UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0000 to U+01FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ĘͮğDžÁ͘íǰ˗ĸ́ʜ•ͷ
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0118 U+036E U+011F U+01C5 U+00C1 U+0358 U+00ED U+01F0 U+02D7 U+0138 U+0301 U+029C U+0095 U+0377
UTF-8 0304 0230 0315 0256 0304 0237 0307 0205 0303 0201 0315 0230 0303 0255 0307 0260 0313 0227 0304 0270 0314 0201 0312 0234 0302 0225 0315 0267
Unicode
code point
character UTF-8
(oct.)
HTML 4.0 character entities
U+0000 0
U+0001 01
U+0002 02
U+0003 03
U+0004 04
U+0005 05
U+0006 06
U+0007 07
U+0008 010
U+0009 011
U+000A 012
U+000B 013
U+000C 014
U+000D 015
U+000E 016
U+000F 017
U+0010 020
U+0011 021
U+0012 022
U+0013 023
U+0014 024
U+0015 025
U+0016 026
U+0017 027
U+0018 030
U+0019 031
U+001A 032
U+001B 033
U+001C 034
U+001D 035
U+001E 036
U+001F 037
U+0020 040
U+0021!041
U+0022"042""
U+0023#043
U+0024$044
U+0025%045
U+0026&046&&
U+0027'047
U+0028(050
U+0029)051
U+002A*052
U+002B+053
U+002C,054
U+002D-055
U+002E.056
U+002F/057
U+00300060
U+00311061
U+00322062
U+00333063
U+00344064
U+00355065
U+00366066
U+00377067
U+00388070
U+00399071
U+003A:072
U+003B;073
U+003C<074&lt;<
U+003D=075
U+003E>076&gt;>
U+003F?077
U+0040@0100
U+0041A0101
U+0042B0102
U+0043C0103
U+0044D0104
U+0045E0105
U+0046F0106
U+0047G0107
U+0048H0110
U+0049I0111
U+004AJ0112
U+004BK0113
U+004CL0114
U+004DM0115
U+004EN0116
U+004FO0117
U+0050P0120
U+0051Q0121
U+0052R0122
U+0053S0123
U+0054T0124
U+0055U0125
U+0056V0126
U+0057W0127
U+0058X0130
U+0059Y0131
U+005AZ0132
U+005B[0133
U+005C\0134
U+005D]0135
U+005E^0136
U+005F_0137
U+0060`0140
U+0061a0141
U+0062b0142
U+0063c0143
U+0064d0144
U+0065e0145
U+0066f0146
U+0067g0147
U+0068h0150
U+0069i0151
U+006Aj0152
U+006Bk0153
U+006Cl0154
U+006Dm0155
U+006En0156
U+006Fo0157
U+0070p0160
U+0071q0161
U+0072r0162
U+0073s0163
U+0074t0164
U+0075u0165
U+0076v0166
U+0077w0167
U+0078x0170
U+0079y0171
U+007Az0172
U+007B{0173
U+007C|0174
U+007D}0175
U+007E~0176
U+007F 0177
U+0080 0302 0200
U+0081 0302 0201
U+0082 0302 0202
U+0083 0302 0203
U+0084 0302 0204
U+0085 0302 0205
U+0086 0302 0206
U+0087 0302 0207
U+0088 0302 0210
U+0089 0302 0211
U+008A 0302 0212
U+008B 0302 0213
U+008C 0302 0214
U+008D 0302 0215
U+008E 0302 0216
U+008F 0302 0217
U+0090 0302 0220
U+0091 0302 0221
U+0092 0302 0222
U+0093 0302 0223
U+0094 0302 0224
U+0095 0302 0225
U+0096 0302 0226
U+0097 0302 0227
U+0098 0302 0230
U+0099 0302 0231
U+009A 0302 0232
U+009B 0302 0233
U+009C 0302 0234
U+009D 0302 0235
U+009E 0302 0236
U+009F 0302 0237
U+00A0 0302 0240&nbsp; 
U+00A1¡0302 0241&iexcl;¡
U+00A2¢0302 0242&cent;¢
U+00A3£0302 0243&pound;£
U+00A4¤0302 0244&curren;¤
U+00A5¥0302 0245&yen;¥
U+00A6¦0302 0246&brvbar;¦
U+00A7§0302 0247&sect;§
U+00A8¨0302 0250&uml;¨
U+00A9©0302 0251&copy;©
U+00AAª0302 0252&ordf;ª
U+00AB«0302 0253&laquo;«
U+00AC¬0302 0254&not;¬
U+00AD­0302 0255&shy;­
U+00AE®0302 0256&reg;®
U+00AF¯0302 0257&macr;¯
U+00B0°0302 0260&deg;°
U+00B1±0302 0261&plusmn;±
U+00B2²0302 0262&sup2;²
U+00B3³0302 0263&sup3;³
U+00B4´0302 0264&acute;´
U+00B5µ0302 0265&micro;µ
U+00B60302 0266&para;
U+00B7·0302 0267&middot;·
U+00B8¸0302 0270&cedil;¸
U+00B9¹0302 0271&sup1;¹
U+00BAº0302 0272&ordm;º
U+00BB»0302 0273&raquo;»
U+00BC¼0302 0274&frac14;¼
U+00BD½0302 0275&frac12;½
U+00BE¾0302 0276&frac34;¾
U+00BF¿0302 0277&iquest;¿
U+00C0À0303 0200&Agrave;À
U+00C1Á0303 0201&Aacute;Á
U+00C2Â0303 0202&Acirc;Â
U+00C3Ã0303 0203&Atilde;Ã
U+00C4Ä0303 0204&Auml;Ä
U+00C5Å0303 0205&Aring;Å
U+00C6Æ0303 0206&AElig;Æ
U+00C7Ç0303 0207&Ccedil;Ç
U+00C8È0303 0210&Egrave;È
U+00C9É0303 0211&Eacute;É
U+00CAÊ0303 0212&Ecirc;Ê
U+00CBË0303 0213&Euml;Ë
U+00CCÌ0303 0214&Igrave;Ì
U+00CDÍ0303 0215&Iacute;Í
U+00CEÎ0303 0216&Icirc;Î
U+00CFÏ0303 0217&Iuml;Ï
U+00D0Ð0303 0220&ETH;Ð
U+00D1Ñ0303 0221&Ntilde;Ñ
U+00D2Ò0303 0222&Ograve;Ò
U+00D3Ó0303 0223&Oacute;Ó
U+00D4Ô0303 0224&Ocirc;Ô
U+00D5Õ0303 0225&Otilde;Õ
U+00D6Ö0303 0226&Ouml;Ö
U+00D7×0303 0227&times;×
U+00D8Ø0303 0230&Oslash;Ø
U+00D9Ù0303 0231&Ugrave;Ù
U+00DAÚ0303 0232&Uacute;Ú
U+00DBÛ0303 0233&Ucirc;Û
U+00DCÜ0303 0234&Uuml;Ü
U+00DDÝ0303 0235&Yacute;Ý
U+00DEÞ0303 0236&THORN;Þ
U+00DFß0303 0237&szlig;ß
U+00E0à0303 0240&agrave;à
U+00E1á0303 0241&aacute;á
U+00E2â0303 0242&acirc;â
U+00E3ã0303 0243&atilde;ã
U+00E4ä0303 0244&auml;ä
U+00E5å0303 0245&aring;å
U+00E6æ0303 0246&aelig;æ
U+00E7ç0303 0247&ccedil;ç
U+00E8è0303 0250&egrave;è
U+00E9é0303 0251&eacute;é
U+00EAê0303 0252&ecirc;ê
U+00EBë0303 0253&euml;ë
U+00ECì0303 0254&igrave;ì
U+00EDí0303 0255&iacute;í
U+00EEî0303 0256&icirc;î
U+00EFï0303 0257&iuml;ï
U+00F0ð0303 0260&eth;ð
U+00F1ñ0303 0261&ntilde;ñ
U+00F2ò0303 0262&ograve;ò
U+00F3ó0303 0263&oacute;ó
U+00F4ô0303 0264&ocirc;ô
U+00F5õ0303 0265&otilde;õ
U+00F6ö0303 0266&ouml;ö
U+00F7÷0303 0267&divide;÷
U+00F8ø0303 0270&oslash;ø
U+00F9ù0303 0271&ugrave;ù
U+00FAú0303 0272&uacute;ú
U+00FBû0303 0273&ucirc;û
U+00FCü0303 0274&uuml;ü
U+00FDý0303 0275&yacute;ý
U+00FEþ0303 0276&thorn;þ
U+00FFÿ0303 0277&yuml;ÿ
U+0100Ā0304 0200
U+0101ā0304 0201
U+0102Ă0304 0202
U+0103ă0304 0203
U+0104Ą0304 0204
U+0105ą0304 0205
U+0106Ć0304 0206
U+0107ć0304 0207
U+0108Ĉ0304 0210
U+0109ĉ0304 0211
U+010AĊ0304 0212
U+010Bċ0304 0213
U+010CČ0304 0214
U+010Dč0304 0215
U+010EĎ0304 0216
U+010Fď0304 0217
U+0110Đ0304 0220
U+0111đ0304 0221
U+0112Ē0304 0222
U+0113ē0304 0223
U+0114Ĕ0304 0224
U+0115ĕ0304 0225
U+0116Ė0304 0226
U+0117ė0304 0227
U+0118Ę0304 0230
U+0119ę0304 0231
U+011AĚ0304 0232
U+011Bě0304 0233
U+011CĜ0304 0234
U+011Dĝ0304 0235
U+011EĞ0304 0236
U+011Fğ0304 0237
U+0120Ġ0304 0240
U+0121ġ0304 0241
U+0122Ģ0304 0242
U+0123ģ0304 0243
U+0124Ĥ0304 0244
U+0125ĥ0304 0245
U+0126Ħ0304 0246
U+0127ħ0304 0247
U+0128Ĩ0304 0250
U+0129ĩ0304 0251
U+012AĪ0304 0252
U+012Bī0304 0253
U+012CĬ0304 0254
U+012Dĭ0304 0255
U+012EĮ0304 0256
U+012Fį0304 0257
U+0130İ0304 0260
U+0131ı0304 0261
U+0132IJ0304 0262
U+0133ij0304 0263
U+0134Ĵ0304 0264
U+0135ĵ0304 0265
U+0136Ķ0304 0266
U+0137ķ0304 0267
U+0138ĸ0304 0270
U+0139Ĺ0304 0271
U+013Aĺ0304 0272
U+013BĻ0304 0273
U+013Cļ0304 0274
U+013DĽ0304 0275
U+013Eľ0304 0276
U+013FĿ0304 0277
U+0140ŀ0305 0200
U+0141Ł0305 0201
U+0142ł0305 0202
U+0143Ń0305 0203
U+0144ń0305 0204
U+0145Ņ0305 0205
U+0146ņ0305 0206
U+0147Ň0305 0207
U+0148ň0305 0210
U+0149ʼn0305 0211
U+014AŊ0305 0212
U+014Bŋ0305 0213
U+014CŌ0305 0214
U+014Dō0305 0215
U+014EŎ0305 0216
U+014Fŏ0305 0217
U+0150Ő0305 0220
U+0151ő0305 0221
U+0152Œ0305 0222&OElig;Œ
U+0153œ0305 0223&oelig;œ
U+0154Ŕ0305 0224
U+0155ŕ0305 0225
U+0156Ŗ0305 0226
U+0157ŗ0305 0227
U+0158Ř0305 0230
U+0159ř0305 0231
U+015AŚ0305 0232
U+015Bś0305 0233
U+015CŜ0305 0234
U+015Dŝ0305 0235
U+015EŞ0305 0236
U+015Fş0305 0237
U+0160Š0305 0240&Scaron;Š
U+0161š0305 0241&scaron;š
U+0162Ţ0305 0242
U+0163ţ0305 0243
U+0164Ť0305 0244
U+0165ť0305 0245
U+0166Ŧ0305 0246
U+0167ŧ0305 0247
U+0168Ũ0305 0250
U+0169ũ0305 0251
U+016AŪ0305 0252
U+016Bū0305 0253
U+016CŬ0305 0254
U+016Dŭ0305 0255
U+016EŮ0305 0256
U+016Fů0305 0257
U+0170Ű0305 0260
U+0171ű0305 0261
U+0172Ų0305 0262
U+0173ų0305 0263
U+0174Ŵ0305 0264
U+0175ŵ0305 0265
U+0176Ŷ0305 0266
U+0177ŷ0305 0267
U+0178Ÿ0305 0270&Yuml;Ÿ
U+0179Ź0305 0271
U+017Aź0305 0272
U+017BŻ0305 0273
U+017Cż0305 0274
U+017DŽ0305 0275
U+017Ež0305 0276
U+017Fſ0305 0277
U+0180ƀ0306 0200
U+0181Ɓ0306 0201
U+0182Ƃ0306 0202
U+0183ƃ0306 0203
U+0184Ƅ0306 0204
U+0185ƅ0306 0205
U+0186Ɔ0306 0206
U+0187Ƈ0306 0207
U+0188ƈ0306 0210
U+0189Ɖ0306 0211
U+018AƊ0306 0212
U+018BƋ0306 0213
U+018Cƌ0306 0214
U+018Dƍ0306 0215
U+018EƎ0306 0216
U+018FƏ0306 0217
U+0190Ɛ0306 0220
U+0191Ƒ0306 0221
U+0192ƒ0306 0222&fnof;ƒ
U+0193Ɠ0306 0223
U+0194Ɣ0306 0224
U+0195ƕ0306 0225
U+0196Ɩ0306 0226
U+0197Ɨ0306 0227
U+0198Ƙ0306 0230
U+0199ƙ0306 0231
U+019Aƚ0306 0232
U+019Bƛ0306 0233
U+019CƜ0306 0234
U+019DƝ0306 0235
U+019Eƞ0306 0236
U+019FƟ0306 0237
U+01A0Ơ0306 0240
U+01A1ơ0306 0241
U+01A2Ƣ0306 0242
U+01A3ƣ0306 0243
U+01A4Ƥ0306 0244
U+01A5ƥ0306 0245
U+01A6Ʀ0306 0246
U+01A7Ƨ0306 0247
U+01A8ƨ0306 0250
U+01A9Ʃ0306 0251
U+01AAƪ0306 0252
U+01ABƫ0306 0253
U+01ACƬ0306 0254
U+01ADƭ0306 0255
U+01AEƮ0306 0256
U+01AFƯ0306 0257
U+01B0ư0306 0260
U+01B1Ʊ0306 0261
U+01B2Ʋ0306 0262
U+01B3Ƴ0306 0263
U+01B4ƴ0306 0264
U+01B5Ƶ0306 0265
U+01B6ƶ0306 0266
U+01B7Ʒ0306 0267
U+01B8Ƹ0306 0270
U+01B9ƹ0306 0271
U+01BAƺ0306 0272
U+01BBƻ0306 0273
U+01BCƼ0306 0274
U+01BDƽ0306 0275
U+01BEƾ0306 0276
U+01BFƿ0306 0277
U+01C0ǀ0307 0200
U+01C1ǁ0307 0201
U+01C2ǂ0307 0202
U+01C3ǃ0307 0203
U+01C4DŽ0307 0204
U+01C5Dž0307 0205
U+01C6dž0307 0206
U+01C7LJ0307 0207
U+01C8Lj0307 0210
U+01C9lj0307 0211
U+01CANJ0307 0212
U+01CBNj0307 0213
U+01CCnj0307 0214
U+01CDǍ0307 0215
U+01CEǎ0307 0216
U+01CFǏ0307 0217
U+01D0ǐ0307 0220
U+01D1Ǒ0307 0221
U+01D2ǒ0307 0222
U+01D3Ǔ0307 0223
U+01D4ǔ0307 0224
U+01D5Ǖ0307 0225
U+01D6ǖ0307 0226
U+01D7Ǘ0307 0227
U+01D8ǘ0307 0230
U+01D9Ǚ0307 0231
U+01DAǚ0307 0232
U+01DBǛ0307 0233
U+01DCǜ0307 0234
U+01DDǝ0307 0235
U+01DEǞ0307 0236
U+01DFǟ0307 0237
U+01E0Ǡ0307 0240
U+01E1ǡ0307 0241
U+01E2Ǣ0307 0242
U+01E3ǣ0307 0243
U+01E4Ǥ0307 0244
U+01E5ǥ0307 0245
U+01E6Ǧ0307 0246
U+01E7ǧ0307 0247
U+01E8Ǩ0307 0250
U+01E9ǩ0307 0251
U+01EAǪ0307 0252
U+01EBǫ0307 0253
U+01ECǬ0307 0254
U+01EDǭ0307 0255
U+01EEǮ0307 0256
U+01EFǯ0307 0257
U+01F0ǰ0307 0260
U+01F1DZ0307 0261
U+01F2Dz0307 0262
U+01F3dz0307 0263
U+01F4Ǵ0307 0264
U+01F5ǵ0307 0265
U+01F6Ƕ0307 0266
U+01F7Ƿ0307 0267
U+01F8Ǹ0307 0270
U+01F9ǹ0307 0271
U+01FAǺ0307 0272
U+01FBǻ0307 0273
U+01FCǼ0307 0274
U+01FDǽ0307 0275
U+01FEǾ0307 0276
U+01FFǿ0307 0277