UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0100 to U+017F

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(hex.)
HTML 4.0 character entities numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0100Āc4 80 ĀĀ
U+0101āc4 81 āā
U+0102Ăc4 82 ĂĂ
U+0103ăc4 83 ăă
U+0104Ąc4 84 ĄĄ
U+0105ąc4 85 ąą
U+0106Ćc4 86 ĆĆ
U+0107ćc4 87 ćć
U+0108Ĉc4 88 ĈĈ
U+0109ĉc4 89 ĉĉ
U+010AĊc4 8a ĊĊ
U+010Bċc4 8b ċċ
U+010CČc4 8c ČČ
U+010Dčc4 8d čč
U+010EĎc4 8e ĎĎ
U+010Fďc4 8f ďď
U+0110Đc4 90 ĐĐ
U+0111đc4 91 đđ
U+0112Ēc4 92 ĒĒ
U+0113ēc4 93 ēē
U+0114Ĕc4 94 ĔĔ
U+0115ĕc4 95 ĕĕ
U+0116Ėc4 96 ĖĖ
U+0117ėc4 97 ėė
U+0118Ęc4 98 ĘĘ
U+0119ęc4 99 ęę
U+011AĚc4 9a ĚĚ
U+011Běc4 9b ěě
U+011CĜc4 9c ĜĜ
U+011Dĝc4 9d ĝĝ
U+011EĞc4 9e ĞĞ
U+011Fğc4 9f ğğ
U+0120Ġc4 a0 ĠĠ
U+0121ġc4 a1 ġġ
U+0122Ģc4 a2 ĢĢ
U+0123ģc4 a3 ģģ
U+0124Ĥc4 a4 ĤĤ
U+0125ĥc4 a5 ĥĥ
U+0126Ħc4 a6 ĦĦ
U+0127ħc4 a7 ħħ
U+0128Ĩc4 a8 ĨĨ
U+0129ĩc4 a9 ĩĩ
U+012AĪc4 aa ĪĪ
U+012Bīc4 ab īī
U+012CĬc4 ac ĬĬ
U+012Dĭc4 ad ĭĭ
U+012EĮc4 ae ĮĮ
U+012Fįc4 af įį
U+0130İc4 b0 İİ
U+0131ıc4 b1 ıı
U+0132IJc4 b2 IJIJ
U+0133ijc4 b3 ijij
U+0134Ĵc4 b4 ĴĴ
U+0135ĵc4 b5 ĵĵ
U+0136Ķc4 b6 ĶĶ
U+0137ķc4 b7 ķķ
U+0138ĸc4 b8 ĸĸ
U+0139Ĺc4 b9 ĹĹ
U+013Aĺc4 ba ĺĺ
U+013BĻc4 bb ĻĻ
U+013Cļc4 bc ļļ
U+013DĽc4 bd ĽĽ
U+013Eľc4 be ľľ
U+013FĿc4 bf ĿĿ
U+0140ŀc5 80 ŀŀ
U+0141Łc5 81 ŁŁ
U+0142łc5 82 łł
U+0143Ńc5 83 ŃŃ
U+0144ńc5 84 ńń
U+0145Ņc5 85 ŅŅ
U+0146ņc5 86 ņņ
U+0147Ňc5 87 ŇŇ
U+0148ňc5 88 ňň
U+0149ʼnc5 89 ʼnʼn
U+014AŊc5 8a ŊŊ
U+014Bŋc5 8b ŋŋ
U+014CŌc5 8c ŌŌ
U+014Dōc5 8d ōō
U+014EŎc5 8e ŎŎ
U+014Fŏc5 8f ŏŏ
U+0150Őc5 90 ŐŐ
U+0151őc5 91 őő
U+0152Œc5 92ŒŒ ŒŒ
U+0153œc5 93œœ œœ
U+0154Ŕc5 94 ŔŔ
U+0155ŕc5 95 ŕŕ
U+0156Ŗc5 96 ŖŖ
U+0157ŗc5 97 ŗŗ
U+0158Řc5 98 ŘŘ
U+0159řc5 99 řř
U+015AŚc5 9a ŚŚ
U+015Bśc5 9b śś
U+015CŜc5 9c ŜŜ
U+015Dŝc5 9d ŝŝ
U+015EŞc5 9e ŞŞ
U+015Fşc5 9f şş
U+0160Šc5 a0ŠŠ ŠŠ
U+0161šc5 a1šš šš
U+0162Ţc5 a2 ŢŢ
U+0163ţc5 a3 ţţ
U+0164Ťc5 a4 ŤŤ
U+0165ťc5 a5 ťť
U+0166Ŧc5 a6 ŦŦ
U+0167ŧc5 a7 ŧŧ
U+0168Ũc5 a8 ŨŨ
U+0169ũc5 a9 ũũ
U+016AŪc5 aa ŪŪ
U+016Būc5 ab ūū
U+016CŬc5 ac ŬŬ
U+016Dŭc5 ad ŭŭ
U+016EŮc5 ae ŮŮ
U+016Fůc5 af ůů
U+0170Űc5 b0 ŰŰ
U+0171űc5 b1 űű
U+0172Ųc5 b2 ŲŲ
U+0173ųc5 b3 ųų
U+0174Ŵc5 b4 ŴŴ
U+0175ŵc5 b5 ŵŵ
U+0176Ŷc5 b6 ŶŶ
U+0177ŷc5 b7 ŷŷ
U+0178Ÿc5 b8ŸŸ ŸŸ
U+0179Źc5 b9 ŹŹ
U+017Aźc5 ba źź
U+017BŻc5 bb ŻŻ
U+017Cżc5 bc żż
U+017DŽc5 bd ŽŽ
U+017Ežc5 be žž
U+017Fſc5 bf ſſ