UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+01FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ƉȃŽ̐ȩUM2
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0000 U+0000 U+0020 U+0189 U+0203 U+017D U+0016 U+0310 U+0229 U+0004 U+0055 U+0010 U+004D U+0032 U+0020 U+0020 U+0020 U+0020
UTF-8 00 32 198 137 200 131 197 189 22 204 144 200 169 4 85 16 77 50 32 32 32 32
HTML �� ƉȃŽ̐ȩUM2    
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
HTML 4.0 character entities numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0000 0  
U+0001 1  
U+0002 2  
U+0003 3  
U+0004 4  
U+0005 5  
U+0006 6  
U+0007 7  
U+0008 8  
U+0009 9  
U+000A 10  
U+000B 11  
U+000C 12  
U+000D 13  
U+000E 14  
U+000F 15  
U+0010 16  
U+0011 17  
U+0012 18  
U+0013 19  
U+0014 20  
U+0015 21  
U+0016 22  
U+0017 23  
U+0018 24  
U+0019 25  
U+001A 26  
U+001B 27  
U+001C 28  
U+001D 29  
U+001E 30  
U+001F 31  
U+0020 32  
U+0021!33 !!
U+0022"34"" ""
U+0023#35 ##
U+0024$36 $$
U+0025%37 %%
U+0026&38&& &&
U+0027'39 ''
U+0028(40 ((
U+0029)41 ))
U+002A*42 **
U+002B+43 ++
U+002C,44 ,,
U+002D-45 --
U+002E.46 ..
U+002F/47 //
U+0030048 00
U+0031149 11
U+0032250 22
U+0033351 33
U+0034452 44
U+0035553 55
U+0036654 66
U+0037755 77
U+0038856 88
U+0039957 99
U+003A:58 ::
U+003B;59 &#59;;
U+003C<60&lt;< &#60;<
U+003D=61 &#61;=
U+003E>62&gt;> &#62;>
U+003F?63 &#63;?
U+0040@64 &#64;@
U+0041A65 &#65;A
U+0042B66 &#66;B
U+0043C67 &#67;C
U+0044D68 &#68;D
U+0045E69 &#69;E
U+0046F70 &#70;F
U+0047G71 &#71;G
U+0048H72 &#72;H
U+0049I73 &#73;I
U+004AJ74 &#74;J
U+004BK75 &#75;K
U+004CL76 &#76;L
U+004DM77 &#77;M
U+004EN78 &#78;N
U+004FO79 &#79;O
U+0050P80 &#80;P
U+0051Q81 &#81;Q
U+0052R82 &#82;R
U+0053S83 &#83;S
U+0054T84 &#84;T
U+0055U85 &#85;U
U+0056V86 &#86;V
U+0057W87 &#87;W
U+0058X88 &#88;X
U+0059Y89 &#89;Y
U+005AZ90 &#90;Z
U+005B[91 &#91;[
U+005C\92 &#92;\
U+005D]93 &#93;]
U+005E^94 &#94;^
U+005F_95 &#95;_
U+0060`96 &#96;`
U+0061a97 &#97;a
U+0062b98 &#98;b
U+0063c99 &#99;c
U+0064d100 &#100;d
U+0065e101 &#101;e
U+0066f102 &#102;f
U+0067g103 &#103;g
U+0068h104 &#104;h
U+0069i105 &#105;i
U+006Aj106 &#106;j
U+006Bk107 &#107;k
U+006Cl108 &#108;l
U+006Dm109 &#109;m
U+006En110 &#110;n
U+006Fo111 &#111;o
U+0070p112 &#112;p
U+0071q113 &#113;q
U+0072r114 &#114;r
U+0073s115 &#115;s
U+0074t116 &#116;t
U+0075u117 &#117;u
U+0076v118 &#118;v
U+0077w119 &#119;w
U+0078x120 &#120;x
U+0079y121 &#121;y
U+007Az122 &#122;z
U+007B{123 &#123;{
U+007C|124 &#124;|
U+007D}125 &#125;}
U+007E~126 &#126;~
U+007F 127  
U+0080 194 128  
U+0081 194 129  
U+0082 194 130  
U+0083 194 131  
U+0084 194 132  
U+0085 194 133  
U+0086 194 134  
U+0087 194 135  
U+0088 194 136  
U+0089 194 137  
U+008A 194 138  
U+008B 194 139  
U+008C 194 140  
U+008D 194 141  
U+008E 194 142  
U+008F 194 143  
U+0090 194 144  
U+0091 194 145  
U+0092 194 146  
U+0093 194 147  
U+0094 194 148  
U+0095 194 149  
U+0096 194 150  
U+0097 194 151  
U+0098 194 152  
U+0099 194 153  
U+009A 194 154  
U+009B 194 155  
U+009C 194 156  
U+009D 194 157  
U+009E 194 158  
U+009F 194 159  
U+00A0 194 160&nbsp;  &#160; 
U+00A1¡194 161&iexcl;¡ &#161;¡
U+00A2¢194 162&cent;¢ &#162;¢
U+00A3£194 163&pound;£ &#163;£
U+00A4¤194 164&curren;¤ &#164;¤
U+00A5¥194 165&yen;¥ &#165;¥
U+00A6¦194 166&brvbar;¦ &#166;¦
U+00A7§194 167&sect;§ &#167;§
U+00A8¨194 168&uml;¨ &#168;¨
U+00A9©194 169&copy;© &#169;©
U+00AAª194 170&ordf;ª &#170;ª
U+00AB«194 171&laquo;« &#171;«
U+00AC¬194 172&not;¬ &#172;¬
U+00AD­194 173&shy;­ &#173;­
U+00AE®194 174&reg;® &#174;®
U+00AF¯194 175&macr;¯ &#175;¯
U+00B0°194 176&deg;° &#176;°
U+00B1±194 177&plusmn;± &#177;±
U+00B2²194 178&sup2;² &#178;²
U+00B3³194 179&sup3;³ &#179;³
U+00B4´194 180&acute;´ &#180;´
U+00B5µ194 181&micro;µ &#181;µ
U+00B6194 182&para; &#182;
U+00B7·194 183&middot;· &#183;·
U+00B8¸194 184&cedil;¸ &#184;¸
U+00B9¹194 185&sup1;¹ &#185;¹
U+00BAº194 186&ordm;º &#186;º
U+00BB»194 187&raquo;» &#187;»
U+00BC¼194 188&frac14;¼ &#188;¼
U+00BD½194 189&frac12;½ &#189;½
U+00BE¾194 190&frac34;¾ &#190;¾
U+00BF¿194 191&iquest;¿ &#191;¿
U+00C0À195 128&Agrave;À &#192;À
U+00C1Á195 129&Aacute;Á &#193;Á
U+00C2Â195 130&Acirc;Â &#194;Â
U+00C3Ã195 131&Atilde;Ã &#195;Ã
U+00C4Ä195 132&Auml;Ä &#196;Ä
U+00C5Å195 133&Aring;Å &#197;Å
U+00C6Æ195 134&AElig;Æ &#198;Æ
U+00C7Ç195 135&Ccedil;Ç &#199;Ç
U+00C8È195 136&Egrave;È &#200;È
U+00C9É195 137&Eacute;É &#201;É
U+00CAÊ195 138&Ecirc;Ê &#202;Ê
U+00CBË195 139&Euml;Ë &#203;Ë
U+00CCÌ195 140&Igrave;Ì &#204;Ì
U+00CDÍ195 141&Iacute;Í &#205;Í
U+00CEÎ195 142&Icirc;Î &#206;Î
U+00CFÏ195 143&Iuml;Ï &#207;Ï
U+00D0Ð195 144&ETH;Ð &#208;Ð
U+00D1Ñ195 145&Ntilde;Ñ &#209;Ñ
U+00D2Ò195 146&Ograve;Ò &#210;Ò
U+00D3Ó195 147&Oacute;Ó &#211;Ó
U+00D4Ô195 148&Ocirc;Ô &#212;Ô
U+00D5Õ195 149&Otilde;Õ &#213;Õ
U+00D6Ö195 150&Ouml;Ö &#214;Ö
U+00D7×195 151&times;× &#215;×
U+00D8Ø195 152&Oslash;Ø &#216;Ø
U+00D9Ù195 153&Ugrave;Ù &#217;Ù
U+00DAÚ195 154&Uacute;Ú &#218;Ú
U+00DBÛ195 155&Ucirc;Û &#219;Û
U+00DCÜ195 156&Uuml;Ü &#220;Ü
U+00DDÝ195 157&Yacute;Ý &#221;Ý
U+00DEÞ195 158&THORN;Þ &#222;Þ
U+00DFß195 159&szlig;ß &#223;ß
U+00E0à195 160&agrave;à &#224;à
U+00E1á195 161&aacute;á &#225;á
U+00E2â195 162&acirc;â &#226;â
U+00E3ã195 163&atilde;ã &#227;ã
U+00E4ä195 164&auml;ä &#228;ä
U+00E5å195 165&aring;å &#229;å
U+00E6æ195 166&aelig;æ &#230;æ
U+00E7ç195 167&ccedil;ç &#231;ç
U+00E8è195 168&egrave;è &#232;è
U+00E9é195 169&eacute;é &#233;é
U+00EAê195 170&ecirc;ê &#234;ê
U+00EBë195 171&euml;ë &#235;ë
U+00ECì195 172&igrave;ì &#236;ì
U+00EDí195 173&iacute;í &#237;í
U+00EEî195 174&icirc;î &#238;î
U+00EFï195 175&iuml;ï &#239;ï
U+00F0ð195 176&eth;ð &#240;ð
U+00F1ñ195 177&ntilde;ñ &#241;ñ
U+00F2ò195 178&ograve;ò &#242;ò
U+00F3ó195 179&oacute;ó &#243;ó
U+00F4ô195 180&ocirc;ô &#244;ô
U+00F5õ195 181&otilde;õ &#245;õ
U+00F6ö195 182&ouml;ö &#246;ö
U+00F7÷195 183&divide;÷ &#247;÷
U+00F8ø195 184&oslash;ø &#248;ø
U+00F9ù195 185&ugrave;ù &#249;ù
U+00FAú195 186&uacute;ú &#250;ú
U+00FBû195 187&ucirc;û &#251;û
U+00FCü195 188&uuml;ü &#252;ü
U+00FDý195 189&yacute;ý &#253;ý
U+00FEþ195 190&thorn;þ &#254;þ
U+00FFÿ195 191&yuml;ÿ &#255;ÿ
U+0100Ā196 128 &#256;Ā
U+0101ā196 129 &#257;ā
U+0102Ă196 130 &#258;Ă
U+0103ă196 131 &#259;ă
U+0104Ą196 132 &#260;Ą
U+0105ą196 133 &#261;ą
U+0106Ć196 134 &#262;Ć
U+0107ć196 135 &#263;ć
U+0108Ĉ196 136 &#264;Ĉ
U+0109ĉ196 137 &#265;ĉ
U+010AĊ196 138 &#266;Ċ
U+010Bċ196 139 &#267;ċ
U+010CČ196 140 &#268;Č
U+010Dč196 141 &#269;č
U+010EĎ196 142 &#270;Ď
U+010Fď196 143 &#271;ď
U+0110Đ196 144 &#272;Đ
U+0111đ196 145 &#273;đ
U+0112Ē196 146 &#274;Ē
U+0113ē196 147 &#275;ē
U+0114Ĕ196 148 &#276;Ĕ
U+0115ĕ196 149 &#277;ĕ
U+0116Ė196 150 &#278;Ė
U+0117ė196 151 &#279;ė
U+0118Ę196 152 &#280;Ę
U+0119ę196 153 &#281;ę
U+011AĚ196 154 &#282;Ě
U+011Bě196 155 &#283;ě
U+011CĜ196 156 &#284;Ĝ
U+011Dĝ196 157 &#285;ĝ
U+011EĞ196 158 &#286;Ğ
U+011Fğ196 159 &#287;ğ
U+0120Ġ196 160 &#288;Ġ
U+0121ġ196 161 &#289;ġ
U+0122Ģ196 162 &#290;Ģ
U+0123ģ196 163 &#291;ģ
U+0124Ĥ196 164 &#292;Ĥ
U+0125ĥ196 165 &#293;ĥ
U+0126Ħ196 166 &#294;Ħ
U+0127ħ196 167 &#295;ħ
U+0128Ĩ196 168 &#296;Ĩ
U+0129ĩ196 169 &#297;ĩ
U+012AĪ196 170 &#298;Ī
U+012Bī196 171 &#299;ī
U+012CĬ196 172 &#300;Ĭ
U+012Dĭ196 173 &#301;ĭ
U+012EĮ196 174 &#302;Į
U+012Fį196 175 &#303;į
U+0130İ196 176 &#304;İ
U+0131ı196 177 &#305;ı
U+0132IJ196 178 &#306;IJ
U+0133ij196 179 &#307;ij
U+0134Ĵ196 180 &#308;Ĵ
U+0135ĵ196 181 &#309;ĵ
U+0136Ķ196 182 &#310;Ķ
U+0137ķ196 183 &#311;ķ
U+0138ĸ196 184 &#312;ĸ
U+0139Ĺ196 185 &#313;Ĺ
U+013Aĺ196 186 &#314;ĺ
U+013BĻ196 187 &#315;Ļ
U+013Cļ196 188 &#316;ļ
U+013DĽ196 189 &#317;Ľ
U+013Eľ196 190 &#318;ľ
U+013FĿ196 191 &#319;Ŀ
U+0140ŀ197 128 &#320;ŀ
U+0141Ł197 129 &#321;Ł
U+0142ł197 130 &#322;ł
U+0143Ń197 131 &#323;Ń
U+0144ń197 132 &#324;ń
U+0145Ņ197 133 &#325;Ņ
U+0146ņ197 134 &#326;ņ
U+0147Ň197 135 &#327;Ň
U+0148ň197 136 &#328;ň
U+0149ʼn197 137 &#329;ʼn
U+014AŊ197 138 &#330;Ŋ
U+014Bŋ197 139 &#331;ŋ
U+014CŌ197 140 &#332;Ō
U+014Dō197 141 &#333;ō
U+014EŎ197 142 &#334;Ŏ
U+014Fŏ197 143 &#335;ŏ
U+0150Ő197 144 &#336;Ő
U+0151ő197 145 &#337;ő
U+0152Œ197 146&OElig;Œ &#338;Œ
U+0153œ197 147&oelig;œ &#339;œ
U+0154Ŕ197 148 &#340;Ŕ
U+0155ŕ197 149 &#341;ŕ
U+0156Ŗ197 150 &#342;Ŗ
U+0157ŗ197 151 &#343;ŗ
U+0158Ř197 152 &#344;Ř
U+0159ř197 153 &#345;ř
U+015AŚ197 154 &#346;Ś
U+015Bś197 155 &#347;ś
U+015CŜ197 156 &#348;Ŝ
U+015Dŝ197 157 &#349;ŝ
U+015EŞ197 158 &#350;Ş
U+015Fş197 159 &#351;ş
U+0160Š197 160&Scaron;Š &#352;Š
U+0161š197 161&scaron;š &#353;š
U+0162Ţ197 162 &#354;Ţ
U+0163ţ197 163 &#355;ţ
U+0164Ť197 164 &#356;Ť
U+0165ť197 165 &#357;ť
U+0166Ŧ197 166 &#358;Ŧ
U+0167ŧ197 167 &#359;ŧ
U+0168Ũ197 168 &#360;Ũ
U+0169ũ197 169 &#361;ũ
U+016AŪ197 170 &#362;Ū
U+016Bū197 171 &#363;ū
U+016CŬ197 172 &#364;Ŭ
U+016Dŭ197 173 &#365;ŭ
U+016EŮ197 174 &#366;Ů
U+016Fů197 175 &#367;ů
U+0170Ű197 176 &#368;Ű
U+0171ű197 177 &#369;ű
U+0172Ų197 178 &#370;Ų
U+0173ų197 179 &#371;ų
U+0174Ŵ197 180 &#372;Ŵ
U+0175ŵ197 181 &#373;ŵ
U+0176Ŷ197 182 &#374;Ŷ
U+0177ŷ197 183 &#375;ŷ
U+0178Ÿ197 184&Yuml;Ÿ &#376;Ÿ
U+0179Ź197 185 &#377;Ź
U+017Aź197 186 &#378;ź
U+017BŻ197 187 &#379;Ż
U+017Cż197 188 &#380;ż
U+017DŽ197 189 &#381;Ž
U+017Ež197 190 &#382;ž
U+017Fſ197 191 &#383;ſ
U+0180ƀ198 128 &#384;ƀ
U+0181Ɓ198 129 &#385;Ɓ
U+0182Ƃ198 130 &#386;Ƃ
U+0183ƃ198 131 &#387;ƃ
U+0184Ƅ198 132 &#388;Ƅ
U+0185ƅ198 133 &#389;ƅ
U+0186Ɔ198 134 &#390;Ɔ
U+0187Ƈ198 135 &#391;Ƈ
U+0188ƈ198 136 &#392;ƈ
U+0189Ɖ198 137 &#393;Ɖ
U+018AƊ198 138 &#394;Ɗ
U+018BƋ198 139 &#395;Ƌ
U+018Cƌ198 140 &#396;ƌ
U+018Dƍ198 141 &#397;ƍ
U+018EƎ198 142 &#398;Ǝ
U+018FƏ198 143 &#399;Ə
U+0190Ɛ198 144 &#400;Ɛ
U+0191Ƒ198 145 &#401;Ƒ
U+0192ƒ198 146&fnof;ƒ &#402;ƒ
U+0193Ɠ198 147 &#403;Ɠ
U+0194Ɣ198 148 &#404;Ɣ
U+0195ƕ198 149 &#405;ƕ
U+0196Ɩ198 150 &#406;Ɩ
U+0197Ɨ198 151 &#407;Ɨ
U+0198Ƙ198 152 &#408;Ƙ
U+0199ƙ198 153 &#409;ƙ
U+019Aƚ198 154 &#410;ƚ
U+019Bƛ198 155 &#411;ƛ
U+019CƜ198 156 &#412;Ɯ
U+019DƝ198 157 &#413;Ɲ
U+019Eƞ198 158 &#414;ƞ
U+019FƟ198 159 &#415;Ɵ
U+01A0Ơ198 160 &#416;Ơ
U+01A1ơ198 161 &#417;ơ
U+01A2Ƣ198 162 &#418;Ƣ
U+01A3ƣ198 163 &#419;ƣ
U+01A4Ƥ198 164 &#420;Ƥ
U+01A5ƥ198 165 &#421;ƥ
U+01A6Ʀ198 166 &#422;Ʀ
U+01A7Ƨ198 167 &#423;Ƨ
U+01A8ƨ198 168 &#424;ƨ
U+01A9Ʃ198 169 &#425;Ʃ
U+01AAƪ198 170 &#426;ƪ
U+01ABƫ198 171 &#427;ƫ
U+01ACƬ198 172 &#428;Ƭ
U+01ADƭ198 173 &#429;ƭ
U+01AEƮ198 174 &#430;Ʈ
U+01AFƯ198 175 &#431;Ư
U+01B0ư198 176 &#432;ư
U+01B1Ʊ198 177 &#433;Ʊ
U+01B2Ʋ198 178 &#434;Ʋ
U+01B3Ƴ198 179 &#435;Ƴ
U+01B4ƴ198 180 &#436;ƴ
U+01B5Ƶ198 181 &#437;Ƶ
U+01B6ƶ198 182 &#438;ƶ
U+01B7Ʒ198 183 &#439;Ʒ
U+01B8Ƹ198 184 &#440;Ƹ
U+01B9ƹ198 185 &#441;ƹ
U+01BAƺ198 186 &#442;ƺ
U+01BBƻ198 187 &#443;ƻ
U+01BCƼ198 188 &#444;Ƽ
U+01BDƽ198 189 &#445;ƽ
U+01BEƾ198 190 &#446;ƾ
U+01BFƿ198 191 &#447;ƿ
U+01C0ǀ199 128 &#448;ǀ
U+01C1ǁ199 129 &#449;ǁ
U+01C2ǂ199 130 &#450;ǂ
U+01C3ǃ199 131 &#451;ǃ
U+01C4DŽ199 132 &#452;DŽ
U+01C5Dž199 133 &#453;Dž
U+01C6dž199 134 &#454;dž
U+01C7LJ199 135 &#455;LJ
U+01C8Lj199 136 &#456;Lj
U+01C9lj199 137 &#457;lj
U+01CANJ199 138 &#458;NJ
U+01CBNj199 139 &#459;Nj
U+01CCnj199 140 &#460;nj
U+01CDǍ199 141 &#461;Ǎ
U+01CEǎ199 142 &#462;ǎ
U+01CFǏ199 143 &#463;Ǐ
U+01D0ǐ199 144 &#464;ǐ
U+01D1Ǒ199 145 &#465;Ǒ
U+01D2ǒ199 146 &#466;ǒ
U+01D3Ǔ199 147 &#467;Ǔ
U+01D4ǔ199 148 &#468;ǔ
U+01D5Ǖ199 149 &#469;Ǖ
U+01D6ǖ199 150 &#470;ǖ
U+01D7Ǘ199 151 &#471;Ǘ
U+01D8ǘ199 152 &#472;ǘ
U+01D9Ǚ199 153 &#473;Ǚ
U+01DAǚ199 154 &#474;ǚ
U+01DBǛ199 155 &#475;Ǜ
U+01DCǜ199 156 &#476;ǜ
U+01DDǝ199 157 &#477;ǝ
U+01DEǞ199 158 &#478;Ǟ
U+01DFǟ199 159 &#479;ǟ
U+01E0Ǡ199 160 &#480;Ǡ
U+01E1ǡ199 161 &#481;ǡ
U+01E2Ǣ199 162 &#482;Ǣ
U+01E3ǣ199 163 &#483;ǣ
U+01E4Ǥ199 164 &#484;Ǥ
U+01E5ǥ199 165 &#485;ǥ
U+01E6Ǧ199 166 &#486;Ǧ
U+01E7ǧ199 167 &#487;ǧ
U+01E8Ǩ199 168 &#488;Ǩ
U+01E9ǩ199 169 &#489;ǩ
U+01EAǪ199 170 &#490;Ǫ
U+01EBǫ199 171 &#491;ǫ
U+01ECǬ199 172 &#492;Ǭ
U+01EDǭ199 173 &#493;ǭ
U+01EEǮ199 174 &#494;Ǯ
U+01EFǯ199 175 &#495;ǯ
U+01F0ǰ199 176 &#496;ǰ
U+01F1DZ199 177 &#497;DZ
U+01F2Dz199 178 &#498;Dz
U+01F3dz199 179 &#499;dz
U+01F4Ǵ199 180 &#500;Ǵ
U+01F5ǵ199 181 &#501;ǵ
U+01F6Ƕ199 182 &#502;Ƕ
U+01F7Ƿ199 183 &#503;Ƿ
U+01F8Ǹ199 184 &#504;Ǹ
U+01F9ǹ199 185 &#505;ǹ
U+01FAǺ199 186 &#506;Ǻ
U+01FBǻ199 187 &#507;ǻ
U+01FCǼ199 188 &#508;Ǽ
U+01FDǽ199 189 &#509;ǽ
U+01FEǾ199 190 &#510;Ǿ
U+01FFǿ199 191 &#511;ǿ