UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+01FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ĘͮğDžÁ͘íǰ˗ĸ́ʜ•ͷ
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0118 U+036E U+011F U+01C5 U+00C1 U+0358 U+00ED U+01F0 U+02D7 U+0138 U+0301 U+029C U+0095 U+0377 U+0020 U+0020
UTF-8 196 152 205 174 196 159 199 133 195 129 205 152 195 173 199 176 203 151 196 184 204 129 202 156 194 149 205 183 32 32
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 0
U+0001 1
U+0002 2
U+0003 3
U+0004 4
U+0005 5
U+0006 6
U+0007 7
U+0008 8
U+0009 9
U+000A 10
U+000B 11
U+000C 12
U+000D 13
U+000E 14
U+000F 15
U+0010 16
U+0011 17
U+0012 18
U+0013 19
U+0014 20
U+0015 21
U+0016 22
U+0017 23
U+0018 24
U+0019 25
U+001A 26
U+001B 27
U+001C 28
U+001D 29
U+001E 30
U+001F 31
U+0020 32
U+0021!33
U+0022"34""
U+0023#35
U+0024$36
U+0025%37
U+0026&38&&
U+0027'39
U+0028(40
U+0029)41
U+002A*42
U+002B+43
U+002C,44
U+002D-45
U+002E.46
U+002F/47
U+0030048
U+0031149
U+0032250
U+0033351
U+0034452
U+0035553
U+0036654
U+0037755
U+0038856
U+0039957
U+003A:58
U+003B;59
U+003C<60&lt;<
U+003D=61
U+003E>62&gt;>
U+003F?63
U+0040@64
U+0041A65
U+0042B66
U+0043C67
U+0044D68
U+0045E69
U+0046F70
U+0047G71
U+0048H72
U+0049I73
U+004AJ74
U+004BK75
U+004CL76
U+004DM77
U+004EN78
U+004FO79
U+0050P80
U+0051Q81
U+0052R82
U+0053S83
U+0054T84
U+0055U85
U+0056V86
U+0057W87
U+0058X88
U+0059Y89
U+005AZ90
U+005B[91
U+005C\92
U+005D]93
U+005E^94
U+005F_95
U+0060`96
U+0061a97
U+0062b98
U+0063c99
U+0064d100
U+0065e101
U+0066f102
U+0067g103
U+0068h104
U+0069i105
U+006Aj106
U+006Bk107
U+006Cl108
U+006Dm109
U+006En110
U+006Fo111
U+0070p112
U+0071q113
U+0072r114
U+0073s115
U+0074t116
U+0075u117
U+0076v118
U+0077w119
U+0078x120
U+0079y121
U+007Az122
U+007B{123
U+007C|124
U+007D}125
U+007E~126
U+007F 127
U+0080 194 128
U+0081 194 129
U+0082 194 130
U+0083 194 131
U+0084 194 132
U+0085 194 133
U+0086 194 134
U+0087 194 135
U+0088 194 136
U+0089 194 137
U+008A 194 138
U+008B 194 139
U+008C 194 140
U+008D 194 141
U+008E 194 142
U+008F 194 143
U+0090 194 144
U+0091 194 145
U+0092 194 146
U+0093 194 147
U+0094 194 148
U+0095 194 149
U+0096 194 150
U+0097 194 151
U+0098 194 152
U+0099 194 153
U+009A 194 154
U+009B 194 155
U+009C 194 156
U+009D 194 157
U+009E 194 158
U+009F 194 159
U+00A0 194 160&nbsp; 
U+00A1¡194 161&iexcl;¡
U+00A2¢194 162&cent;¢
U+00A3£194 163&pound;£
U+00A4¤194 164&curren;¤
U+00A5¥194 165&yen;¥
U+00A6¦194 166&brvbar;¦
U+00A7§194 167&sect;§
U+00A8¨194 168&uml;¨
U+00A9©194 169&copy;©
U+00AAª194 170&ordf;ª
U+00AB«194 171&laquo;«
U+00AC¬194 172&not;¬
U+00AD­194 173&shy;­
U+00AE®194 174&reg;®
U+00AF¯194 175&macr;¯
U+00B0°194 176&deg;°
U+00B1±194 177&plusmn;±
U+00B2²194 178&sup2;²
U+00B3³194 179&sup3;³
U+00B4´194 180&acute;´
U+00B5µ194 181&micro;µ
U+00B6194 182&para;
U+00B7·194 183&middot;·
U+00B8¸194 184&cedil;¸
U+00B9¹194 185&sup1;¹
U+00BAº194 186&ordm;º
U+00BB»194 187&raquo;»
U+00BC¼194 188&frac14;¼
U+00BD½194 189&frac12;½
U+00BE¾194 190&frac34;¾
U+00BF¿194 191&iquest;¿
U+00C0À195 128&Agrave;À
U+00C1Á195 129&Aacute;Á
U+00C2Â195 130&Acirc;Â
U+00C3Ã195 131&Atilde;Ã
U+00C4Ä195 132&Auml;Ä
U+00C5Å195 133&Aring;Å
U+00C6Æ195 134&AElig;Æ
U+00C7Ç195 135&Ccedil;Ç
U+00C8È195 136&Egrave;È
U+00C9É195 137&Eacute;É
U+00CAÊ195 138&Ecirc;Ê
U+00CBË195 139&Euml;Ë
U+00CCÌ195 140&Igrave;Ì
U+00CDÍ195 141&Iacute;Í
U+00CEÎ195 142&Icirc;Î
U+00CFÏ195 143&Iuml;Ï
U+00D0Ð195 144&ETH;Ð
U+00D1Ñ195 145&Ntilde;Ñ
U+00D2Ò195 146&Ograve;Ò
U+00D3Ó195 147&Oacute;Ó
U+00D4Ô195 148&Ocirc;Ô
U+00D5Õ195 149&Otilde;Õ
U+00D6Ö195 150&Ouml;Ö
U+00D7×195 151&times;×
U+00D8Ø195 152&Oslash;Ø
U+00D9Ù195 153&Ugrave;Ù
U+00DAÚ195 154&Uacute;Ú
U+00DBÛ195 155&Ucirc;Û
U+00DCÜ195 156&Uuml;Ü
U+00DDÝ195 157&Yacute;Ý
U+00DEÞ195 158&THORN;Þ
U+00DFß195 159&szlig;ß
U+00E0à195 160&agrave;à
U+00E1á195 161&aacute;á
U+00E2â195 162&acirc;â
U+00E3ã195 163&atilde;ã
U+00E4ä195 164&auml;ä
U+00E5å195 165&aring;å
U+00E6æ195 166&aelig;æ
U+00E7ç195 167&ccedil;ç
U+00E8è195 168&egrave;è
U+00E9é195 169&eacute;é
U+00EAê195 170&ecirc;ê
U+00EBë195 171&euml;ë
U+00ECì195 172&igrave;ì
U+00EDí195 173&iacute;í
U+00EEî195 174&icirc;î
U+00EFï195 175&iuml;ï
U+00F0ð195 176&eth;ð
U+00F1ñ195 177&ntilde;ñ
U+00F2ò195 178&ograve;ò
U+00F3ó195 179&oacute;ó
U+00F4ô195 180&ocirc;ô
U+00F5õ195 181&otilde;õ
U+00F6ö195 182&ouml;ö
U+00F7÷195 183&divide;÷
U+00F8ø195 184&oslash;ø
U+00F9ù195 185&ugrave;ù
U+00FAú195 186&uacute;ú
U+00FBû195 187&ucirc;û
U+00FCü195 188&uuml;ü
U+00FDý195 189&yacute;ý
U+00FEþ195 190&thorn;þ
U+00FFÿ195 191&yuml;ÿ
U+0100Ā196 128
U+0101ā196 129
U+0102Ă196 130
U+0103ă196 131
U+0104Ą196 132
U+0105ą196 133
U+0106Ć196 134
U+0107ć196 135
U+0108Ĉ196 136
U+0109ĉ196 137
U+010AĊ196 138
U+010Bċ196 139
U+010CČ196 140
U+010Dč196 141
U+010EĎ196 142
U+010Fď196 143
U+0110Đ196 144
U+0111đ196 145
U+0112Ē196 146
U+0113ē196 147
U+0114Ĕ196 148
U+0115ĕ196 149
U+0116Ė196 150
U+0117ė196 151
U+0118Ę196 152
U+0119ę196 153
U+011AĚ196 154
U+011Bě196 155
U+011CĜ196 156
U+011Dĝ196 157
U+011EĞ196 158
U+011Fğ196 159
U+0120Ġ196 160
U+0121ġ196 161
U+0122Ģ196 162
U+0123ģ196 163
U+0124Ĥ196 164
U+0125ĥ196 165
U+0126Ħ196 166
U+0127ħ196 167
U+0128Ĩ196 168
U+0129ĩ196 169
U+012AĪ196 170
U+012Bī196 171
U+012CĬ196 172
U+012Dĭ196 173
U+012EĮ196 174
U+012Fį196 175
U+0130İ196 176
U+0131ı196 177
U+0132IJ196 178
U+0133ij196 179
U+0134Ĵ196 180
U+0135ĵ196 181
U+0136Ķ196 182
U+0137ķ196 183
U+0138ĸ196 184
U+0139Ĺ196 185
U+013Aĺ196 186
U+013BĻ196 187
U+013Cļ196 188
U+013DĽ196 189
U+013Eľ196 190
U+013FĿ196 191
U+0140ŀ197 128
U+0141Ł197 129
U+0142ł197 130
U+0143Ń197 131
U+0144ń197 132
U+0145Ņ197 133
U+0146ņ197 134
U+0147Ň197 135
U+0148ň197 136
U+0149ʼn197 137
U+014AŊ197 138
U+014Bŋ197 139
U+014CŌ197 140
U+014Dō197 141
U+014EŎ197 142
U+014Fŏ197 143
U+0150Ő197 144
U+0151ő197 145
U+0152Œ197 146&OElig;Œ
U+0153œ197 147&oelig;œ
U+0154Ŕ197 148
U+0155ŕ197 149
U+0156Ŗ197 150
U+0157ŗ197 151
U+0158Ř197 152
U+0159ř197 153
U+015AŚ197 154
U+015Bś197 155
U+015CŜ197 156
U+015Dŝ197 157
U+015EŞ197 158
U+015Fş197 159
U+0160Š197 160&Scaron;Š
U+0161š197 161&scaron;š
U+0162Ţ197 162
U+0163ţ197 163
U+0164Ť197 164
U+0165ť197 165
U+0166Ŧ197 166
U+0167ŧ197 167
U+0168Ũ197 168
U+0169ũ197 169
U+016AŪ197 170
U+016Bū197 171
U+016CŬ197 172
U+016Dŭ197 173
U+016EŮ197 174
U+016Fů197 175
U+0170Ű197 176
U+0171ű197 177
U+0172Ų197 178
U+0173ų197 179
U+0174Ŵ197 180
U+0175ŵ197 181
U+0176Ŷ197 182
U+0177ŷ197 183
U+0178Ÿ197 184&Yuml;Ÿ
U+0179Ź197 185
U+017Aź197 186
U+017BŻ197 187
U+017Cż197 188
U+017DŽ197 189
U+017Ež197 190
U+017Fſ197 191
U+0180ƀ198 128
U+0181Ɓ198 129
U+0182Ƃ198 130
U+0183ƃ198 131
U+0184Ƅ198 132
U+0185ƅ198 133
U+0186Ɔ198 134
U+0187Ƈ198 135
U+0188ƈ198 136
U+0189Ɖ198 137
U+018AƊ198 138
U+018BƋ198 139
U+018Cƌ198 140
U+018Dƍ198 141
U+018EƎ198 142
U+018FƏ198 143
U+0190Ɛ198 144
U+0191Ƒ198 145
U+0192ƒ198 146&fnof;ƒ
U+0193Ɠ198 147
U+0194Ɣ198 148
U+0195ƕ198 149
U+0196Ɩ198 150
U+0197Ɨ198 151
U+0198Ƙ198 152
U+0199ƙ198 153
U+019Aƚ198 154
U+019Bƛ198 155
U+019CƜ198 156
U+019DƝ198 157
U+019Eƞ198 158
U+019FƟ198 159
U+01A0Ơ198 160
U+01A1ơ198 161
U+01A2Ƣ198 162
U+01A3ƣ198 163
U+01A4Ƥ198 164
U+01A5ƥ198 165
U+01A6Ʀ198 166
U+01A7Ƨ198 167
U+01A8ƨ198 168
U+01A9Ʃ198 169
U+01AAƪ198 170
U+01ABƫ198 171
U+01ACƬ198 172
U+01ADƭ198 173
U+01AEƮ198 174
U+01AFƯ198 175
U+01B0ư198 176
U+01B1Ʊ198 177
U+01B2Ʋ198 178
U+01B3Ƴ198 179
U+01B4ƴ198 180
U+01B5Ƶ198 181
U+01B6ƶ198 182
U+01B7Ʒ198 183
U+01B8Ƹ198 184
U+01B9ƹ198 185
U+01BAƺ198 186
U+01BBƻ198 187
U+01BCƼ198 188
U+01BDƽ198 189
U+01BEƾ198 190
U+01BFƿ198 191
U+01C0ǀ199 128
U+01C1ǁ199 129
U+01C2ǂ199 130
U+01C3ǃ199 131
U+01C4DŽ199 132
U+01C5Dž199 133
U+01C6dž199 134
U+01C7LJ199 135
U+01C8Lj199 136
U+01C9lj199 137
U+01CANJ199 138
U+01CBNj199 139
U+01CCnj199 140
U+01CDǍ199 141
U+01CEǎ199 142
U+01CFǏ199 143
U+01D0ǐ199 144
U+01D1Ǒ199 145
U+01D2ǒ199 146
U+01D3Ǔ199 147
U+01D4ǔ199 148
U+01D5Ǖ199 149
U+01D6ǖ199 150
U+01D7Ǘ199 151
U+01D8ǘ199 152
U+01D9Ǚ199 153
U+01DAǚ199 154
U+01DBǛ199 155
U+01DCǜ199 156
U+01DDǝ199 157
U+01DEǞ199 158
U+01DFǟ199 159
U+01E0Ǡ199 160
U+01E1ǡ199 161
U+01E2Ǣ199 162
U+01E3ǣ199 163
U+01E4Ǥ199 164
U+01E5ǥ199 165
U+01E6Ǧ199 166
U+01E7ǧ199 167
U+01E8Ǩ199 168
U+01E9ǩ199 169
U+01EAǪ199 170
U+01EBǫ199 171
U+01ECǬ199 172
U+01EDǭ199 173
U+01EEǮ199 174
U+01EFǯ199 175
U+01F0ǰ199 176
U+01F1DZ199 177
U+01F2Dz199 178
U+01F3dz199 179
U+01F4Ǵ199 180
U+01F5ǵ199 181
U+01F6Ƕ199 182
U+01F7Ƿ199 183
U+01F8Ǹ199 184
U+01F9ǹ199 185
U+01FAǺ199 186
U+01FBǻ199 187
U+01FCǼ199 188
U+01FDǽ199 189
U+01FEǾ199 190
U+01FFǿ199 191