UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+01FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ĘͮğDžÁ͘íǰ˗ĸ́ʜ•
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0118 U+036E U+011F U+01C5 U+00C1 U+0358 U+00ED U+01F0 U+02D7 U+0138 U+0301 U+029C U+0095
UTF-8 11000100 10011000 11001101 10101110 11000100 10011111 11000111 10000101 11000011 10000001 11001101 10011000 11000011 10101101 11000111 10110000 11001011 10010111 11000100 10111000 11001100 10000001 11001010 10011100 11000010 10010101
HTML ĘͮğDžÁ͘íǰ˗ĸ́ʜ•
Unicode
code point
character UTF-8
(bin.)
append character
to accumulator
HTML 4.0 character entities numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0000 00000000append  
U+0001 00000001append  
U+0002 00000010append  
U+0003 00000011append  
U+0004 00000100append  
U+0005 00000101append  
U+0006 00000110append  
U+0007 00000111append  
U+0008 00001000append  
U+0009 00001001append  
U+000A 00001010append  
U+000B 00001011append  
U+000C 00001100append  
U+000D 00001101append  
U+000E 00001110append  
U+000F 00001111append  
U+0010 00010000append  
U+0011 00010001append  
U+0012 00010010append  
U+0013 00010011append  
U+0014 00010100append  
U+0015 00010101append  
U+0016 00010110append  
U+0017 00010111append  
U+0018 00011000append  
U+0019 00011001append  
U+001A 00011010append  
U+001B 00011011append  
U+001C 00011100append  
U+001D 00011101append  
U+001E 00011110append  
U+001F 00011111append  
U+0020 00100000append  
U+0021!00100001append !!
U+0022"00100010append"" ""
U+0023#00100011append ##
U+0024$00100100append $$
U+0025%00100101append %%
U+0026&00100110append&& &&
U+0027'00100111append ''
U+0028(00101000append ((
U+0029)00101001append ))
U+002A*00101010append **
U+002B+00101011append ++
U+002C,00101100append ,,
U+002D-00101101append --
U+002E.00101110append ..
U+002F/00101111append //
U+0030000110000append 00
U+0031100110001append 11
U+0032200110010append 22
U+0033300110011append 33
U+0034400110100append 44
U+0035500110101append 55
U+0036600110110append 66
U+0037700110111append 77
U+0038800111000append 88
U+0039900111001append 99
U+003A:00111010append ::
U+003B;00111011append &#x3B;;
U+003C<00111100append&lt;< &#x3C;<
U+003D=00111101append &#x3D;=
U+003E>00111110append&gt;> &#x3E;>
U+003F?00111111append &#x3F;?
U+0040@01000000append &#x40;@
U+0041A01000001append &#x41;A
U+0042B01000010append &#x42;B
U+0043C01000011append &#x43;C
U+0044D01000100append &#x44;D
U+0045E01000101append &#x45;E
U+0046F01000110append &#x46;F
U+0047G01000111append &#x47;G
U+0048H01001000append &#x48;H
U+0049I01001001append &#x49;I
U+004AJ01001010append &#x4A;J
U+004BK01001011append &#x4B;K
U+004CL01001100append &#x4C;L
U+004DM01001101append &#x4D;M
U+004EN01001110append &#x4E;N
U+004FO01001111append &#x4F;O
U+0050P01010000append &#x50;P
U+0051Q01010001append &#x51;Q
U+0052R01010010append &#x52;R
U+0053S01010011append &#x53;S
U+0054T01010100append &#x54;T
U+0055U01010101append &#x55;U
U+0056V01010110append &#x56;V
U+0057W01010111append &#x57;W
U+0058X01011000append &#x58;X
U+0059Y01011001append &#x59;Y
U+005AZ01011010append &#x5A;Z
U+005B[01011011append &#x5B;[
U+005C\01011100append &#x5C;\
U+005D]01011101append &#x5D;]
U+005E^01011110append &#x5E;^
U+005F_01011111append &#x5F;_
U+0060`01100000append &#x60;`
U+0061a01100001append &#x61;a
U+0062b01100010append &#x62;b
U+0063c01100011append &#x63;c
U+0064d01100100append &#x64;d
U+0065e01100101append &#x65;e
U+0066f01100110append &#x66;f
U+0067g01100111append &#x67;g
U+0068h01101000append &#x68;h
U+0069i01101001append &#x69;i
U+006Aj01101010append &#x6A;j
U+006Bk01101011append &#x6B;k
U+006Cl01101100append &#x6C;l
U+006Dm01101101append &#x6D;m
U+006En01101110append &#x6E;n
U+006Fo01101111append &#x6F;o
U+0070p01110000append &#x70;p
U+0071q01110001append &#x71;q
U+0072r01110010append &#x72;r
U+0073s01110011append &#x73;s
U+0074t01110100append &#x74;t
U+0075u01110101append &#x75;u
U+0076v01110110append &#x76;v
U+0077w01110111append &#x77;w
U+0078x01111000append &#x78;x
U+0079y01111001append &#x79;y
U+007Az01111010append &#x7A;z
U+007B{01111011append &#x7B;{
U+007C|01111100append &#x7C;|
U+007D}01111101append &#x7D;}
U+007E~01111110append &#x7E;~
U+007F 01111111append  
U+0080 11000010 10000000append  
U+0081 11000010 10000001append  
U+0082 11000010 10000010append  
U+0083 11000010 10000011append  
U+0084 11000010 10000100append  
U+0085 11000010 10000101append  
U+0086 11000010 10000110append  
U+0087 11000010 10000111append  
U+0088 11000010 10001000append  
U+0089 11000010 10001001append  
U+008A 11000010 10001010append  
U+008B 11000010 10001011append  
U+008C 11000010 10001100append  
U+008D 11000010 10001101append  
U+008E 11000010 10001110append  
U+008F 11000010 10001111append  
U+0090 11000010 10010000append  
U+0091 11000010 10010001append  
U+0092 11000010 10010010append  
U+0093 11000010 10010011append  
U+0094 11000010 10010100append  
U+0095 11000010 10010101append  
U+0096 11000010 10010110append  
U+0097 11000010 10010111append  
U+0098 11000010 10011000append  
U+0099 11000010 10011001append  
U+009A 11000010 10011010append  
U+009B 11000010 10011011append  
U+009C 11000010 10011100append  
U+009D 11000010 10011101append  
U+009E 11000010 10011110append  
U+009F 11000010 10011111append  
U+00A0 11000010 10100000append&nbsp;  &#xA0; 
U+00A1¡11000010 10100001append&iexcl;¡ &#xA1;¡
U+00A2¢11000010 10100010append&cent;¢ &#xA2;¢
U+00A3£11000010 10100011append&pound;£ &#xA3;£
U+00A4¤11000010 10100100append&curren;¤ &#xA4;¤
U+00A5¥11000010 10100101append&yen;¥ &#xA5;¥
U+00A6¦11000010 10100110append&brvbar;¦ &#xA6;¦
U+00A7§11000010 10100111append&sect;§ &#xA7;§
U+00A8¨11000010 10101000append&uml;¨ &#xA8;¨
U+00A9©11000010 10101001append&copy;© &#xA9;©
U+00AAª11000010 10101010append&ordf;ª &#xAA;ª
U+00AB«11000010 10101011append&laquo;« &#xAB;«
U+00AC¬11000010 10101100append&not;¬ &#xAC;¬
U+00AD­11000010 10101101append&shy;­ &#xAD;­
U+00AE®11000010 10101110append&reg;® &#xAE;®
U+00AF¯11000010 10101111append&macr;¯ &#xAF;¯
U+00B0°11000010 10110000append&deg;° &#xB0;°
U+00B1±11000010 10110001append&plusmn;± &#xB1;±
U+00B2²11000010 10110010append&sup2;² &#xB2;²
U+00B3³11000010 10110011append&sup3;³ &#xB3;³
U+00B4´11000010 10110100append&acute;´ &#xB4;´
U+00B5µ11000010 10110101append&micro;µ &#xB5;µ
U+00B611000010 10110110append&para; &#xB6;
U+00B7·11000010 10110111append&middot;· &#xB7;·
U+00B8¸11000010 10111000append&cedil;¸ &#xB8;¸
U+00B9¹11000010 10111001append&sup1;¹ &#xB9;¹
U+00BAº11000010 10111010append&ordm;º &#xBA;º
U+00BB»11000010 10111011append&raquo;» &#xBB;»
U+00BC¼11000010 10111100append&frac14;¼ &#xBC;¼
U+00BD½11000010 10111101append&frac12;½ &#xBD;½
U+00BE¾11000010 10111110append&frac34;¾ &#xBE;¾
U+00BF¿11000010 10111111append&iquest;¿ &#xBF;¿
U+00C0À11000011 10000000append&Agrave;À &#xC0;À
U+00C1Á11000011 10000001append&Aacute;Á &#xC1;Á
U+00C2Â11000011 10000010append&Acirc;Â &#xC2;Â
U+00C3Ã11000011 10000011append&Atilde;Ã &#xC3;Ã
U+00C4Ä11000011 10000100append&Auml;Ä &#xC4;Ä
U+00C5Å11000011 10000101append&Aring;Å &#xC5;Å
U+00C6Æ11000011 10000110append&AElig;Æ &#xC6;Æ
U+00C7Ç11000011 10000111append&Ccedil;Ç &#xC7;Ç
U+00C8È11000011 10001000append&Egrave;È &#xC8;È
U+00C9É11000011 10001001append&Eacute;É &#xC9;É
U+00CAÊ11000011 10001010append&Ecirc;Ê &#xCA;Ê
U+00CBË11000011 10001011append&Euml;Ë &#xCB;Ë
U+00CCÌ11000011 10001100append&Igrave;Ì &#xCC;Ì
U+00CDÍ11000011 10001101append&Iacute;Í &#xCD;Í
U+00CEÎ11000011 10001110append&Icirc;Î &#xCE;Î
U+00CFÏ11000011 10001111append&Iuml;Ï &#xCF;Ï
U+00D0Ð11000011 10010000append&ETH;Ð &#xD0;Ð
U+00D1Ñ11000011 10010001append&Ntilde;Ñ &#xD1;Ñ
U+00D2Ò11000011 10010010append&Ograve;Ò &#xD2;Ò
U+00D3Ó11000011 10010011append&Oacute;Ó &#xD3;Ó
U+00D4Ô11000011 10010100append&Ocirc;Ô &#xD4;Ô
U+00D5Õ11000011 10010101append&Otilde;Õ &#xD5;Õ
U+00D6Ö11000011 10010110append&Ouml;Ö &#xD6;Ö
U+00D7×11000011 10010111append&times;× &#xD7;×
U+00D8Ø11000011 10011000append&Oslash;Ø &#xD8;Ø
U+00D9Ù11000011 10011001append&Ugrave;Ù &#xD9;Ù
U+00DAÚ11000011 10011010append&Uacute;Ú &#xDA;Ú
U+00DBÛ11000011 10011011append&Ucirc;Û &#xDB;Û
U+00DCÜ11000011 10011100append&Uuml;Ü &#xDC;Ü
U+00DDÝ11000011 10011101append&Yacute;Ý &#xDD;Ý
U+00DEÞ11000011 10011110append&THORN;Þ &#xDE;Þ
U+00DFß11000011 10011111append&szlig;ß &#xDF;ß
U+00E0à11000011 10100000append&agrave;à &#xE0;à
U+00E1á11000011 10100001append&aacute;á &#xE1;á
U+00E2â11000011 10100010append&acirc;â &#xE2;â
U+00E3ã11000011 10100011append&atilde;ã &#xE3;ã
U+00E4ä11000011 10100100append&auml;ä &#xE4;ä
U+00E5å11000011 10100101append&aring;å &#xE5;å
U+00E6æ11000011 10100110append&aelig;æ &#xE6;æ
U+00E7ç11000011 10100111append&ccedil;ç &#xE7;ç
U+00E8è11000011 10101000append&egrave;è &#xE8;è
U+00E9é11000011 10101001append&eacute;é &#xE9;é
U+00EAê11000011 10101010append&ecirc;ê &#xEA;ê
U+00EBë11000011 10101011append&euml;ë &#xEB;ë
U+00ECì11000011 10101100append&igrave;ì &#xEC;ì
U+00EDí11000011 10101101append&iacute;í &#xED;í
U+00EEî11000011 10101110append&icirc;î &#xEE;î
U+00EFï11000011 10101111append&iuml;ï &#xEF;ï
U+00F0ð11000011 10110000append&eth;ð &#xF0;ð
U+00F1ñ11000011 10110001append&ntilde;ñ &#xF1;ñ
U+00F2ò11000011 10110010append&ograve;ò &#xF2;ò
U+00F3ó11000011 10110011append&oacute;ó &#xF3;ó
U+00F4ô11000011 10110100append&ocirc;ô &#xF4;ô
U+00F5õ11000011 10110101append&otilde;õ &#xF5;õ
U+00F6ö11000011 10110110append&ouml;ö &#xF6;ö
U+00F7÷11000011 10110111append&divide;÷ &#xF7;÷
U+00F8ø11000011 10111000append&oslash;ø &#xF8;ø
U+00F9ù11000011 10111001append&ugrave;ù &#xF9;ù
U+00FAú11000011 10111010append&uacute;ú &#xFA;ú
U+00FBû11000011 10111011append&ucirc;û &#xFB;û
U+00FCü11000011 10111100append&uuml;ü &#xFC;ü
U+00FDý11000011 10111101append&yacute;ý &#xFD;ý
U+00FEþ11000011 10111110append&thorn;þ &#xFE;þ
U+00FFÿ11000011 10111111append&yuml;ÿ &#xFF;ÿ
U+0100Ā11000100 10000000append &#x100;Ā
U+0101ā11000100 10000001append &#x101;ā
U+0102Ă11000100 10000010append &#x102;Ă
U+0103ă11000100 10000011append &#x103;ă
U+0104Ą11000100 10000100append &#x104;Ą
U+0105ą11000100 10000101append &#x105;ą
U+0106Ć11000100 10000110append &#x106;Ć
U+0107ć11000100 10000111append &#x107;ć
U+0108Ĉ11000100 10001000append &#x108;Ĉ
U+0109ĉ11000100 10001001append &#x109;ĉ
U+010AĊ11000100 10001010append &#x10A;Ċ
U+010Bċ11000100 10001011append &#x10B;ċ
U+010CČ11000100 10001100append &#x10C;Č
U+010Dč11000100 10001101append &#x10D;č
U+010EĎ11000100 10001110append &#x10E;Ď
U+010Fď11000100 10001111append &#x10F;ď
U+0110Đ11000100 10010000append &#x110;Đ
U+0111đ11000100 10010001append &#x111;đ
U+0112Ē11000100 10010010append &#x112;Ē
U+0113ē11000100 10010011append &#x113;ē
U+0114Ĕ11000100 10010100append &#x114;Ĕ
U+0115ĕ11000100 10010101append &#x115;ĕ
U+0116Ė11000100 10010110append &#x116;Ė
U+0117ė11000100 10010111append &#x117;ė
U+0118Ę11000100 10011000append &#x118;Ę
U+0119ę11000100 10011001append &#x119;ę
U+011AĚ11000100 10011010append &#x11A;Ě
U+011Bě11000100 10011011append &#x11B;ě
U+011CĜ11000100 10011100append &#x11C;Ĝ
U+011Dĝ11000100 10011101append &#x11D;ĝ
U+011EĞ11000100 10011110append &#x11E;Ğ
U+011Fğ11000100 10011111append &#x11F;ğ
U+0120Ġ11000100 10100000append &#x120;Ġ
U+0121ġ11000100 10100001append &#x121;ġ
U+0122Ģ11000100 10100010append &#x122;Ģ
U+0123ģ11000100 10100011append &#x123;ģ
U+0124Ĥ11000100 10100100append &#x124;Ĥ
U+0125ĥ11000100 10100101append &#x125;ĥ
U+0126Ħ11000100 10100110append &#x126;Ħ
U+0127ħ11000100 10100111append &#x127;ħ
U+0128Ĩ11000100 10101000append &#x128;Ĩ
U+0129ĩ11000100 10101001append &#x129;ĩ
U+012AĪ11000100 10101010append &#x12A;Ī
U+012Bī11000100 10101011append &#x12B;ī
U+012CĬ11000100 10101100append &#x12C;Ĭ
U+012Dĭ11000100 10101101append &#x12D;ĭ
U+012EĮ11000100 10101110append &#x12E;Į
U+012Fį11000100 10101111append &#x12F;į
U+0130İ11000100 10110000append &#x130;İ
U+0131ı11000100 10110001append &#x131;ı
U+0132IJ11000100 10110010append &#x132;IJ
U+0133ij11000100 10110011append &#x133;ij
U+0134Ĵ11000100 10110100append &#x134;Ĵ
U+0135ĵ11000100 10110101append &#x135;ĵ
U+0136Ķ11000100 10110110append &#x136;Ķ
U+0137ķ11000100 10110111append &#x137;ķ
U+0138ĸ11000100 10111000append &#x138;ĸ
U+0139Ĺ11000100 10111001append &#x139;Ĺ
U+013Aĺ11000100 10111010append &#x13A;ĺ
U+013BĻ11000100 10111011append &#x13B;Ļ
U+013Cļ11000100 10111100append &#x13C;ļ
U+013DĽ11000100 10111101append &#x13D;Ľ
U+013Eľ11000100 10111110append &#x13E;ľ
U+013FĿ11000100 10111111append &#x13F;Ŀ
U+0140ŀ11000101 10000000append &#x140;ŀ
U+0141Ł11000101 10000001append &#x141;Ł
U+0142ł11000101 10000010append &#x142;ł
U+0143Ń11000101 10000011append &#x143;Ń
U+0144ń11000101 10000100append &#x144;ń
U+0145Ņ11000101 10000101append &#x145;Ņ
U+0146ņ11000101 10000110append &#x146;ņ
U+0147Ň11000101 10000111append &#x147;Ň
U+0148ň11000101 10001000append &#x148;ň
U+0149ʼn11000101 10001001append &#x149;ʼn
U+014AŊ11000101 10001010append &#x14A;Ŋ
U+014Bŋ11000101 10001011append &#x14B;ŋ
U+014CŌ11000101 10001100append &#x14C;Ō
U+014Dō11000101 10001101append &#x14D;ō
U+014EŎ11000101 10001110append &#x14E;Ŏ
U+014Fŏ11000101 10001111append &#x14F;ŏ
U+0150Ő11000101 10010000append &#x150;Ő
U+0151ő11000101 10010001append &#x151;ő
U+0152Œ11000101 10010010append&OElig;Œ &#x152;Œ
U+0153œ11000101 10010011append&oelig;œ &#x153;œ
U+0154Ŕ11000101 10010100append &#x154;Ŕ
U+0155ŕ11000101 10010101append &#x155;ŕ
U+0156Ŗ11000101 10010110append &#x156;Ŗ
U+0157ŗ11000101 10010111append &#x157;ŗ
U+0158Ř11000101 10011000append &#x158;Ř
U+0159ř11000101 10011001append &#x159;ř
U+015AŚ11000101 10011010append &#x15A;Ś
U+015Bś11000101 10011011append &#x15B;ś
U+015CŜ11000101 10011100append &#x15C;Ŝ
U+015Dŝ11000101 10011101append &#x15D;ŝ
U+015EŞ11000101 10011110append &#x15E;Ş
U+015Fş11000101 10011111append &#x15F;ş
U+0160Š11000101 10100000append&Scaron;Š &#x160;Š
U+0161š11000101 10100001append&scaron;š &#x161;š
U+0162Ţ11000101 10100010append &#x162;Ţ
U+0163ţ11000101 10100011append &#x163;ţ
U+0164Ť11000101 10100100append &#x164;Ť
U+0165ť11000101 10100101append &#x165;ť
U+0166Ŧ11000101 10100110append &#x166;Ŧ
U+0167ŧ11000101 10100111append &#x167;ŧ
U+0168Ũ11000101 10101000append &#x168;Ũ
U+0169ũ11000101 10101001append &#x169;ũ
U+016AŪ11000101 10101010append &#x16A;Ū
U+016Bū11000101 10101011append &#x16B;ū
U+016CŬ11000101 10101100append &#x16C;Ŭ
U+016Dŭ11000101 10101101append &#x16D;ŭ
U+016EŮ11000101 10101110append &#x16E;Ů
U+016Fů11000101 10101111append &#x16F;ů
U+0170Ű11000101 10110000append &#x170;Ű
U+0171ű11000101 10110001append &#x171;ű
U+0172Ų11000101 10110010append &#x172;Ų
U+0173ų11000101 10110011append &#x173;ų
U+0174Ŵ11000101 10110100append &#x174;Ŵ
U+0175ŵ11000101 10110101append &#x175;ŵ
U+0176Ŷ11000101 10110110append &#x176;Ŷ
U+0177ŷ11000101 10110111append &#x177;ŷ
U+0178Ÿ11000101 10111000append&Yuml;Ÿ &#x178;Ÿ
U+0179Ź11000101 10111001append &#x179;Ź
U+017Aź11000101 10111010append &#x17A;ź
U+017BŻ11000101 10111011append &#x17B;Ż
U+017Cż11000101 10111100append &#x17C;ż
U+017DŽ11000101 10111101append &#x17D;Ž
U+017Ež11000101 10111110append &#x17E;ž
U+017Fſ11000101 10111111append &#x17F;ſ
U+0180ƀ11000110 10000000append &#x180;ƀ
U+0181Ɓ11000110 10000001append &#x181;Ɓ
U+0182Ƃ11000110 10000010append &#x182;Ƃ
U+0183ƃ11000110 10000011append &#x183;ƃ
U+0184Ƅ11000110 10000100append &#x184;Ƅ
U+0185ƅ11000110 10000101append &#x185;ƅ
U+0186Ɔ11000110 10000110append &#x186;Ɔ
U+0187Ƈ11000110 10000111append &#x187;Ƈ
U+0188ƈ11000110 10001000append &#x188;ƈ
U+0189Ɖ11000110 10001001append &#x189;Ɖ
U+018AƊ11000110 10001010append &#x18A;Ɗ
U+018BƋ11000110 10001011append &#x18B;Ƌ
U+018Cƌ11000110 10001100append &#x18C;ƌ
U+018Dƍ11000110 10001101append &#x18D;ƍ
U+018EƎ11000110 10001110append &#x18E;Ǝ
U+018FƏ11000110 10001111append &#x18F;Ə
U+0190Ɛ11000110 10010000append &#x190;Ɛ
U+0191Ƒ11000110 10010001append &#x191;Ƒ
U+0192ƒ11000110 10010010append&fnof;ƒ &#x192;ƒ
U+0193Ɠ11000110 10010011append &#x193;Ɠ
U+0194Ɣ11000110 10010100append &#x194;Ɣ
U+0195ƕ11000110 10010101append &#x195;ƕ
U+0196Ɩ11000110 10010110append &#x196;Ɩ
U+0197Ɨ11000110 10010111append &#x197;Ɨ
U+0198Ƙ11000110 10011000append &#x198;Ƙ
U+0199ƙ11000110 10011001append &#x199;ƙ
U+019Aƚ11000110 10011010append &#x19A;ƚ
U+019Bƛ11000110 10011011append &#x19B;ƛ
U+019CƜ11000110 10011100append &#x19C;Ɯ
U+019DƝ11000110 10011101append &#x19D;Ɲ
U+019Eƞ11000110 10011110append &#x19E;ƞ
U+019FƟ11000110 10011111append &#x19F;Ɵ
U+01A0Ơ11000110 10100000append &#x1A0;Ơ
U+01A1ơ11000110 10100001append &#x1A1;ơ
U+01A2Ƣ11000110 10100010append &#x1A2;Ƣ
U+01A3ƣ11000110 10100011append &#x1A3;ƣ
U+01A4Ƥ11000110 10100100append &#x1A4;Ƥ
U+01A5ƥ11000110 10100101append &#x1A5;ƥ
U+01A6Ʀ11000110 10100110append &#x1A6;Ʀ
U+01A7Ƨ11000110 10100111append &#x1A7;Ƨ
U+01A8ƨ11000110 10101000append &#x1A8;ƨ
U+01A9Ʃ11000110 10101001append &#x1A9;Ʃ
U+01AAƪ11000110 10101010append &#x1AA;ƪ
U+01ABƫ11000110 10101011append &#x1AB;ƫ
U+01ACƬ11000110 10101100append &#x1AC;Ƭ
U+01ADƭ11000110 10101101append &#x1AD;ƭ
U+01AEƮ11000110 10101110append &#x1AE;Ʈ
U+01AFƯ11000110 10101111append &#x1AF;Ư
U+01B0ư11000110 10110000append &#x1B0;ư
U+01B1Ʊ11000110 10110001append &#x1B1;Ʊ
U+01B2Ʋ11000110 10110010append &#x1B2;Ʋ
U+01B3Ƴ11000110 10110011append &#x1B3;Ƴ
U+01B4ƴ11000110 10110100append &#x1B4;ƴ
U+01B5Ƶ11000110 10110101append &#x1B5;Ƶ
U+01B6ƶ11000110 10110110append &#x1B6;ƶ
U+01B7Ʒ11000110 10110111append &#x1B7;Ʒ
U+01B8Ƹ11000110 10111000append &#x1B8;Ƹ
U+01B9ƹ11000110 10111001append &#x1B9;ƹ
U+01BAƺ11000110 10111010append &#x1BA;ƺ
U+01BBƻ11000110 10111011append &#x1BB;ƻ
U+01BCƼ11000110 10111100append &#x1BC;Ƽ
U+01BDƽ11000110 10111101append &#x1BD;ƽ
U+01BEƾ11000110 10111110append &#x1BE;ƾ
U+01BFƿ11000110 10111111append &#x1BF;ƿ
U+01C0ǀ11000111 10000000append &#x1C0;ǀ
U+01C1ǁ11000111 10000001append &#x1C1;ǁ
U+01C2ǂ11000111 10000010append &#x1C2;ǂ
U+01C3ǃ11000111 10000011append &#x1C3;ǃ
U+01C4DŽ11000111 10000100append &#x1C4;DŽ
U+01C5Dž11000111 10000101append &#x1C5;Dž
U+01C6dž11000111 10000110append &#x1C6;dž
U+01C7LJ11000111 10000111append &#x1C7;LJ
U+01C8Lj11000111 10001000append &#x1C8;Lj
U+01C9lj11000111 10001001append &#x1C9;lj
U+01CANJ11000111 10001010append &#x1CA;NJ
U+01CBNj11000111 10001011append &#x1CB;Nj
U+01CCnj11000111 10001100append &#x1CC;nj
U+01CDǍ11000111 10001101append &#x1CD;Ǎ
U+01CEǎ11000111 10001110append &#x1CE;ǎ
U+01CFǏ11000111 10001111append &#x1CF;Ǐ
U+01D0ǐ11000111 10010000append &#x1D0;ǐ
U+01D1Ǒ11000111 10010001append &#x1D1;Ǒ
U+01D2ǒ11000111 10010010append &#x1D2;ǒ
U+01D3Ǔ11000111 10010011append &#x1D3;Ǔ
U+01D4ǔ11000111 10010100append &#x1D4;ǔ
U+01D5Ǖ11000111 10010101append &#x1D5;Ǖ
U+01D6ǖ11000111 10010110append &#x1D6;ǖ
U+01D7Ǘ11000111 10010111append &#x1D7;Ǘ
U+01D8ǘ11000111 10011000append &#x1D8;ǘ
U+01D9Ǚ11000111 10011001append &#x1D9;Ǚ
U+01DAǚ11000111 10011010append &#x1DA;ǚ
U+01DBǛ11000111 10011011append &#x1DB;Ǜ
U+01DCǜ11000111 10011100append &#x1DC;ǜ
U+01DDǝ11000111 10011101append &#x1DD;ǝ
U+01DEǞ11000111 10011110append &#x1DE;Ǟ
U+01DFǟ11000111 10011111append &#x1DF;ǟ
U+01E0Ǡ11000111 10100000append &#x1E0;Ǡ
U+01E1ǡ11000111 10100001append &#x1E1;ǡ
U+01E2Ǣ11000111 10100010append &#x1E2;Ǣ
U+01E3ǣ11000111 10100011append &#x1E3;ǣ
U+01E4Ǥ11000111 10100100append &#x1E4;Ǥ
U+01E5ǥ11000111 10100101append &#x1E5;ǥ
U+01E6Ǧ11000111 10100110append &#x1E6;Ǧ
U+01E7ǧ11000111 10100111append &#x1E7;ǧ
U+01E8Ǩ11000111 10101000append &#x1E8;Ǩ
U+01E9ǩ11000111 10101001append &#x1E9;ǩ
U+01EAǪ11000111 10101010append &#x1EA;Ǫ
U+01EBǫ11000111 10101011append &#x1EB;ǫ
U+01ECǬ11000111 10101100append &#x1EC;Ǭ
U+01EDǭ11000111 10101101append &#x1ED;ǭ
U+01EEǮ11000111 10101110append &#x1EE;Ǯ
U+01EFǯ11000111 10101111append &#x1EF;ǯ
U+01F0ǰ11000111 10110000append &#x1F0;ǰ
U+01F1DZ11000111 10110001append &#x1F1;DZ
U+01F2Dz11000111 10110010append &#x1F2;Dz
U+01F3dz11000111 10110011append &#x1F3;dz
U+01F4Ǵ11000111 10110100append &#x1F4;Ǵ
U+01F5ǵ11000111 10110101append &#x1F5;ǵ
U+01F6Ƕ11000111 10110110append &#x1F6;Ƕ
U+01F7Ƿ11000111 10110111append &#x1F7;Ƿ
U+01F8Ǹ11000111 10111000append &#x1F8;Ǹ
U+01F9ǹ11000111 10111001append &#x1F9;ǹ
U+01FAǺ11000111 10111010append &#x1FA;Ǻ
U+01FBǻ11000111 10111011append &#x1FB;ǻ
U+01FCǼ11000111 10111100append &#x1FC;Ǽ
U+01FDǽ11000111 10111101append &#x1FD;ǽ
U+01FEǾ11000111 10111110append &#x1FE;Ǿ
U+01FFǿ11000111 10111111append &#x1FF;ǿ