UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0080 to U+00FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(bin.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0080 11000010 10000000 
U+0081 11000010 10000001 
U+0082 11000010 10000010 
U+0083 11000010 10000011 
U+0084 11000010 10000100 
U+0085 11000010 10000101 
U+0086 11000010 10000110 
U+0087 11000010 10000111 
U+0088 11000010 10001000 
U+0089 11000010 10001001 
U+008A 11000010 10001010 
U+008B 11000010 10001011 
U+008C 11000010 10001100 
U+008D 11000010 10001101 
U+008E 11000010 10001110 
U+008F 11000010 10001111 
U+0090 11000010 10010000 
U+0091 11000010 10010001 
U+0092 11000010 10010010 
U+0093 11000010 10010011 
U+0094 11000010 10010100 
U+0095 11000010 10010101 
U+0096 11000010 10010110 
U+0097 11000010 10010111 
U+0098 11000010 10011000 
U+0099 11000010 10011001 
U+009A 11000010 10011010 
U+009B 11000010 10011011 
U+009C 11000010 10011100 
U+009D 11000010 10011101 
U+009E 11000010 10011110 
U+009F 11000010 10011111 
U+00A0 11000010 10100000  
U+00A1¡11000010 10100001¡¡
U+00A2¢11000010 10100010¢¢
U+00A3£11000010 10100011££
U+00A4¤11000010 10100100¤¤
U+00A5¥11000010 10100101¥¥
U+00A6¦11000010 10100110¦¦
U+00A7§11000010 10100111§§
U+00A8¨11000010 10101000¨¨
U+00A9©11000010 10101001©©
U+00AAª11000010 10101010ªª
U+00AB«11000010 10101011««
U+00AC¬11000010 10101100¬¬
U+00AD­11000010 10101101­­
U+00AE®11000010 10101110®®
U+00AF¯11000010 10101111¯¯
U+00B0°11000010 10110000°°
U+00B1±11000010 10110001±±
U+00B2²11000010 10110010²²
U+00B3³11000010 10110011³³
U+00B4´11000010 10110100´´
U+00B5µ11000010 10110101µµ
U+00B611000010 10110110¶
U+00B7·11000010 10110111··
U+00B8¸11000010 10111000¸¸
U+00B9¹11000010 10111001¹¹
U+00BAº11000010 10111010ºº
U+00BB»11000010 10111011»»
U+00BC¼11000010 10111100¼¼
U+00BD½11000010 10111101½½
U+00BE¾11000010 10111110¾¾
U+00BF¿11000010 10111111¿¿
U+00C0À11000011 10000000ÀÀ
U+00C1Á11000011 10000001ÁÁ
U+00C2Â11000011 10000010ÂÂ
U+00C3Ã11000011 10000011ÃÃ
U+00C4Ä11000011 10000100ÄÄ
U+00C5Å11000011 10000101ÅÅ
U+00C6Æ11000011 10000110ÆÆ
U+00C7Ç11000011 10000111ÇÇ
U+00C8È11000011 10001000ÈÈ
U+00C9É11000011 10001001ÉÉ
U+00CAÊ11000011 10001010ÊÊ
U+00CBË11000011 10001011ËË
U+00CCÌ11000011 10001100ÌÌ
U+00CDÍ11000011 10001101ÍÍ
U+00CEÎ11000011 10001110ÎÎ
U+00CFÏ11000011 10001111ÏÏ
U+00D0Ð11000011 10010000ÐÐ
U+00D1Ñ11000011 10010001ÑÑ
U+00D2Ò11000011 10010010ÒÒ
U+00D3Ó11000011 10010011ÓÓ
U+00D4Ô11000011 10010100ÔÔ
U+00D5Õ11000011 10010101ÕÕ
U+00D6Ö11000011 10010110ÖÖ
U+00D7×11000011 10010111××
U+00D8Ø11000011 10011000ØØ
U+00D9Ù11000011 10011001ÙÙ
U+00DAÚ11000011 10011010ÚÚ
U+00DBÛ11000011 10011011ÛÛ
U+00DCÜ11000011 10011100ÜÜ
U+00DDÝ11000011 10011101ÝÝ
U+00DEÞ11000011 10011110ÞÞ
U+00DFß11000011 10011111ßß
U+00E0à11000011 10100000àà
U+00E1á11000011 10100001áá
U+00E2â11000011 10100010ââ
U+00E3ã11000011 10100011ãã
U+00E4ä11000011 10100100ää
U+00E5å11000011 10100101åå
U+00E6æ11000011 10100110ææ
U+00E7ç11000011 10100111çç
U+00E8è11000011 10101000èè
U+00E9é11000011 10101001éé
U+00EAê11000011 10101010êê
U+00EBë11000011 10101011ëë
U+00ECì11000011 10101100ìì
U+00EDí11000011 10101101íí
U+00EEî11000011 10101110îî
U+00EFï11000011 10101111ïï
U+00F0ð11000011 10110000ðð
U+00F1ñ11000011 10110001ññ
U+00F2ò11000011 10110010òò
U+00F3ó11000011 10110011óó
U+00F4ô11000011 10110100ôô
U+00F5õ11000011 10110101õõ
U+00F6ö11000011 10110110öö
U+00F7÷11000011 10110111÷÷
U+00F8ø11000011 10111000øø
U+00F9ù11000011 10111001ùù
U+00FAú11000011 10111010úú
U+00FBû11000011 10111011ûû
U+00FCü11000011 10111100üü
U+00FDý11000011 10111101ýý
U+00FEþ11000011 10111110þþ
U+00FFÿ11000011 10111111ÿÿ