UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0080 to U+017F

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(oct.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0080 0302 0200 
U+0081 0302 0201 
U+0082 0302 0202 
U+0083 0302 0203 
U+0084 0302 0204 
U+0085 0302 0205 
U+0086 0302 0206 
U+0087 0302 0207 
U+0088 0302 0210 
U+0089 0302 0211 
U+008A 0302 0212 
U+008B 0302 0213 
U+008C 0302 0214 
U+008D 0302 0215 
U+008E 0302 0216 
U+008F 0302 0217 
U+0090 0302 0220 
U+0091 0302 0221 
U+0092 0302 0222 
U+0093 0302 0223 
U+0094 0302 0224 
U+0095 0302 0225 
U+0096 0302 0226 
U+0097 0302 0227 
U+0098 0302 0230 
U+0099 0302 0231 
U+009A 0302 0232 
U+009B 0302 0233 
U+009C 0302 0234 
U+009D 0302 0235 
U+009E 0302 0236 
U+009F 0302 0237 
U+00A0 0302 0240  
U+00A1¡0302 0241¡¡
U+00A2¢0302 0242¢¢
U+00A3£0302 0243££
U+00A4¤0302 0244¤¤
U+00A5¥0302 0245¥¥
U+00A6¦0302 0246¦¦
U+00A7§0302 0247§§
U+00A8¨0302 0250¨¨
U+00A9©0302 0251©©
U+00AAª0302 0252ªª
U+00AB«0302 0253««
U+00AC¬0302 0254¬¬
U+00AD­0302 0255­­
U+00AE®0302 0256®®
U+00AF¯0302 0257¯¯
U+00B0°0302 0260°°
U+00B1±0302 0261±±
U+00B2²0302 0262²²
U+00B3³0302 0263³³
U+00B4´0302 0264´´
U+00B5µ0302 0265µµ
U+00B60302 0266¶
U+00B7·0302 0267··
U+00B8¸0302 0270¸¸
U+00B9¹0302 0271¹¹
U+00BAº0302 0272ºº
U+00BB»0302 0273»»
U+00BC¼0302 0274¼¼
U+00BD½0302 0275½½
U+00BE¾0302 0276¾¾
U+00BF¿0302 0277¿¿
U+00C0À0303 0200ÀÀ
U+00C1Á0303 0201ÁÁ
U+00C2Â0303 0202ÂÂ
U+00C3Ã0303 0203ÃÃ
U+00C4Ä0303 0204ÄÄ
U+00C5Å0303 0205ÅÅ
U+00C6Æ0303 0206ÆÆ
U+00C7Ç0303 0207ÇÇ
U+00C8È0303 0210ÈÈ
U+00C9É0303 0211ÉÉ
U+00CAÊ0303 0212ÊÊ
U+00CBË0303 0213ËË
U+00CCÌ0303 0214ÌÌ
U+00CDÍ0303 0215ÍÍ
U+00CEÎ0303 0216ÎÎ
U+00CFÏ0303 0217ÏÏ
U+00D0Ð0303 0220ÐÐ
U+00D1Ñ0303 0221ÑÑ
U+00D2Ò0303 0222ÒÒ
U+00D3Ó0303 0223ÓÓ
U+00D4Ô0303 0224ÔÔ
U+00D5Õ0303 0225ÕÕ
U+00D6Ö0303 0226ÖÖ
U+00D7×0303 0227××
U+00D8Ø0303 0230ØØ
U+00D9Ù0303 0231ÙÙ
U+00DAÚ0303 0232ÚÚ
U+00DBÛ0303 0233ÛÛ
U+00DCÜ0303 0234ÜÜ
U+00DDÝ0303 0235ÝÝ
U+00DEÞ0303 0236ÞÞ
U+00DFß0303 0237ßß
U+00E0à0303 0240àà
U+00E1á0303 0241áá
U+00E2â0303 0242ââ
U+00E3ã0303 0243ãã
U+00E4ä0303 0244ää
U+00E5å0303 0245åå
U+00E6æ0303 0246ææ
U+00E7ç0303 0247çç
U+00E8è0303 0250èè
U+00E9é0303 0251éé
U+00EAê0303 0252êê
U+00EBë0303 0253ëë
U+00ECì0303 0254ìì
U+00EDí0303 0255íí
U+00EEî0303 0256îî
U+00EFï0303 0257ïï
U+00F0ð0303 0260ðð
U+00F1ñ0303 0261ññ
U+00F2ò0303 0262òò
U+00F3ó0303 0263óó
U+00F4ô0303 0264ôô
U+00F5õ0303 0265õõ
U+00F6ö0303 0266öö
U+00F7÷0303 0267÷÷
U+00F8ø0303 0270øø
U+00F9ù0303 0271ùù
U+00FAú0303 0272úú
U+00FBû0303 0273ûû
U+00FCü0303 0274üü
U+00FDý0303 0275ýý
U+00FEþ0303 0276þþ
U+00FFÿ0303 0277ÿÿ
U+0100Ā0304 0200ĀĀ
U+0101ā0304 0201āā
U+0102Ă0304 0202ĂĂ
U+0103ă0304 0203ăă
U+0104Ą0304 0204ĄĄ
U+0105ą0304 0205ąą
U+0106Ć0304 0206ĆĆ
U+0107ć0304 0207ćć
U+0108Ĉ0304 0210ĈĈ
U+0109ĉ0304 0211ĉĉ
U+010AĊ0304 0212ĊĊ
U+010Bċ0304 0213ċċ
U+010CČ0304 0214ČČ
U+010Dč0304 0215čč
U+010EĎ0304 0216ĎĎ
U+010Fď0304 0217ďď
U+0110Đ0304 0220ĐĐ
U+0111đ0304 0221đđ
U+0112Ē0304 0222ĒĒ
U+0113ē0304 0223ēē
U+0114Ĕ0304 0224ĔĔ
U+0115ĕ0304 0225ĕĕ
U+0116Ė0304 0226ĖĖ
U+0117ė0304 0227ėė
U+0118Ę0304 0230ĘĘ
U+0119ę0304 0231ęę
U+011AĚ0304 0232ĚĚ
U+011Bě0304 0233ěě
U+011CĜ0304 0234ĜĜ
U+011Dĝ0304 0235ĝĝ
U+011EĞ0304 0236ĞĞ
U+011Fğ0304 0237ğğ
U+0120Ġ0304 0240ĠĠ
U+0121ġ0304 0241ġġ
U+0122Ģ0304 0242ĢĢ
U+0123ģ0304 0243ģģ
U+0124Ĥ0304 0244ĤĤ
U+0125ĥ0304 0245ĥĥ
U+0126Ħ0304 0246ĦĦ
U+0127ħ0304 0247ħħ
U+0128Ĩ0304 0250ĨĨ
U+0129ĩ0304 0251ĩĩ
U+012AĪ0304 0252ĪĪ
U+012Bī0304 0253īī
U+012CĬ0304 0254ĬĬ
U+012Dĭ0304 0255ĭĭ
U+012EĮ0304 0256ĮĮ
U+012Fį0304 0257įį
U+0130İ0304 0260İİ
U+0131ı0304 0261ıı
U+0132IJ0304 0262IJIJ
U+0133ij0304 0263ijij
U+0134Ĵ0304 0264ĴĴ
U+0135ĵ0304 0265ĵĵ
U+0136Ķ0304 0266ĶĶ
U+0137ķ0304 0267ķķ
U+0138ĸ0304 0270ĸĸ
U+0139Ĺ0304 0271ĹĹ
U+013Aĺ0304 0272ĺĺ
U+013BĻ0304 0273ĻĻ
U+013Cļ0304 0274ļļ
U+013DĽ0304 0275ĽĽ
U+013Eľ0304 0276ľľ
U+013FĿ0304 0277ĿĿ
U+0140ŀ0305 0200ŀŀ
U+0141Ł0305 0201ŁŁ
U+0142ł0305 0202łł
U+0143Ń0305 0203ŃŃ
U+0144ń0305 0204ńń
U+0145Ņ0305 0205ŅŅ
U+0146ņ0305 0206ņņ
U+0147Ň0305 0207ŇŇ
U+0148ň0305 0210ňň
U+0149ʼn0305 0211ʼnʼn
U+014AŊ0305 0212ŊŊ
U+014Bŋ0305 0213ŋŋ
U+014CŌ0305 0214ŌŌ
U+014Dō0305 0215ōō
U+014EŎ0305 0216ŎŎ
U+014Fŏ0305 0217ŏŏ
U+0150Ő0305 0220ŐŐ
U+0151ő0305 0221őő
U+0152Œ0305 0222ŒŒ
U+0153œ0305 0223œœ
U+0154Ŕ0305 0224ŔŔ
U+0155ŕ0305 0225ŕŕ
U+0156Ŗ0305 0226ŖŖ
U+0157ŗ0305 0227ŗŗ
U+0158Ř0305 0230ŘŘ
U+0159ř0305 0231řř
U+015AŚ0305 0232ŚŚ
U+015Bś0305 0233śś
U+015CŜ0305 0234ŜŜ
U+015Dŝ0305 0235ŝŝ
U+015EŞ0305 0236ŞŞ
U+015Fş0305 0237şş
U+0160Š0305 0240ŠŠ
U+0161š0305 0241šš
U+0162Ţ0305 0242ŢŢ
U+0163ţ0305 0243ţţ
U+0164Ť0305 0244ŤŤ
U+0165ť0305 0245ťť
U+0166Ŧ0305 0246ŦŦ
U+0167ŧ0305 0247ŧŧ
U+0168Ũ0305 0250ŨŨ
U+0169ũ0305 0251ũũ
U+016AŪ0305 0252ŪŪ
U+016Bū0305 0253ūū
U+016CŬ0305 0254ŬŬ
U+016Dŭ0305 0255ŭŭ
U+016EŮ0305 0256ŮŮ
U+016Fů0305 0257ůů
U+0170Ű0305 0260ŰŰ
U+0171ű0305 0261űű
U+0172Ų0305 0262ŲŲ
U+0173ų0305 0263ųų
U+0174Ŵ0305 0264ŴŴ
U+0175ŵ0305 0265ŵŵ
U+0176Ŷ0305 0266ŶŶ
U+0177ŷ0305 0267ŷŷ
U+0178Ÿ0305 0270ŸŸ
U+0179Ź0305 0271ŹŹ
U+017Aź0305 0272źź
U+017BŻ0305 0273ŻŻ
U+017Cż0305 0274żż
U+017DŽ0305 0275ŽŽ
U+017Ež0305 0276žž
U+017Fſ0305 0277ſſ