UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+03FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display O&]½%+3h__C 7+
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+004F U+0026 U+005D U+00BD U+0025 U+002B U+0033 U+0068 U+005F U+005F U+0000 U+0043 U+0009 U+0037 U+002B U+0020
UTF-8 79 38 93 194 189 37 43 51 104 95 95 0 67 9 55 43 32
HTML O&]½%+3h__�C	7+ 
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
HTML 4.0 character entities numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0000 0  
U+0001 1  
U+0002 2  
U+0003 3  
U+0004 4  
U+0005 5  
U+0006 6  
U+0007 7  
U+0008 8  
U+0009 9  
U+000A 10  
U+000B 11  
U+000C 12  
U+000D 13  
U+000E 14  
U+000F 15  
U+0010 16  
U+0011 17  
U+0012 18  
U+0013 19  
U+0014 20  
U+0015 21  
U+0016 22  
U+0017 23  
U+0018 24  
U+0019 25  
U+001A 26  
U+001B 27  
U+001C 28  
U+001D 29  
U+001E 30  
U+001F 31  
U+0020 32  
U+0021!33 !!
U+0022"34"" ""
U+0023#35 ##
U+0024$36 $$
U+0025%37 %%
U+0026&38&& &&
U+0027'39 ''
U+0028(40 ((
U+0029)41 ))
U+002A*42 **
U+002B+43 ++
U+002C,44 ,,
U+002D-45 --
U+002E.46 ..
U+002F/47 //
U+0030048 00
U+0031149 11
U+0032250 22
U+0033351 33
U+0034452 44
U+0035553 55
U+0036654 66
U+0037755 77
U+0038856 88
U+0039957 99
U+003A:58 ::
U+003B;59 &#x3B;;
U+003C<60&lt;< &#x3C;<
U+003D=61 &#x3D;=
U+003E>62&gt;> &#x3E;>
U+003F?63 &#x3F;?
U+0040@64 &#x40;@
U+0041A65 &#x41;A
U+0042B66 &#x42;B
U+0043C67 &#x43;C
U+0044D68 &#x44;D
U+0045E69 &#x45;E
U+0046F70 &#x46;F
U+0047G71 &#x47;G
U+0048H72 &#x48;H
U+0049I73 &#x49;I
U+004AJ74 &#x4A;J
U+004BK75 &#x4B;K
U+004CL76 &#x4C;L
U+004DM77 &#x4D;M
U+004EN78 &#x4E;N
U+004FO79 &#x4F;O
U+0050P80 &#x50;P
U+0051Q81 &#x51;Q
U+0052R82 &#x52;R
U+0053S83 &#x53;S
U+0054T84 &#x54;T
U+0055U85 &#x55;U
U+0056V86 &#x56;V
U+0057W87 &#x57;W
U+0058X88 &#x58;X
U+0059Y89 &#x59;Y
U+005AZ90 &#x5A;Z
U+005B[91 &#x5B;[
U+005C\92 &#x5C;\
U+005D]93 &#x5D;]
U+005E^94 &#x5E;^
U+005F_95 &#x5F;_
U+0060`96 &#x60;`
U+0061a97 &#x61;a
U+0062b98 &#x62;b
U+0063c99 &#x63;c
U+0064d100 &#x64;d
U+0065e101 &#x65;e
U+0066f102 &#x66;f
U+0067g103 &#x67;g
U+0068h104 &#x68;h
U+0069i105 &#x69;i
U+006Aj106 &#x6A;j
U+006Bk107 &#x6B;k
U+006Cl108 &#x6C;l
U+006Dm109 &#x6D;m
U+006En110 &#x6E;n
U+006Fo111 &#x6F;o
U+0070p112 &#x70;p
U+0071q113 &#x71;q
U+0072r114 &#x72;r
U+0073s115 &#x73;s
U+0074t116 &#x74;t
U+0075u117 &#x75;u
U+0076v118 &#x76;v
U+0077w119 &#x77;w
U+0078x120 &#x78;x
U+0079y121 &#x79;y
U+007Az122 &#x7A;z
U+007B{123 &#x7B;{
U+007C|124 &#x7C;|
U+007D}125 &#x7D;}
U+007E~126 &#x7E;~
U+007F 127  
U+0080 194 128  
U+0081 194 129  
U+0082 194 130  
U+0083 194 131  
U+0084 194 132  
U+0085 194 133  
U+0086 194 134  
U+0087 194 135  
U+0088 194 136  
U+0089 194 137  
U+008A 194 138  
U+008B 194 139  
U+008C 194 140  
U+008D 194 141  
U+008E 194 142  
U+008F 194 143  
U+0090 194 144  
U+0091 194 145  
U+0092 194 146  
U+0093 194 147  
U+0094 194 148  
U+0095 194 149  
U+0096 194 150  
U+0097 194 151  
U+0098 194 152  
U+0099 194 153  
U+009A 194 154  
U+009B 194 155  
U+009C 194 156  
U+009D 194 157  
U+009E 194 158  
U+009F 194 159  
U+00A0 194 160&nbsp;  &#xA0; 
U+00A1¡194 161&iexcl;¡ &#xA1;¡
U+00A2¢194 162&cent;¢ &#xA2;¢
U+00A3£194 163&pound;£ &#xA3;£
U+00A4¤194 164&curren;¤ &#xA4;¤
U+00A5¥194 165&yen;¥ &#xA5;¥
U+00A6¦194 166&brvbar;¦ &#xA6;¦
U+00A7§194 167&sect;§ &#xA7;§
U+00A8¨194 168&uml;¨ &#xA8;¨
U+00A9©194 169&copy;© &#xA9;©
U+00AAª194 170&ordf;ª &#xAA;ª
U+00AB«194 171&laquo;« &#xAB;«
U+00AC¬194 172&not;¬ &#xAC;¬
U+00AD­194 173&shy;­ &#xAD;­
U+00AE®194 174&reg;® &#xAE;®
U+00AF¯194 175&macr;¯ &#xAF;¯
U+00B0°194 176&deg;° &#xB0;°
U+00B1±194 177&plusmn;± &#xB1;±
U+00B2²194 178&sup2;² &#xB2;²
U+00B3³194 179&sup3;³ &#xB3;³
U+00B4´194 180&acute;´ &#xB4;´
U+00B5µ194 181&micro;µ &#xB5;µ
U+00B6194 182&para; &#xB6;
U+00B7·194 183&middot;· &#xB7;·
U+00B8¸194 184&cedil;¸ &#xB8;¸
U+00B9¹194 185&sup1;¹ &#xB9;¹
U+00BAº194 186&ordm;º &#xBA;º
U+00BB»194 187&raquo;» &#xBB;»
U+00BC¼194 188&frac14;¼ &#xBC;¼
U+00BD½194 189&frac12;½ &#xBD;½
U+00BE¾194 190&frac34;¾ &#xBE;¾
U+00BF¿194 191&iquest;¿ &#xBF;¿
U+00C0À195 128&Agrave;À &#xC0;À
U+00C1Á195 129&Aacute;Á &#xC1;Á
U+00C2Â195 130&Acirc;Â &#xC2;Â
U+00C3Ã195 131&Atilde;Ã &#xC3;Ã
U+00C4Ä195 132&Auml;Ä &#xC4;Ä
U+00C5Å195 133&Aring;Å &#xC5;Å
U+00C6Æ195 134&AElig;Æ &#xC6;Æ
U+00C7Ç195 135&Ccedil;Ç &#xC7;Ç
U+00C8È195 136&Egrave;È &#xC8;È
U+00C9É195 137&Eacute;É &#xC9;É
U+00CAÊ195 138&Ecirc;Ê &#xCA;Ê
U+00CBË195 139&Euml;Ë &#xCB;Ë
U+00CCÌ195 140&Igrave;Ì &#xCC;Ì
U+00CDÍ195 141&Iacute;Í &#xCD;Í
U+00CEÎ195 142&Icirc;Î &#xCE;Î
U+00CFÏ195 143&Iuml;Ï &#xCF;Ï
U+00D0Ð195 144&ETH;Ð &#xD0;Ð
U+00D1Ñ195 145&Ntilde;Ñ &#xD1;Ñ
U+00D2Ò195 146&Ograve;Ò &#xD2;Ò
U+00D3Ó195 147&Oacute;Ó &#xD3;Ó
U+00D4Ô195 148&Ocirc;Ô &#xD4;Ô
U+00D5Õ195 149&Otilde;Õ &#xD5;Õ
U+00D6Ö195 150&Ouml;Ö &#xD6;Ö
U+00D7×195 151&times;× &#xD7;×
U+00D8Ø195 152&Oslash;Ø &#xD8;Ø
U+00D9Ù195 153&Ugrave;Ù &#xD9;Ù
U+00DAÚ195 154&Uacute;Ú &#xDA;Ú
U+00DBÛ195 155&Ucirc;Û &#xDB;Û
U+00DCÜ195 156&Uuml;Ü &#xDC;Ü
U+00DDÝ195 157&Yacute;Ý &#xDD;Ý
U+00DEÞ195 158&THORN;Þ &#xDE;Þ
U+00DFß195 159&szlig;ß &#xDF;ß
U+00E0à195 160&agrave;à &#xE0;à
U+00E1á195 161&aacute;á &#xE1;á
U+00E2â195 162&acirc;â &#xE2;â
U+00E3ã195 163&atilde;ã &#xE3;ã
U+00E4ä195 164&auml;ä &#xE4;ä
U+00E5å195 165&aring;å &#xE5;å
U+00E6æ195 166&aelig;æ &#xE6;æ
U+00E7ç195 167&ccedil;ç &#xE7;ç
U+00E8è195 168&egrave;è &#xE8;è
U+00E9é195 169&eacute;é &#xE9;é
U+00EAê195 170&ecirc;ê &#xEA;ê
U+00EBë195 171&euml;ë &#xEB;ë
U+00ECì195 172&igrave;ì &#xEC;ì
U+00EDí195 173&iacute;í &#xED;í
U+00EEî195 174&icirc;î &#xEE;î
U+00EFï195 175&iuml;ï &#xEF;ï
U+00F0ð195 176&eth;ð &#xF0;ð
U+00F1ñ195 177&ntilde;ñ &#xF1;ñ
U+00F2ò195 178&ograve;ò &#xF2;ò
U+00F3ó195 179&oacute;ó &#xF3;ó
U+00F4ô195 180&ocirc;ô &#xF4;ô
U+00F5õ195 181&otilde;õ &#xF5;õ
U+00F6ö195 182&ouml;ö &#xF6;ö
U+00F7÷195 183&divide;÷ &#xF7;÷
U+00F8ø195 184&oslash;ø &#xF8;ø
U+00F9ù195 185&ugrave;ù &#xF9;ù
U+00FAú195 186&uacute;ú &#xFA;ú
U+00FBû195 187&ucirc;û &#xFB;û
U+00FCü195 188&uuml;ü &#xFC;ü
U+00FDý195 189&yacute;ý &#xFD;ý
U+00FEþ195 190&thorn;þ &#xFE;þ
U+00FFÿ195 191&yuml;ÿ &#xFF;ÿ
U+0100Ā196 128 &#x100;Ā
U+0101ā196 129 &#x101;ā
U+0102Ă196 130 &#x102;Ă
U+0103ă196 131 &#x103;ă
U+0104Ą196 132 &#x104;Ą
U+0105ą196 133 &#x105;ą
U+0106Ć196 134 &#x106;Ć
U+0107ć196 135 &#x107;ć
U+0108Ĉ196 136 &#x108;Ĉ
U+0109ĉ196 137 &#x109;ĉ
U+010AĊ196 138 &#x10A;Ċ
U+010Bċ196 139 &#x10B;ċ
U+010CČ196 140 &#x10C;Č
U+010Dč196 141 &#x10D;č
U+010EĎ196 142 &#x10E;Ď
U+010Fď196 143 &#x10F;ď
U+0110Đ196 144 &#x110;Đ
U+0111đ196 145 &#x111;đ
U+0112Ē196 146 &#x112;Ē
U+0113ē196 147 &#x113;ē
U+0114Ĕ196 148 &#x114;Ĕ
U+0115ĕ196 149 &#x115;ĕ
U+0116Ė196 150 &#x116;Ė
U+0117ė196 151 &#x117;ė
U+0118Ę196 152 &#x118;Ę
U+0119ę196 153 &#x119;ę
U+011AĚ196 154 &#x11A;Ě
U+011Bě196 155 &#x11B;ě
U+011CĜ196 156 &#x11C;Ĝ
U+011Dĝ196 157 &#x11D;ĝ
U+011EĞ196 158 &#x11E;Ğ
U+011Fğ196 159 &#x11F;ğ
U+0120Ġ196 160 &#x120;Ġ
U+0121ġ196 161 &#x121;ġ
U+0122Ģ196 162 &#x122;Ģ
U+0123ģ196 163 &#x123;ģ
U+0124Ĥ196 164 &#x124;Ĥ
U+0125ĥ196 165 &#x125;ĥ
U+0126Ħ196 166 &#x126;Ħ
U+0127ħ196 167 &#x127;ħ
U+0128Ĩ196 168 &#x128;Ĩ
U+0129ĩ196 169 &#x129;ĩ
U+012AĪ196 170 &#x12A;Ī
U+012Bī196 171 &#x12B;ī
U+012CĬ196 172 &#x12C;Ĭ
U+012Dĭ196 173 &#x12D;ĭ
U+012EĮ196 174 &#x12E;Į
U+012Fį196 175 &#x12F;į
U+0130İ196 176 &#x130;İ
U+0131ı196 177 &#x131;ı
U+0132IJ196 178 &#x132;IJ
U+0133ij196 179 &#x133;ij
U+0134Ĵ196 180 &#x134;Ĵ
U+0135ĵ196 181 &#x135;ĵ
U+0136Ķ196 182 &#x136;Ķ
U+0137ķ196 183 &#x137;ķ
U+0138ĸ196 184 &#x138;ĸ
U+0139Ĺ196 185 &#x139;Ĺ
U+013Aĺ196 186 &#x13A;ĺ
U+013BĻ196 187 &#x13B;Ļ
U+013Cļ196 188 &#x13C;ļ
U+013DĽ196 189 &#x13D;Ľ
U+013Eľ196 190 &#x13E;ľ
U+013FĿ196 191 &#x13F;Ŀ
U+0140ŀ197 128 &#x140;ŀ
U+0141Ł197 129 &#x141;Ł
U+0142ł197 130 &#x142;ł
U+0143Ń197 131 &#x143;Ń
U+0144ń197 132 &#x144;ń
U+0145Ņ197 133 &#x145;Ņ
U+0146ņ197 134 &#x146;ņ
U+0147Ň197 135 &#x147;Ň
U+0148ň197 136 &#x148;ň
U+0149ʼn197 137 &#x149;ʼn
U+014AŊ197 138 &#x14A;Ŋ
U+014Bŋ197 139 &#x14B;ŋ
U+014CŌ197 140 &#x14C;Ō
U+014Dō197 141 &#x14D;ō
U+014EŎ197 142 &#x14E;Ŏ
U+014Fŏ197 143 &#x14F;ŏ
U+0150Ő197 144 &#x150;Ő
U+0151ő197 145 &#x151;ő
U+0152Œ197 146&OElig;Œ &#x152;Œ
U+0153œ197 147&oelig;œ &#x153;œ
U+0154Ŕ197 148 &#x154;Ŕ
U+0155ŕ197 149 &#x155;ŕ
U+0156Ŗ197 150 &#x156;Ŗ
U+0157ŗ197 151 &#x157;ŗ
U+0158Ř197 152 &#x158;Ř
U+0159ř197 153 &#x159;ř
U+015AŚ197 154 &#x15A;Ś
U+015Bś197 155 &#x15B;ś
U+015CŜ197 156 &#x15C;Ŝ
U+015Dŝ197 157 &#x15D;ŝ
U+015EŞ197 158 &#x15E;Ş
U+015Fş197 159 &#x15F;ş
U+0160Š197 160&Scaron;Š &#x160;Š
U+0161š197 161&scaron;š &#x161;š
U+0162Ţ197 162 &#x162;Ţ
U+0163ţ197 163 &#x163;ţ
U+0164Ť197 164 &#x164;Ť
U+0165ť197 165 &#x165;ť
U+0166Ŧ197 166 &#x166;Ŧ
U+0167ŧ197 167 &#x167;ŧ
U+0168Ũ197 168 &#x168;Ũ
U+0169ũ197 169 &#x169;ũ
U+016AŪ197 170 &#x16A;Ū
U+016Bū197 171 &#x16B;ū
U+016CŬ197 172 &#x16C;Ŭ
U+016Dŭ197 173 &#x16D;ŭ
U+016EŮ197 174 &#x16E;Ů
U+016Fů197 175 &#x16F;ů
U+0170Ű197 176 &#x170;Ű
U+0171ű197 177 &#x171;ű
U+0172Ų197 178 &#x172;Ų
U+0173ų197 179 &#x173;ų
U+0174Ŵ197 180 &#x174;Ŵ
U+0175ŵ197 181 &#x175;ŵ
U+0176Ŷ197 182 &#x176;Ŷ
U+0177ŷ197 183 &#x177;ŷ
U+0178Ÿ197 184&Yuml;Ÿ &#x178;Ÿ
U+0179Ź197 185 &#x179;Ź
U+017Aź197 186 &#x17A;ź
U+017BŻ197 187 &#x17B;Ż
U+017Cż197 188 &#x17C;ż
U+017DŽ197 189 &#x17D;Ž
U+017Ež197 190 &#x17E;ž
U+017Fſ197 191 &#x17F;ſ
U+0180ƀ198 128 &#x180;ƀ
U+0181Ɓ198 129 &#x181;Ɓ
U+0182Ƃ198 130 &#x182;Ƃ
U+0183ƃ198 131 &#x183;ƃ
U+0184Ƅ198 132 &#x184;Ƅ
U+0185ƅ198 133 &#x185;ƅ
U+0186Ɔ198 134 &#x186;Ɔ
U+0187Ƈ198 135 &#x187;Ƈ
U+0188ƈ198 136 &#x188;ƈ
U+0189Ɖ198 137 &#x189;Ɖ
U+018AƊ198 138 &#x18A;Ɗ
U+018BƋ198 139 &#x18B;Ƌ
U+018Cƌ198 140 &#x18C;ƌ
U+018Dƍ198 141 &#x18D;ƍ
U+018EƎ198 142 &#x18E;Ǝ
U+018FƏ198 143 &#x18F;Ə
U+0190Ɛ198 144 &#x190;Ɛ
U+0191Ƒ198 145 &#x191;Ƒ
U+0192ƒ198 146&fnof;ƒ &#x192;ƒ
U+0193Ɠ198 147 &#x193;Ɠ
U+0194Ɣ198 148 &#x194;Ɣ
U+0195ƕ198 149 &#x195;ƕ
U+0196Ɩ198 150 &#x196;Ɩ
U+0197Ɨ198 151 &#x197;Ɨ
U+0198Ƙ198 152 &#x198;Ƙ
U+0199ƙ198 153 &#x199;ƙ
U+019Aƚ198 154 &#x19A;ƚ
U+019Bƛ198 155 &#x19B;ƛ
U+019CƜ198 156 &#x19C;Ɯ
U+019DƝ198 157 &#x19D;Ɲ
U+019Eƞ198 158 &#x19E;ƞ
U+019FƟ198 159 &#x19F;Ɵ
U+01A0Ơ198 160 &#x1A0;Ơ
U+01A1ơ198 161 &#x1A1;ơ
U+01A2Ƣ198 162 &#x1A2;Ƣ
U+01A3ƣ198 163 &#x1A3;ƣ
U+01A4Ƥ198 164 &#x1A4;Ƥ
U+01A5ƥ198 165 &#x1A5;ƥ
U+01A6Ʀ198 166 &#x1A6;Ʀ
U+01A7Ƨ198 167 &#x1A7;Ƨ
U+01A8ƨ198 168 &#x1A8;ƨ
U+01A9Ʃ198 169 &#x1A9;Ʃ
U+01AAƪ198 170 &#x1AA;ƪ
U+01ABƫ198 171 &#x1AB;ƫ
U+01ACƬ198 172 &#x1AC;Ƭ
U+01ADƭ198 173 &#x1AD;ƭ
U+01AEƮ198 174 &#x1AE;Ʈ
U+01AFƯ198 175 &#x1AF;Ư
U+01B0ư198 176 &#x1B0;ư
U+01B1Ʊ198 177 &#x1B1;Ʊ
U+01B2Ʋ198 178 &#x1B2;Ʋ
U+01B3Ƴ198 179 &#x1B3;Ƴ
U+01B4ƴ198 180 &#x1B4;ƴ
U+01B5Ƶ198 181 &#x1B5;Ƶ
U+01B6ƶ198 182 &#x1B6;ƶ
U+01B7Ʒ198 183 &#x1B7;Ʒ
U+01B8Ƹ198 184 &#x1B8;Ƹ
U+01B9ƹ198 185 &#x1B9;ƹ
U+01BAƺ198 186 &#x1BA;ƺ
U+01BBƻ198 187 &#x1BB;ƻ
U+01BCƼ198 188 &#x1BC;Ƽ
U+01BDƽ198 189 &#x1BD;ƽ
U+01BEƾ198 190 &#x1BE;ƾ
U+01BFƿ198 191 &#x1BF;ƿ
U+01C0ǀ199 128 &#x1C0;ǀ
U+01C1ǁ199 129 &#x1C1;ǁ
U+01C2ǂ199 130 &#x1C2;ǂ
U+01C3ǃ199 131 &#x1C3;ǃ
U+01C4DŽ199 132 &#x1C4;DŽ
U+01C5Dž199 133 &#x1C5;Dž
U+01C6dž199 134 &#x1C6;dž
U+01C7LJ199 135 &#x1C7;LJ
U+01C8Lj199 136 &#x1C8;Lj
U+01C9lj199 137 &#x1C9;lj
U+01CANJ199 138 &#x1CA;NJ
U+01CBNj199 139 &#x1CB;Nj
U+01CCnj199 140 &#x1CC;nj
U+01CDǍ199 141 &#x1CD;Ǎ
U+01CEǎ199 142 &#x1CE;ǎ
U+01CFǏ199 143 &#x1CF;Ǐ
U+01D0ǐ199 144 &#x1D0;ǐ
U+01D1Ǒ199 145 &#x1D1;Ǒ
U+01D2ǒ199 146 &#x1D2;ǒ
U+01D3Ǔ199 147 &#x1D3;Ǔ
U+01D4ǔ199 148 &#x1D4;ǔ
U+01D5Ǖ199 149 &#x1D5;Ǖ
U+01D6ǖ199 150 &#x1D6;ǖ
U+01D7Ǘ199 151 &#x1D7;Ǘ
U+01D8ǘ199 152 &#x1D8;ǘ
U+01D9Ǚ199 153 &#x1D9;Ǚ
U+01DAǚ199 154 &#x1DA;ǚ
U+01DBǛ199 155 &#x1DB;Ǜ
U+01DCǜ199 156 &#x1DC;ǜ
U+01DDǝ199 157 &#x1DD;ǝ
U+01DEǞ199 158 &#x1DE;Ǟ
U+01DFǟ199 159 &#x1DF;ǟ
U+01E0Ǡ199 160 &#x1E0;Ǡ
U+01E1ǡ199 161 &#x1E1;ǡ
U+01E2Ǣ199 162 &#x1E2;Ǣ
U+01E3ǣ199 163 &#x1E3;ǣ
U+01E4Ǥ199 164 &#x1E4;Ǥ
U+01E5ǥ199 165 &#x1E5;ǥ
U+01E6Ǧ199 166 &#x1E6;Ǧ
U+01E7ǧ199 167 &#x1E7;ǧ
U+01E8Ǩ199 168 &#x1E8;Ǩ
U+01E9ǩ199 169 &#x1E9;ǩ
U+01EAǪ199 170 &#x1EA;Ǫ
U+01EBǫ199 171 &#x1EB;ǫ
U+01ECǬ199 172 &#x1EC;Ǭ
U+01EDǭ199 173 &#x1ED;ǭ
U+01EEǮ199 174 &#x1EE;Ǯ
U+01EFǯ199 175 &#x1EF;ǯ
U+01F0ǰ199 176 &#x1F0;ǰ
U+01F1DZ199 177 &#x1F1;DZ
U+01F2Dz199 178 &#x1F2;Dz
U+01F3dz199 179 &#x1F3;dz
U+01F4Ǵ199 180 &#x1F4;Ǵ
U+01F5ǵ199 181 &#x1F5;ǵ
U+01F6Ƕ199 182 &#x1F6;Ƕ
U+01F7Ƿ199 183 &#x1F7;Ƿ
U+01F8Ǹ199 184 &#x1F8;Ǹ
U+01F9ǹ199 185 &#x1F9;ǹ
U+01FAǺ199 186 &#x1FA;Ǻ
U+01FBǻ199 187 &#x1FB;ǻ
U+01FCǼ199 188 &#x1FC;Ǽ
U+01FDǽ199 189 &#x1FD;ǽ
U+01FEǾ199 190 &#x1FE;Ǿ
U+01FFǿ199 191 &#x1FF;ǿ
U+0200Ȁ200 128 &#x200;Ȁ
U+0201ȁ200 129 &#x201;ȁ
U+0202Ȃ200 130 &#x202;Ȃ
U+0203ȃ200 131 &#x203;ȃ
U+0204Ȅ200 132 &#x204;Ȅ
U+0205ȅ200 133 &#x205;ȅ
U+0206Ȇ200 134 &#x206;Ȇ
U+0207ȇ200 135 &#x207;ȇ
U+0208Ȉ200 136 &#x208;Ȉ
U+0209ȉ200 137 &#x209;ȉ
U+020AȊ200 138 &#x20A;Ȋ
U+020Bȋ200 139 &#x20B;ȋ
U+020CȌ200 140 &#x20C;Ȍ
U+020Dȍ200 141 &#x20D;ȍ
U+020EȎ200 142 &#x20E;Ȏ
U+020Fȏ200 143 &#x20F;ȏ
U+0210Ȑ200 144 &#x210;Ȑ
U+0211ȑ200 145 &#x211;ȑ
U+0212Ȓ200 146 &#x212;Ȓ
U+0213ȓ200 147 &#x213;ȓ
U+0214Ȕ200 148 &#x214;Ȕ
U+0215ȕ200 149 &#x215;ȕ
U+0216Ȗ200 150 &#x216;Ȗ
U+0217ȗ200 151 &#x217;ȗ
U+0218Ș200 152 &#x218;Ș
U+0219ș200 153 &#x219;ș
U+021AȚ200 154 &#x21A;Ț
U+021Bț200 155 &#x21B;ț
U+021CȜ200 156 &#x21C;Ȝ
U+021Dȝ200 157 &#x21D;ȝ
U+021EȞ200 158 &#x21E;Ȟ
U+021Fȟ200 159 &#x21F;ȟ
U+0220Ƞ200 160 &#x220;Ƞ
U+0221ȡ200 161 &#x221;ȡ
U+0222Ȣ200 162 &#x222;Ȣ
U+0223ȣ200 163 &#x223;ȣ
U+0224Ȥ200 164 &#x224;Ȥ
U+0225ȥ200 165 &#x225;ȥ
U+0226Ȧ200 166 &#x226;Ȧ
U+0227ȧ200 167 &#x227;ȧ
U+0228Ȩ200 168 &#x228;Ȩ
U+0229ȩ200 169 &#x229;ȩ
U+022AȪ200 170 &#x22A;Ȫ
U+022Bȫ200 171 &#x22B;ȫ
U+022CȬ200 172 &#x22C;Ȭ
U+022Dȭ200 173 &#x22D;ȭ
U+022EȮ200 174 &#x22E;Ȯ
U+022Fȯ200 175 &#x22F;ȯ
U+0230Ȱ200 176 &#x230;Ȱ
U+0231ȱ200 177 &#x231;ȱ
U+0232Ȳ200 178 &#x232;Ȳ
U+0233ȳ200 179 &#x233;ȳ
U+0234ȴ200 180 &#x234;ȴ
U+0235ȵ200 181 &#x235;ȵ
U+0236ȶ200 182 &#x236;ȶ
U+0237ȷ200 183 &#x237;ȷ
U+0238ȸ200 184 &#x238;ȸ
U+0239ȹ200 185 &#x239;ȹ
U+023AȺ200 186 &#x23A;Ⱥ
U+023BȻ200 187 &#x23B;Ȼ
U+023Cȼ200 188 &#x23C;ȼ
U+023DȽ200 189 &#x23D;Ƚ
U+023EȾ200 190 &#x23E;Ⱦ
U+023Fȿ200 191 &#x23F;ȿ
U+0240ɀ201 128 &#x240;ɀ
U+0241Ɂ201 129 &#x241;Ɂ
U+0242ɂ201 130 &#x242;ɂ
U+0243Ƀ201 131 &#x243;Ƀ
U+0244Ʉ201 132 &#x244;Ʉ
U+0245Ʌ201 133 &#x245;Ʌ
U+0246Ɇ201 134 &#x246;Ɇ
U+0247ɇ201 135 &#x247;ɇ
U+0248Ɉ201 136 &#x248;Ɉ
U+0249ɉ201 137 &#x249;ɉ
U+024AɊ201 138 &#x24A;Ɋ
U+024Bɋ201 139 &#x24B;ɋ
U+024CɌ201 140 &#x24C;Ɍ
U+024Dɍ201 141 &#x24D;ɍ
U+024EɎ201 142 &#x24E;Ɏ
U+024Fɏ201 143 &#x24F;ɏ
U+0250ɐ201 144 &#x250;ɐ
U+0251ɑ201 145 &#x251;ɑ
U+0252ɒ201 146 &#x252;ɒ
U+0253ɓ201 147 &#x253;ɓ
U+0254ɔ201 148 &#x254;ɔ
U+0255ɕ201 149 &#x255;ɕ
U+0256ɖ201 150 &#x256;ɖ
U+0257ɗ201 151 &#x257;ɗ
U+0258ɘ201 152 &#x258;ɘ
U+0259ə201 153 &#x259;ə
U+025Aɚ201 154 &#x25A;ɚ
U+025Bɛ201 155 &#x25B;ɛ
U+025Cɜ201 156 &#x25C;ɜ
U+025Dɝ201 157 &#x25D;ɝ
U+025Eɞ201 158 &#x25E;ɞ
U+025Fɟ201 159 &#x25F;ɟ
U+0260ɠ201 160 &#x260;ɠ
U+0261ɡ201 161 &#x261;ɡ
U+0262ɢ201 162 &#x262;ɢ
U+0263ɣ201 163 &#x263;ɣ
U+0264ɤ201 164 &#x264;ɤ
U+0265ɥ201 165 &#x265;ɥ
U+0266ɦ201 166 &#x266;ɦ
U+0267ɧ201 167 &#x267;ɧ
U+0268ɨ201 168 &#x268;ɨ
U+0269ɩ201 169 &#x269;ɩ
U+026Aɪ201 170 &#x26A;ɪ
U+026Bɫ201 171 &#x26B;ɫ
U+026Cɬ201 172 &#x26C;ɬ
U+026Dɭ201 173 &#x26D;ɭ
U+026Eɮ201 174 &#x26E;ɮ
U+026Fɯ201 175 &#x26F;ɯ
U+0270ɰ201 176 &#x270;ɰ
U+0271ɱ201 177 &#x271;ɱ
U+0272ɲ201 178 &#x272;ɲ
U+0273ɳ201 179 &#x273;ɳ
U+0274ɴ201 180 &#x274;ɴ
U+0275ɵ201 181 &#x275;ɵ
U+0276ɶ201 182 &#x276;ɶ
U+0277ɷ201 183 &#x277;ɷ
U+0278ɸ201 184 &#x278;ɸ
U+0279ɹ201 185 &#x279;ɹ
U+027Aɺ201 186 &#x27A;ɺ
U+027Bɻ201 187 &#x27B;ɻ
U+027Cɼ201 188 &#x27C;ɼ
U+027Dɽ201 189 &#x27D;ɽ
U+027Eɾ201 190 &#x27E;ɾ
U+027Fɿ201 191 &#x27F;ɿ
U+0280ʀ202 128 &#x280;ʀ
U+0281ʁ202 129 &#x281;ʁ
U+0282ʂ202 130 &#x282;ʂ
U+0283ʃ202 131 &#x283;ʃ
U+0284ʄ202 132 &#x284;ʄ
U+0285ʅ202 133 &#x285;ʅ
U+0286ʆ202 134 &#x286;ʆ
U+0287ʇ202 135 &#x287;ʇ
U+0288ʈ202 136 &#x288;ʈ
U+0289ʉ202 137 &#x289;ʉ
U+028Aʊ202 138 &#x28A;ʊ
U+028Bʋ202 139 &#x28B;ʋ
U+028Cʌ202 140 &#x28C;ʌ
U+028Dʍ202 141 &#x28D;ʍ
U+028Eʎ202 142 &#x28E;ʎ
U+028Fʏ202 143 &#x28F;ʏ
U+0290ʐ202 144 &#x290;ʐ
U+0291ʑ202 145 &#x291;ʑ
U+0292ʒ202 146 &#x292;ʒ
U+0293ʓ202 147 &#x293;ʓ
U+0294ʔ202 148 &#x294;ʔ
U+0295ʕ202 149 &#x295;ʕ
U+0296ʖ202 150 &#x296;ʖ
U+0297ʗ202 151 &#x297;ʗ
U+0298ʘ202 152 &#x298;ʘ
U+0299ʙ202 153 &#x299;ʙ
U+029Aʚ202 154 &#x29A;ʚ
U+029Bʛ202 155 &#x29B;ʛ
U+029Cʜ202 156 &#x29C;ʜ
U+029Dʝ202 157 &#x29D;ʝ
U+029Eʞ202 158 &#x29E;ʞ
U+029Fʟ202 159 &#x29F;ʟ
U+02A0ʠ202 160 &#x2A0;ʠ
U+02A1ʡ202 161 &#x2A1;ʡ
U+02A2ʢ202 162 &#x2A2;ʢ
U+02A3ʣ202 163 &#x2A3;ʣ
U+02A4ʤ202 164 &#x2A4;ʤ
U+02A5ʥ202 165 &#x2A5;ʥ
U+02A6ʦ202 166 &#x2A6;ʦ
U+02A7ʧ202 167 &#x2A7;ʧ
U+02A8ʨ202 168 &#x2A8;ʨ
U+02A9ʩ202 169 &#x2A9;ʩ
U+02AAʪ202 170 &#x2AA;ʪ
U+02ABʫ202 171 &#x2AB;ʫ
U+02ACʬ202 172 &#x2AC;ʬ
U+02ADʭ202 173 &#x2AD;ʭ
U+02AEʮ202 174 &#x2AE;ʮ
U+02AFʯ202 175 &#x2AF;ʯ
U+02B0ʰ202 176 &#x2B0;ʰ
U+02B1ʱ202 177 &#x2B1;ʱ
U+02B2ʲ202 178 &#x2B2;ʲ
U+02B3ʳ202 179 &#x2B3;ʳ
U+02B4ʴ202 180 &#x2B4;ʴ
U+02B5ʵ202 181 &#x2B5;ʵ
U+02B6ʶ202 182 &#x2B6;ʶ
U+02B7ʷ202 183 &#x2B7;ʷ
U+02B8ʸ202 184 &#x2B8;ʸ
U+02B9ʹ202 185 &#x2B9;ʹ
U+02BAʺ202 186 &#x2BA;ʺ
U+02BBʻ202 187 &#x2BB;ʻ
U+02BCʼ202 188 &#x2BC;ʼ
U+02BDʽ202 189 &#x2BD;ʽ
U+02BEʾ202 190 &#x2BE;ʾ
U+02BFʿ202 191 &#x2BF;ʿ
U+02C0ˀ203 128 &#x2C0;ˀ
U+02C1ˁ203 129 &#x2C1;ˁ
U+02C2˂203 130 &#x2C2;˂
U+02C3˃203 131 &#x2C3;˃
U+02C4˄203 132 &#x2C4;˄
U+02C5˅203 133 &#x2C5;˅
U+02C6ˆ203 134&circ;ˆ &#x2C6;ˆ
U+02C7ˇ203 135 &#x2C7;ˇ
U+02C8ˈ203 136 &#x2C8;ˈ
U+02C9ˉ203 137 &#x2C9;ˉ
U+02CAˊ203 138 &#x2CA;ˊ
U+02CBˋ203 139 &#x2CB;ˋ
U+02CCˌ203 140 &#x2CC;ˌ
U+02CDˍ203 141 &#x2CD;ˍ
U+02CEˎ203 142 &#x2CE;ˎ
U+02CFˏ203 143 &#x2CF;ˏ
U+02D0ː203 144 &#x2D0;ː
U+02D1ˑ203 145 &#x2D1;ˑ
U+02D2˒203 146 &#x2D2;˒
U+02D3˓203 147 &#x2D3;˓
U+02D4˔203 148 &#x2D4;˔
U+02D5˕203 149 &#x2D5;˕
U+02D6˖203 150 &#x2D6;˖
U+02D7˗203 151 &#x2D7;˗
U+02D8˘203 152 &#x2D8;˘
U+02D9˙203 153 &#x2D9;˙
U+02DA˚203 154 &#x2DA;˚
U+02DB˛203 155 &#x2DB;˛
U+02DC˜203 156&tilde;˜ &#x2DC;˜
U+02DD˝203 157 &#x2DD;˝
U+02DE˞203 158 &#x2DE;˞
U+02DF˟203 159 &#x2DF;˟
U+02E0ˠ203 160 &#x2E0;ˠ
U+02E1ˡ203 161 &#x2E1;ˡ
U+02E2ˢ203 162 &#x2E2;ˢ
U+02E3ˣ203 163 &#x2E3;ˣ
U+02E4ˤ203 164 &#x2E4;ˤ
U+02E5˥203 165 &#x2E5;˥
U+02E6˦203 166 &#x2E6;˦
U+02E7˧203 167 &#x2E7;˧
U+02E8˨203 168 &#x2E8;˨
U+02E9˩203 169 &#x2E9;˩
U+02EA˪203 170 &#x2EA;˪
U+02EB˫203 171 &#x2EB;˫
U+02ECˬ203 172 &#x2EC;ˬ
U+02ED˭203 173 &#x2ED;˭
U+02EEˮ203 174 &#x2EE;ˮ
U+02EF˯203 175 &#x2EF;˯
U+02F0˰203 176 &#x2F0;˰
U+02F1˱203 177 &#x2F1;˱
U+02F2˲203 178 &#x2F2;˲
U+02F3˳203 179 &#x2F3;˳
U+02F4˴203 180 &#x2F4;˴
U+02F5˵203 181 &#x2F5;˵
U+02F6˶203 182 &#x2F6;˶
U+02F7˷203 183 &#x2F7;˷
U+02F8˸203 184 &#x2F8;˸
U+02F9˹203 185 &#x2F9;˹
U+02FA˺203 186 &#x2FA;˺
U+02FB˻203 187 &#x2FB;˻
U+02FC˼203 188 &#x2FC;˼
U+02FD˽203 189 &#x2FD;˽
U+02FE˾203 190 &#x2FE;˾
U+02FF˿203 191 &#x2FF;˿
U+0300̀204 128 &#x300;̀
U+0301́204 129 &#x301;́
U+0302̂204 130 &#x302;̂
U+0303̃204 131 &#x303;̃
U+0304̄204 132 &#x304;̄
U+0305̅204 133 &#x305;̅
U+0306̆204 134 &#x306;̆
U+0307̇204 135 &#x307;̇
U+0308̈204 136 &#x308;̈
U+0309̉204 137 &#x309;̉
U+030Å204 138 &#x30A;̊
U+030B̋204 139 &#x30B;̋
U+030Č204 140 &#x30C;̌
U+030D̍204 141 &#x30D;̍
U+030E̎204 142 &#x30E;̎
U+030F̏204 143 &#x30F;̏
U+0310̐204 144 &#x310;̐
U+0311̑204 145 &#x311;̑
U+0312̒204 146 &#x312;̒
U+0313̓204 147 &#x313;̓
U+0314̔204 148 &#x314;̔
U+0315̕204 149 &#x315;̕
U+0316̖204 150 &#x316;̖
U+0317̗204 151 &#x317;̗
U+0318̘204 152 &#x318;̘
U+0319̙204 153 &#x319;̙
U+031A̚204 154 &#x31A;̚
U+031B̛204 155 &#x31B;̛
U+031C̜204 156 &#x31C;̜
U+031D̝204 157 &#x31D;̝
U+031E̞204 158 &#x31E;̞
U+031F̟204 159 &#x31F;̟
U+0320̠204 160 &#x320;̠
U+0321̡204 161 &#x321;̡
U+0322̢204 162 &#x322;̢
U+0323̣204 163 &#x323;̣
U+0324̤204 164 &#x324;̤
U+0325̥204 165 &#x325;̥
U+0326̦204 166 &#x326;̦
U+0327̧204 167 &#x327;̧
U+0328̨204 168 &#x328;̨
U+0329̩204 169 &#x329;̩
U+032A̪204 170 &#x32A;̪
U+032B̫204 171 &#x32B;̫
U+032C̬204 172 &#x32C;̬
U+032Ḓ204 173 &#x32D;̭
U+032E̮204 174 &#x32E;̮
U+032F̯204 175 &#x32F;̯
U+0330̰204 176 &#x330;̰
U+0331̱204 177 &#x331;̱
U+0332̲204 178 &#x332;̲
U+0333̳204 179 &#x333;̳
U+0334̴204 180 &#x334;̴
U+0335̵204 181 &#x335;̵
U+0336̶204 182 &#x336;̶
U+0337̷204 183 &#x337;̷
U+0338̸204 184 &#x338;̸
U+0339̹204 185 &#x339;̹
U+033A̺204 186 &#x33A;̺
U+033B̻204 187 &#x33B;̻
U+033C̼204 188 &#x33C;̼
U+033D̽204 189 &#x33D;̽
U+033E̾204 190 &#x33E;̾
U+033F̿204 191 &#x33F;̿
U+0340̀205 128 &#x340;̀
U+0341́205 129 &#x341;́
U+0342͂205 130 &#x342;͂
U+0343̓205 131 &#x343;̓
U+0344̈́205 132 &#x344;̈́
U+0345ͅ205 133 &#x345;ͅ
U+0346͆205 134 &#x346;͆
U+0347͇205 135 &#x347;͇
U+0348͈205 136 &#x348;͈
U+0349͉205 137 &#x349;͉
U+034A͊205 138 &#x34A;͊
U+034B͋205 139 &#x34B;͋
U+034C͌205 140 &#x34C;͌
U+034D͍205 141 &#x34D;͍
U+034E͎205 142 &#x34E;͎
U+034F͏205 143 &#x34F;͏
U+0350͐205 144 &#x350;͐
U+0351͑205 145 &#x351;͑
U+0352͒205 146 &#x352;͒
U+0353͓205 147 &#x353;͓
U+0354͔205 148 &#x354;͔
U+0355͕205 149 &#x355;͕
U+0356͖205 150 &#x356;͖
U+0357͗205 151 &#x357;͗
U+0358͘205 152 &#x358;͘
U+0359͙205 153 &#x359;͙
U+035A͚205 154 &#x35A;͚
U+035B͛205 155 &#x35B;͛
U+035C͜205 156 &#x35C;͜
U+035D͝205 157 &#x35D;͝
U+035E͞205 158 &#x35E;͞
U+035F͟205 159 &#x35F;͟
U+0360͠205 160 &#x360;͠
U+0361͡205 161 &#x361;͡
U+0362͢205 162 &#x362;͢
U+0363ͣ205 163 &#x363;ͣ
U+0364ͤ205 164 &#x364;ͤ
U+0365ͥ205 165 &#x365;ͥ
U+0366ͦ205 166 &#x366;ͦ
U+0367ͧ205 167 &#x367;ͧ
U+0368ͨ205 168 &#x368;ͨ
U+0369ͩ205 169 &#x369;ͩ
U+036Aͪ205 170 &#x36A;ͪ
U+036Bͫ205 171 &#x36B;ͫ
U+036Cͬ205 172 &#x36C;ͬ
U+036Dͭ205 173 &#x36D;ͭ
U+036Eͮ205 174 &#x36E;ͮ
U+036Fͯ205 175 &#x36F;ͯ
U+0370Ͱ205 176 &#x370;Ͱ
U+0371ͱ205 177 &#x371;ͱ
U+0372Ͳ205 178 &#x372;Ͳ
U+0373ͳ205 179 &#x373;ͳ
U+0374ʹ205 180 &#x374;ʹ
U+0375͵205 181 &#x375;͵
U+0376Ͷ205 182 &#x376;Ͷ
U+0377ͷ205 183 &#x377;ͷ
U+0378͸205 184 &#x378;͸
U+0379͹205 185 &#x379;͹
U+037Aͺ205 186 &#x37A;ͺ
U+037Bͻ205 187 &#x37B;ͻ
U+037Cͼ205 188 &#x37C;ͼ
U+037Dͽ205 189 &#x37D;ͽ
U+037E;205 190 &#x37E;;
U+037FͿ205 191 &#x37F;Ϳ
U+0380΀206 128 &#x380;΀
U+0381΁206 129 &#x381;΁
U+0382΂206 130 &#x382;΂
U+0383΃206 131 &#x383;΃
U+0384΄206 132 &#x384;΄
U+0385΅206 133 &#x385;΅
U+0386Ά206 134 &#x386;Ά
U+0387·206 135 &#x387;·
U+0388Έ206 136 &#x388;Έ
U+0389Ή206 137 &#x389;Ή
U+038AΊ206 138 &#x38A;Ί
U+038B΋206 139 &#x38B;΋
U+038CΌ206 140 &#x38C;Ό
U+038D΍206 141 &#x38D;΍
U+038EΎ206 142 &#x38E;Ύ
U+038FΏ206 143 &#x38F;Ώ
U+0390ΐ206 144 &#x390;ΐ
U+0391Α206 145&Alpha;Α &#x391;Α
U+0392Β206 146&Beta;Β &#x392;Β
U+0393Γ206 147&Gamma;Γ &#x393;Γ
U+0394Δ206 148&Delta;Δ &#x394;Δ
U+0395Ε206 149&Epsilon;Ε &#x395;Ε
U+0396Ζ206 150&Zeta;Ζ &#x396;Ζ
U+0397Η206 151&Eta;Η &#x397;Η
U+0398Θ206 152&Theta;Θ &#x398;Θ
U+0399Ι206 153&Iota;Ι &#x399;Ι
U+039AΚ206 154&Kappa;Κ &#x39A;Κ
U+039BΛ206 155&Lambda;Λ &#x39B;Λ
U+039CΜ206 156&Mu;Μ &#x39C;Μ
U+039DΝ206 157&Nu;Ν &#x39D;Ν
U+039EΞ206 158&Xi;Ξ &#x39E;Ξ
U+039FΟ206 159&Omicron;Ο &#x39F;Ο
U+03A0Π206 160&Pi;Π &#x3A0;Π
U+03A1Ρ206 161&Rho;Ρ &#x3A1;Ρ
U+03A2΢206 162 &#x3A2;΢
U+03A3Σ206 163&Sigma;Σ &#x3A3;Σ
U+03A4Τ206 164&Tau;Τ &#x3A4;Τ
U+03A5Υ206 165&Upsilon;Υ &#x3A5;Υ
U+03A6Φ206 166&Phi;Φ &#x3A6;Φ
U+03A7Χ206 167&Chi;Χ &#x3A7;Χ
U+03A8Ψ206 168&Psi;Ψ &#x3A8;Ψ
U+03A9Ω206 169&Omega;Ω &#x3A9;Ω
U+03AAΪ206 170 &#x3AA;Ϊ
U+03ABΫ206 171 &#x3AB;Ϋ
U+03ACά206 172 &#x3AC;ά
U+03ADέ206 173 &#x3AD;έ
U+03AEή206 174 &#x3AE;ή
U+03AFί206 175 &#x3AF;ί
U+03B0ΰ206 176 &#x3B0;ΰ
U+03B1α206 177&alpha;α &#x3B1;α
U+03B2β206 178&beta;β &#x3B2;β
U+03B3γ206 179&gamma;γ &#x3B3;γ
U+03B4δ206 180&delta;δ &#x3B4;δ
U+03B5ε206 181&epsilon;ε &#x3B5;ε
U+03B6ζ206 182&zeta;ζ &#x3B6;ζ
U+03B7η206 183&eta;η &#x3B7;η
U+03B8θ206 184&theta;θ &#x3B8;θ
U+03B9ι206 185&iota;ι &#x3B9;ι
U+03BAκ206 186&kappa;κ &#x3BA;κ
U+03BBλ206 187&lambda;λ &#x3BB;λ
U+03BCμ206 188&mu;μ &#x3BC;μ
U+03BDν206 189&nu;ν &#x3BD;ν
U+03BEξ206 190&xi;ξ &#x3BE;ξ
U+03BFο206 191&omicron;ο &#x3BF;ο
U+03C0π207 128&pi;π &#x3C0;π
U+03C1ρ207 129&rho;ρ &#x3C1;ρ
U+03C2ς207 130&sigmaf;ς &#x3C2;ς
U+03C3σ207 131&sigma;σ &#x3C3;σ
U+03C4τ207 132&tau;τ &#x3C4;τ
U+03C5υ207 133&upsilon;υ &#x3C5;υ
U+03C6φ207 134&phi;φ &#x3C6;φ
U+03C7χ207 135&chi;χ &#x3C7;χ
U+03C8ψ207 136&psi;ψ &#x3C8;ψ
U+03C9ω207 137&omega;ω &#x3C9;ω
U+03CAϊ207 138 &#x3CA;ϊ
U+03CBϋ207 139 &#x3CB;ϋ
U+03CCό207 140 &#x3CC;ό
U+03CDύ207 141 &#x3CD;ύ
U+03CEώ207 142 &#x3CE;ώ
U+03CFϏ207 143 &#x3CF;Ϗ
U+03D0ϐ207 144 &#x3D0;ϐ
U+03D1ϑ207 145&thetasym;ϑ &#x3D1;ϑ
U+03D2ϒ207 146&upsih;ϒ &#x3D2;ϒ
U+03D3ϓ207 147 &#x3D3;ϓ
U+03D4ϔ207 148 &#x3D4;ϔ
U+03D5ϕ207 149 &#x3D5;ϕ
U+03D6ϖ207 150&piv;ϖ &#x3D6;ϖ
U+03D7ϗ207 151 &#x3D7;ϗ
U+03D8Ϙ207 152 &#x3D8;Ϙ
U+03D9ϙ207 153 &#x3D9;ϙ
U+03DAϚ207 154 &#x3DA;Ϛ
U+03DBϛ207 155 &#x3DB;ϛ
U+03DCϜ207 156 &#x3DC;Ϝ
U+03DDϝ207 157 &#x3DD;ϝ
U+03DEϞ207 158 &#x3DE;Ϟ
U+03DFϟ207 159 &#x3DF;ϟ
U+03E0Ϡ207 160 &#x3E0;Ϡ
U+03E1ϡ207 161 &#x3E1;ϡ
U+03E2Ϣ207 162 &#x3E2;Ϣ
U+03E3ϣ207 163 &#x3E3;ϣ
U+03E4Ϥ207 164 &#x3E4;Ϥ
U+03E5ϥ207 165 &#x3E5;ϥ
U+03E6Ϧ207 166 &#x3E6;Ϧ
U+03E7ϧ207 167 &#x3E7;ϧ
U+03E8Ϩ207 168 &#x3E8;Ϩ
U+03E9ϩ207 169 &#x3E9;ϩ
U+03EAϪ207 170 &#x3EA;Ϫ
U+03EBϫ207 171 &#x3EB;ϫ
U+03ECϬ207 172 &#x3EC;Ϭ
U+03EDϭ207 173 &#x3ED;ϭ
U+03EEϮ207 174 &#x3EE;Ϯ
U+03EFϯ207 175 &#x3EF;ϯ
U+03F0ϰ207 176 &#x3F0;ϰ
U+03F1ϱ207 177 &#x3F1;ϱ
U+03F2ϲ207 178 &#x3F2;ϲ
U+03F3ϳ207 179 &#x3F3;ϳ
U+03F4ϴ207 180 &#x3F4;ϴ
U+03F5ϵ207 181 &#x3F5;ϵ
U+03F6϶207 182 &#x3F6;϶
U+03F7Ϸ207 183 &#x3F7;Ϸ
U+03F8ϸ207 184 &#x3F8;ϸ
U+03F9Ϲ207 185 &#x3F9;Ϲ
U+03FAϺ207 186 &#x3FA;Ϻ
U+03FBϻ207 187 &#x3FB;ϻ
U+03FCϼ207 188 &#x3FC;ϼ
U+03FDϽ207 189 &#x3FD;Ͻ
U+03FEϾ207 190 &#x3FE;Ͼ
U+03FFϿ207 191 &#x3FF;Ͽ