UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+01FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ĘͮğDžÁ͘íǰ˗ĸ́ʜ•ͷ
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0118 U+036E U+011F U+01C5 U+00C1 U+0358 U+00ED U+01F0 U+02D7 U+0138 U+0301 U+029C U+0095 U+0377 U+0020 U+0020
UTF-8 c4 98 cd ae c4 9f c7 85 c3 81 cd 98 c3 ad c7 b0 cb 97 c4 b8 cc 81 ca 9c c2 95 cd b7 20 20
Unicode
code point
character UTF-8
(hex.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 00
U+0001 01
U+0002 02
U+0003 03
U+0004 04
U+0005 05
U+0006 06
U+0007 07
U+0008 08
U+0009 09
U+000A 0a
U+000B 0b
U+000C 0c
U+000D 0d
U+000E 0e
U+000F 0f
U+0010 10
U+0011 11
U+0012 12
U+0013 13
U+0014 14
U+0015 15
U+0016 16
U+0017 17
U+0018 18
U+0019 19
U+001A 1a
U+001B 1b
U+001C 1c
U+001D 1d
U+001E 1e
U+001F 1f
U+0020 20
U+0021!21
U+0022"22""
U+0023#23
U+0024$24
U+0025%25
U+0026&26&&
U+0027'27
U+0028(28
U+0029)29
U+002A*2a
U+002B+2b
U+002C,2c
U+002D-2d
U+002E.2e
U+002F/2f
U+0030030
U+0031131
U+0032232
U+0033333
U+0034434
U+0035535
U+0036636
U+0037737
U+0038838
U+0039939
U+003A:3a
U+003B;3b
U+003C<3c&lt;<
U+003D=3d
U+003E>3e&gt;>
U+003F?3f
U+0040@40
U+0041A41
U+0042B42
U+0043C43
U+0044D44
U+0045E45
U+0046F46
U+0047G47
U+0048H48
U+0049I49
U+004AJ4a
U+004BK4b
U+004CL4c
U+004DM4d
U+004EN4e
U+004FO4f
U+0050P50
U+0051Q51
U+0052R52
U+0053S53
U+0054T54
U+0055U55
U+0056V56
U+0057W57
U+0058X58
U+0059Y59
U+005AZ5a
U+005B[5b
U+005C\5c
U+005D]5d
U+005E^5e
U+005F_5f
U+0060`60
U+0061a61
U+0062b62
U+0063c63
U+0064d64
U+0065e65
U+0066f66
U+0067g67
U+0068h68
U+0069i69
U+006Aj6a
U+006Bk6b
U+006Cl6c
U+006Dm6d
U+006En6e
U+006Fo6f
U+0070p70
U+0071q71
U+0072r72
U+0073s73
U+0074t74
U+0075u75
U+0076v76
U+0077w77
U+0078x78
U+0079y79
U+007Az7a
U+007B{7b
U+007C|7c
U+007D}7d
U+007E~7e
U+007F 7f
U+0080 c2 80
U+0081 c2 81
U+0082 c2 82
U+0083 c2 83
U+0084 c2 84
U+0085 c2 85
U+0086 c2 86
U+0087 c2 87
U+0088 c2 88
U+0089 c2 89
U+008A c2 8a
U+008B c2 8b
U+008C c2 8c
U+008D c2 8d
U+008E c2 8e
U+008F c2 8f
U+0090 c2 90
U+0091 c2 91
U+0092 c2 92
U+0093 c2 93
U+0094 c2 94
U+0095 c2 95
U+0096 c2 96
U+0097 c2 97
U+0098 c2 98
U+0099 c2 99
U+009A c2 9a
U+009B c2 9b
U+009C c2 9c
U+009D c2 9d
U+009E c2 9e
U+009F c2 9f
U+00A0 c2 a0&nbsp; 
U+00A1¡c2 a1&iexcl;¡
U+00A2¢c2 a2&cent;¢
U+00A3£c2 a3&pound;£
U+00A4¤c2 a4&curren;¤
U+00A5¥c2 a5&yen;¥
U+00A6¦c2 a6&brvbar;¦
U+00A7§c2 a7&sect;§
U+00A8¨c2 a8&uml;¨
U+00A9©c2 a9&copy;©
U+00AAªc2 aa&ordf;ª
U+00AB«c2 ab&laquo;«
U+00AC¬c2 ac&not;¬
U+00AD­c2 ad&shy;­
U+00AE®c2 ae&reg;®
U+00AF¯c2 af&macr;¯
U+00B0°c2 b0&deg;°
U+00B1±c2 b1&plusmn;±
U+00B2²c2 b2&sup2;²
U+00B3³c2 b3&sup3;³
U+00B4´c2 b4&acute;´
U+00B5µc2 b5&micro;µ
U+00B6c2 b6&para;
U+00B7·c2 b7&middot;·
U+00B8¸c2 b8&cedil;¸
U+00B9¹c2 b9&sup1;¹
U+00BAºc2 ba&ordm;º
U+00BB»c2 bb&raquo;»
U+00BC¼c2 bc&frac14;¼
U+00BD½c2 bd&frac12;½
U+00BE¾c2 be&frac34;¾
U+00BF¿c2 bf&iquest;¿
U+00C0Àc3 80&Agrave;À
U+00C1Ác3 81&Aacute;Á
U+00C2Âc3 82&Acirc;Â
U+00C3Ãc3 83&Atilde;Ã
U+00C4Äc3 84&Auml;Ä
U+00C5Åc3 85&Aring;Å
U+00C6Æc3 86&AElig;Æ
U+00C7Çc3 87&Ccedil;Ç
U+00C8Èc3 88&Egrave;È
U+00C9Éc3 89&Eacute;É
U+00CAÊc3 8a&Ecirc;Ê
U+00CBËc3 8b&Euml;Ë
U+00CCÌc3 8c&Igrave;Ì
U+00CDÍc3 8d&Iacute;Í
U+00CEÎc3 8e&Icirc;Î
U+00CFÏc3 8f&Iuml;Ï
U+00D0Ðc3 90&ETH;Ð
U+00D1Ñc3 91&Ntilde;Ñ
U+00D2Òc3 92&Ograve;Ò
U+00D3Óc3 93&Oacute;Ó
U+00D4Ôc3 94&Ocirc;Ô
U+00D5Õc3 95&Otilde;Õ
U+00D6Öc3 96&Ouml;Ö
U+00D7×c3 97&times;×
U+00D8Øc3 98&Oslash;Ø
U+00D9Ùc3 99&Ugrave;Ù
U+00DAÚc3 9a&Uacute;Ú
U+00DBÛc3 9b&Ucirc;Û
U+00DCÜc3 9c&Uuml;Ü
U+00DDÝc3 9d&Yacute;Ý
U+00DEÞc3 9e&THORN;Þ
U+00DFßc3 9f&szlig;ß
U+00E0àc3 a0&agrave;à
U+00E1ác3 a1&aacute;á
U+00E2âc3 a2&acirc;â
U+00E3ãc3 a3&atilde;ã
U+00E4äc3 a4&auml;ä
U+00E5åc3 a5&aring;å
U+00E6æc3 a6&aelig;æ
U+00E7çc3 a7&ccedil;ç
U+00E8èc3 a8&egrave;è
U+00E9éc3 a9&eacute;é
U+00EAêc3 aa&ecirc;ê
U+00EBëc3 ab&euml;ë
U+00ECìc3 ac&igrave;ì
U+00EDíc3 ad&iacute;í
U+00EEîc3 ae&icirc;î
U+00EFïc3 af&iuml;ï
U+00F0ðc3 b0&eth;ð
U+00F1ñc3 b1&ntilde;ñ
U+00F2òc3 b2&ograve;ò
U+00F3óc3 b3&oacute;ó
U+00F4ôc3 b4&ocirc;ô
U+00F5õc3 b5&otilde;õ
U+00F6öc3 b6&ouml;ö
U+00F7÷c3 b7&divide;÷
U+00F8øc3 b8&oslash;ø
U+00F9ùc3 b9&ugrave;ù
U+00FAúc3 ba&uacute;ú
U+00FBûc3 bb&ucirc;û
U+00FCüc3 bc&uuml;ü
U+00FDýc3 bd&yacute;ý
U+00FEþc3 be&thorn;þ
U+00FFÿc3 bf&yuml;ÿ
U+0100Āc4 80
U+0101āc4 81
U+0102Ăc4 82
U+0103ăc4 83
U+0104Ąc4 84
U+0105ąc4 85
U+0106Ćc4 86
U+0107ćc4 87
U+0108Ĉc4 88
U+0109ĉc4 89
U+010AĊc4 8a
U+010Bċc4 8b
U+010CČc4 8c
U+010Dčc4 8d
U+010EĎc4 8e
U+010Fďc4 8f
U+0110Đc4 90
U+0111đc4 91
U+0112Ēc4 92
U+0113ēc4 93
U+0114Ĕc4 94
U+0115ĕc4 95
U+0116Ėc4 96
U+0117ėc4 97
U+0118Ęc4 98
U+0119ęc4 99
U+011AĚc4 9a
U+011Běc4 9b
U+011CĜc4 9c
U+011Dĝc4 9d
U+011EĞc4 9e
U+011Fğc4 9f
U+0120Ġc4 a0
U+0121ġc4 a1
U+0122Ģc4 a2
U+0123ģc4 a3
U+0124Ĥc4 a4
U+0125ĥc4 a5
U+0126Ħc4 a6
U+0127ħc4 a7
U+0128Ĩc4 a8
U+0129ĩc4 a9
U+012AĪc4 aa
U+012Bīc4 ab
U+012CĬc4 ac
U+012Dĭc4 ad
U+012EĮc4 ae
U+012Fįc4 af
U+0130İc4 b0
U+0131ıc4 b1
U+0132IJc4 b2
U+0133ijc4 b3
U+0134Ĵc4 b4
U+0135ĵc4 b5
U+0136Ķc4 b6
U+0137ķc4 b7
U+0138ĸc4 b8
U+0139Ĺc4 b9
U+013Aĺc4 ba
U+013BĻc4 bb
U+013Cļc4 bc
U+013DĽc4 bd
U+013Eľc4 be
U+013FĿc4 bf
U+0140ŀc5 80
U+0141Łc5 81
U+0142łc5 82
U+0143Ńc5 83
U+0144ńc5 84
U+0145Ņc5 85
U+0146ņc5 86
U+0147Ňc5 87
U+0148ňc5 88
U+0149ʼnc5 89
U+014AŊc5 8a
U+014Bŋc5 8b
U+014CŌc5 8c
U+014Dōc5 8d
U+014EŎc5 8e
U+014Fŏc5 8f
U+0150Őc5 90
U+0151őc5 91
U+0152Œc5 92&OElig;Œ
U+0153œc5 93&oelig;œ
U+0154Ŕc5 94
U+0155ŕc5 95
U+0156Ŗc5 96
U+0157ŗc5 97
U+0158Řc5 98
U+0159řc5 99
U+015AŚc5 9a
U+015Bśc5 9b
U+015CŜc5 9c
U+015Dŝc5 9d
U+015EŞc5 9e
U+015Fşc5 9f
U+0160Šc5 a0&Scaron;Š
U+0161šc5 a1&scaron;š
U+0162Ţc5 a2
U+0163ţc5 a3
U+0164Ťc5 a4
U+0165ťc5 a5
U+0166Ŧc5 a6
U+0167ŧc5 a7
U+0168Ũc5 a8
U+0169ũc5 a9
U+016AŪc5 aa
U+016Būc5 ab
U+016CŬc5 ac
U+016Dŭc5 ad
U+016EŮc5 ae
U+016Fůc5 af
U+0170Űc5 b0
U+0171űc5 b1
U+0172Ųc5 b2
U+0173ųc5 b3
U+0174Ŵc5 b4
U+0175ŵc5 b5
U+0176Ŷc5 b6
U+0177ŷc5 b7
U+0178Ÿc5 b8&Yuml;Ÿ
U+0179Źc5 b9
U+017Aźc5 ba
U+017BŻc5 bb
U+017Cżc5 bc
U+017DŽc5 bd
U+017Ežc5 be
U+017Fſc5 bf
U+0180ƀc6 80
U+0181Ɓc6 81
U+0182Ƃc6 82
U+0183ƃc6 83
U+0184Ƅc6 84
U+0185ƅc6 85
U+0186Ɔc6 86
U+0187Ƈc6 87
U+0188ƈc6 88
U+0189Ɖc6 89
U+018AƊc6 8a
U+018BƋc6 8b
U+018Cƌc6 8c
U+018Dƍc6 8d
U+018EƎc6 8e
U+018FƏc6 8f
U+0190Ɛc6 90
U+0191Ƒc6 91
U+0192ƒc6 92&fnof;ƒ
U+0193Ɠc6 93
U+0194Ɣc6 94
U+0195ƕc6 95
U+0196Ɩc6 96
U+0197Ɨc6 97
U+0198Ƙc6 98
U+0199ƙc6 99
U+019Aƚc6 9a
U+019Bƛc6 9b
U+019CƜc6 9c
U+019DƝc6 9d
U+019Eƞc6 9e
U+019FƟc6 9f
U+01A0Ơc6 a0
U+01A1ơc6 a1
U+01A2Ƣc6 a2
U+01A3ƣc6 a3
U+01A4Ƥc6 a4
U+01A5ƥc6 a5
U+01A6Ʀc6 a6
U+01A7Ƨc6 a7
U+01A8ƨc6 a8
U+01A9Ʃc6 a9
U+01AAƪc6 aa
U+01ABƫc6 ab
U+01ACƬc6 ac
U+01ADƭc6 ad
U+01AEƮc6 ae
U+01AFƯc6 af
U+01B0ưc6 b0
U+01B1Ʊc6 b1
U+01B2Ʋc6 b2
U+01B3Ƴc6 b3
U+01B4ƴc6 b4
U+01B5Ƶc6 b5
U+01B6ƶc6 b6
U+01B7Ʒc6 b7
U+01B8Ƹc6 b8
U+01B9ƹc6 b9
U+01BAƺc6 ba
U+01BBƻc6 bb
U+01BCƼc6 bc
U+01BDƽc6 bd
U+01BEƾc6 be
U+01BFƿc6 bf
U+01C0ǀc7 80
U+01C1ǁc7 81
U+01C2ǂc7 82
U+01C3ǃc7 83
U+01C4DŽc7 84
U+01C5Džc7 85
U+01C6džc7 86
U+01C7LJc7 87
U+01C8Ljc7 88
U+01C9ljc7 89
U+01CANJc7 8a
U+01CBNjc7 8b
U+01CCnjc7 8c
U+01CDǍc7 8d
U+01CEǎc7 8e
U+01CFǏc7 8f
U+01D0ǐc7 90
U+01D1Ǒc7 91
U+01D2ǒc7 92
U+01D3Ǔc7 93
U+01D4ǔc7 94
U+01D5Ǖc7 95
U+01D6ǖc7 96
U+01D7Ǘc7 97
U+01D8ǘc7 98
U+01D9Ǚc7 99
U+01DAǚc7 9a
U+01DBǛc7 9b
U+01DCǜc7 9c
U+01DDǝc7 9d
U+01DEǞc7 9e
U+01DFǟc7 9f
U+01E0Ǡc7 a0
U+01E1ǡc7 a1
U+01E2Ǣc7 a2
U+01E3ǣc7 a3
U+01E4Ǥc7 a4
U+01E5ǥc7 a5
U+01E6Ǧc7 a6
U+01E7ǧc7 a7
U+01E8Ǩc7 a8
U+01E9ǩc7 a9
U+01EAǪc7 aa
U+01EBǫc7 ab
U+01ECǬc7 ac
U+01EDǭc7 ad
U+01EEǮc7 ae
U+01EFǯc7 af
U+01F0ǰc7 b0
U+01F1DZc7 b1
U+01F2Dzc7 b2
U+01F3dzc7 b3
U+01F4Ǵc7 b4
U+01F5ǵc7 b5
U+01F6Ƕc7 b6
U+01F7Ƿc7 b7
U+01F8Ǹc7 b8
U+01F9ǹc7 b9
U+01FAǺc7 ba
U+01FBǻc7 bb
U+01FCǼc7 bc
U+01FDǽc7 bd
U+01FEǾc7 be
U+01FFǿc7 bf