U+03B8θ206 184&theta;θ
U+03B9ι206 185&iota;ι
U+03BAκ206 186&kappa;κ
U+03BBλ206 187&lambda;λ
U+03BCμ206 188&mu;μ
U+03BDν206 189&nu;ν
U+03BEξ206 190&xi;ξ
U+03BFο206 191&omicron;ο
U+03C0π207 128&pi;π
U+03C1ρ207 129&rho;ρ
U+03C2ς207 130&sigmaf;ς
U+03C3σ207 131&sigma;σ
U+03C4τ207 132&tau;τ
U+03C5υ207 133&upsilon;υ
U+03C6φ207 134&phi;φ
U+03C7χ207 135&chi;χ
U+03C8ψ207 136&psi;ψ
U+03C9ω207 137&omega;ω
U+03CAϊ207 138
U+03CBϋ207 139
U+03CCό207 140
U+03CDύ207 141
U+03CEώ207 142
U+03CFϏ207 143
U+03D0ϐ207 144
U+03D1ϑ207 145&thetasym;ϑ
U+03D2ϒ207 146&upsih;ϒ
U+03D3ϓ207 147
U+03D4ϔ207 148
U+03D5ϕ207 149
U+03D6ϖ207 150&piv;ϖ
U+03D7ϗ207 151
U+03D8Ϙ207 152
U+03D9ϙ207 153
U+03DAϚ207 154
U+03DBϛ207 155
U+03DCϜ207 156
U+03DDϝ207 157
U+03DEϞ207 158
U+03DFϟ207 159
U+03E0Ϡ207 160
U+03E1ϡ207 161
U+03E2Ϣ207 162
U+03E3ϣ207 163
U+03E4Ϥ207 164
U+03E5ϥ207 165
U+03E6Ϧ207 166
U+03E7ϧ207 167
U+03E8Ϩ207 168
U+03E9ϩ207 169
U+03EAϪ207 170
U+03EBϫ207 171
U+03ECϬ207 172
U+03EDϭ207 173
U+03EEϮ207 174
U+03EFϯ207 175
U+03F0ϰ207 176
U+03F1ϱ207 177
U+03F2ϲ207 178
U+03F3ϳ207 179
U+03F4ϴ207 180
U+03F5ϵ207 181
U+03F6϶207 182
U+03F7Ϸ207 183
U+03F8ϸ207 184
U+03F9Ϲ207 185
U+03FAϺ207 186
U+03FBϻ207 187
U+03FCϼ207 188
U+03FDϽ207 189
U+03FEϾ207 190
U+03FFϿ207 191