UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0200 to U+02FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0200Ȁ200 128ȀȀ
U+0201ȁ200 129ȁȁ
U+0202Ȃ200 130ȂȂ
U+0203ȃ200 131ȃȃ
U+0204Ȅ200 132ȄȄ
U+0205ȅ200 133ȅȅ
U+0206Ȇ200 134ȆȆ
U+0207ȇ200 135ȇȇ
U+0208Ȉ200 136ȈȈ
U+0209ȉ200 137ȉȉ
U+020AȊ200 138ȊȊ
U+020Bȋ200 139ȋȋ
U+020CȌ200 140ȌȌ
U+020Dȍ200 141ȍȍ
U+020EȎ200 142ȎȎ
U+020Fȏ200 143ȏȏ
U+0210Ȑ200 144ȐȐ
U+0211ȑ200 145ȑȑ
U+0212Ȓ200 146ȒȒ
U+0213ȓ200 147ȓȓ
U+0214Ȕ200 148ȔȔ
U+0215ȕ200 149ȕȕ
U+0216Ȗ200 150ȖȖ
U+0217ȗ200 151ȗȗ
U+0218Ș200 152ȘȘ
U+0219ș200 153șș
U+021AȚ200 154ȚȚ
U+021Bț200 155țț
U+021CȜ200 156ȜȜ
U+021Dȝ200 157ȝȝ
U+021EȞ200 158ȞȞ
U+021Fȟ200 159ȟȟ
U+0220Ƞ200 160ȠȠ
U+0221ȡ200 161ȡȡ
U+0222Ȣ200 162ȢȢ
U+0223ȣ200 163ȣȣ
U+0224Ȥ200 164ȤȤ
U+0225ȥ200 165ȥȥ
U+0226Ȧ200 166ȦȦ
U+0227ȧ200 167ȧȧ
U+0228Ȩ200 168ȨȨ
U+0229ȩ200 169ȩȩ
U+022AȪ200 170ȪȪ
U+022Bȫ200 171ȫȫ
U+022CȬ200 172ȬȬ
U+022Dȭ200 173ȭȭ
U+022EȮ200 174ȮȮ
U+022Fȯ200 175ȯȯ
U+0230Ȱ200 176ȰȰ
U+0231ȱ200 177ȱȱ
U+0232Ȳ200 178ȲȲ
U+0233ȳ200 179ȳȳ
U+0234ȴ200 180ȴȴ
U+0235ȵ200 181ȵȵ
U+0236ȶ200 182ȶȶ
U+0237ȷ200 183ȷȷ
U+0238ȸ200 184ȸȸ
U+0239ȹ200 185ȹȹ
U+023AȺ200 186ȺȺ
U+023BȻ200 187ȻȻ
U+023Cȼ200 188ȼȼ
U+023DȽ200 189ȽȽ
U+023EȾ200 190ȾȾ
U+023Fȿ200 191ȿȿ
U+0240ɀ201 128ɀɀ
U+0241Ɂ201 129ɁɁ
U+0242ɂ201 130ɂɂ
U+0243Ƀ201 131ɃɃ
U+0244Ʉ201 132ɄɄ
U+0245Ʌ201 133ɅɅ
U+0246Ɇ201 134ɆɆ
U+0247ɇ201 135ɇɇ
U+0248Ɉ201 136ɈɈ
U+0249ɉ201 137ɉɉ
U+024AɊ201 138ɊɊ
U+024Bɋ201 139ɋɋ
U+024CɌ201 140ɌɌ
U+024Dɍ201 141ɍɍ
U+024EɎ201 142ɎɎ
U+024Fɏ201 143ɏɏ
U+0250ɐ201 144ɐɐ
U+0251ɑ201 145ɑɑ
U+0252ɒ201 146ɒɒ
U+0253ɓ201 147ɓɓ
U+0254ɔ201 148ɔɔ
U+0255ɕ201 149ɕɕ
U+0256ɖ201 150ɖɖ
U+0257ɗ201 151ɗɗ
U+0258ɘ201 152ɘɘ
U+0259ə201 153əə
U+025Aɚ201 154ɚɚ
U+025Bɛ201 155ɛɛ
U+025Cɜ201 156ɜɜ
U+025Dɝ201 157ɝɝ
U+025Eɞ201 158ɞɞ
U+025Fɟ201 159ɟɟ
U+0260ɠ201 160ɠɠ
U+0261ɡ201 161ɡɡ
U+0262ɢ201 162ɢɢ
U+0263ɣ201 163ɣɣ
U+0264ɤ201 164ɤɤ
U+0265ɥ201 165ɥɥ
U+0266ɦ201 166ɦɦ
U+0267ɧ201 167ɧɧ
U+0268ɨ201 168ɨɨ
U+0269ɩ201 169ɩɩ
U+026Aɪ201 170ɪɪ
U+026Bɫ201 171ɫɫ
U+026Cɬ201 172ɬɬ
U+026Dɭ201 173ɭɭ
U+026Eɮ201 174ɮɮ
U+026Fɯ201 175ɯɯ
U+0270ɰ201 176ɰɰ
U+0271ɱ201 177ɱɱ
U+0272ɲ201 178ɲɲ
U+0273ɳ201 179ɳɳ
U+0274ɴ201 180ɴɴ
U+0275ɵ201 181ɵɵ
U+0276ɶ201 182ɶɶ
U+0277ɷ201 183ɷɷ
U+0278ɸ201 184ɸɸ
U+0279ɹ201 185ɹɹ
U+027Aɺ201 186ɺɺ
U+027Bɻ201 187ɻɻ
U+027Cɼ201 188ɼɼ
U+027Dɽ201 189ɽɽ
U+027Eɾ201 190ɾɾ
U+027Fɿ201 191ɿɿ
U+0280ʀ202 128ʀʀ
U+0281ʁ202 129ʁʁ
U+0282ʂ202 130ʂʂ
U+0283ʃ202 131ʃʃ
U+0284ʄ202 132ʄʄ
U+0285ʅ202 133ʅʅ
U+0286ʆ202 134ʆʆ
U+0287ʇ202 135ʇʇ
U+0288ʈ202 136ʈʈ
U+0289ʉ202 137ʉʉ
U+028Aʊ202 138ʊʊ
U+028Bʋ202 139ʋʋ
U+028Cʌ202 140ʌʌ
U+028Dʍ202 141ʍʍ
U+028Eʎ202 142ʎʎ
U+028Fʏ202 143ʏʏ
U+0290ʐ202 144ʐʐ
U+0291ʑ202 145ʑʑ
U+0292ʒ202 146ʒʒ
U+0293ʓ202 147ʓʓ
U+0294ʔ202 148ʔʔ
U+0295ʕ202 149ʕʕ
U+0296ʖ202 150ʖʖ
U+0297ʗ202 151ʗʗ
U+0298ʘ202 152ʘʘ
U+0299ʙ202 153ʙʙ
U+029Aʚ202 154ʚʚ
U+029Bʛ202 155ʛʛ
U+029Cʜ202 156ʜʜ
U+029Dʝ202 157ʝʝ
U+029Eʞ202 158ʞʞ
U+029Fʟ202 159ʟʟ
U+02A0ʠ202 160ʠʠ
U+02A1ʡ202 161ʡʡ
U+02A2ʢ202 162ʢʢ
U+02A3ʣ202 163ʣʣ
U+02A4ʤ202 164ʤʤ
U+02A5ʥ202 165ʥʥ
U+02A6ʦ202 166ʦʦ
U+02A7ʧ202 167ʧʧ
U+02A8ʨ202 168ʨʨ
U+02A9ʩ202 169ʩʩ
U+02AAʪ202 170ʪʪ
U+02ABʫ202 171ʫʫ
U+02ACʬ202 172ʬʬ
U+02ADʭ202 173ʭʭ
U+02AEʮ202 174ʮʮ
U+02AFʯ202 175ʯʯ
U+02B0ʰ202 176ʰʰ
U+02B1ʱ202 177ʱʱ
U+02B2ʲ202 178ʲʲ
U+02B3ʳ202 179ʳʳ
U+02B4ʴ202 180ʴʴ
U+02B5ʵ202 181ʵʵ
U+02B6ʶ202 182ʶʶ
U+02B7ʷ202 183ʷʷ
U+02B8ʸ202 184ʸʸ
U+02B9ʹ202 185ʹʹ
U+02BAʺ202 186ʺʺ
U+02BBʻ202 187ʻʻ
U+02BCʼ202 188ʼʼ
U+02BDʽ202 189ʽʽ
U+02BEʾ202 190ʾʾ
U+02BFʿ202 191ʿʿ
U+02C0ˀ203 128ˀˀ
U+02C1ˁ203 129ˁˁ
U+02C2˂203 130˂˂
U+02C3˃203 131˃˃
U+02C4˄203 132˄˄
U+02C5˅203 133˅˅
U+02C6ˆ203 134ˆˆ
U+02C7ˇ203 135ˇˇ
U+02C8ˈ203 136ˈˈ
U+02C9ˉ203 137ˉˉ
U+02CAˊ203 138ˊˊ
U+02CBˋ203 139ˋˋ
U+02CCˌ203 140ˌˌ
U+02CDˍ203 141ˍˍ
U+02CEˎ203 142ˎˎ
U+02CFˏ203 143ˏˏ
U+02D0ː203 144ːː
U+02D1ˑ203 145ˑˑ
U+02D2˒203 146˒˒
U+02D3˓203 147˓˓
U+02D4˔203 148˔˔
U+02D5˕203 149˕˕
U+02D6˖203 150˖˖
U+02D7˗203 151˗˗
U+02D8˘203 152˘˘
U+02D9˙203 153˙˙
U+02DA˚203 154˚˚
U+02DB˛203 155˛˛
U+02DC˜203 156˜˜
U+02DD˝203 157˝˝
U+02DE˞203 158˞˞
U+02DF˟203 159˟˟
U+02E0ˠ203 160ˠˠ
U+02E1ˡ203 161ˡˡ
U+02E2ˢ203 162ˢˢ
U+02E3ˣ203 163ˣˣ
U+02E4ˤ203 164ˤˤ
U+02E5˥203 165˥˥
U+02E6˦203 166˦˦
U+02E7˧203 167˧˧
U+02E8˨203 168˨˨
U+02E9˩203 169˩˩
U+02EA˪203 170˪˪
U+02EB˫203 171˫˫
U+02ECˬ203 172ˬˬ
U+02ED˭203 173˭˭
U+02EEˮ203 174ˮˮ
U+02EF˯203 175˯˯
U+02F0˰203 176˰˰
U+02F1˱203 177˱˱
U+02F2˲203 178˲˲
U+02F3˳203 179˳˳
U+02F4˴203 180˴˴
U+02F5˵203 181˵˵
U+02F6˶203 182˶˶
U+02F7˷203 183˷˷
U+02F8˸203 184˸˸
U+02F9˹203 185˹˹
U+02FA˺203 186˺˺
U+02FB˻203 187˻˻
U+02FC˼203 188˼˼
U+02FD˽203 189˽˽
U+02FE˾203 190˾˾
U+02FF˿203 191˿˿