UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0300 to U+04FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0300̀204 128̀̀
U+0301́204 129́́
U+0302̂204 130̂̂
U+0303̃204 131̃̃
U+0304̄204 132̄̄
U+0305̅204 133̅̅
U+0306̆204 134̆̆
U+0307̇204 135̇̇
U+0308̈204 136̈̈
U+0309̉204 137̉̉
U+030Å204 138̊̊
U+030B̋204 139̋̋
U+030Č204 140̌̌
U+030D̍204 141̍̍
U+030E̎204 142̎̎
U+030F̏204 143̏̏
U+0310̐204 144̐̐
U+0311̑204 145̑̑
U+0312̒204 146̒̒
U+0313̓204 147̓̓
U+0314̔204 148̔̔
U+0315̕204 149̕̕
U+0316̖204 150̖̖
U+0317̗204 151̗̗
U+0318̘204 152̘̘
U+0319̙204 153̙̙
U+031A̚204 154̚̚
U+031B̛204 155̛̛
U+031C̜204 156̜̜
U+031D̝204 157̝̝
U+031E̞204 158̞̞
U+031F̟204 159̟̟
U+0320̠204 160̠̠
U+0321̡204 161̡̡
U+0322̢204 162̢̢
U+0323̣204 163̣̣
U+0324̤204 164̤̤
U+0325̥204 165̥̥
U+0326̦204 166̦̦
U+0327̧204 167̧̧
U+0328̨204 168̨̨
U+0329̩204 169̩̩
U+032A̪204 170̪̪
U+032B̫204 171̫̫
U+032C̬204 172̬̬
U+032Ḓ204 173̭̭
U+032E̮204 174̮̮
U+032F̯204 175̯̯
U+0330̰204 176̰̰
U+0331̱204 177̱̱
U+0332̲204 178̲̲
U+0333̳204 179̳̳
U+0334̴204 180̴̴
U+0335̵204 181̵̵
U+0336̶204 182̶̶
U+0337̷204 183̷̷
U+0338̸204 184̸̸
U+0339̹204 185̹̹
U+033A̺204 186̺̺
U+033B̻204 187̻̻
U+033C̼204 188̼̼
U+033D̽204 189̽̽
U+033E̾204 190̾̾
U+033F̿204 191̿̿
U+0340̀205 128̀̀
U+0341́205 129́́
U+0342͂205 130͂͂
U+0343̓205 131̓̓
U+0344̈́205 132̈́̈́
U+0345ͅ205 133ͅͅ
U+0346͆205 134͆͆
U+0347͇205 135͇͇
U+0348͈205 136͈͈
U+0349͉205 137͉͉
U+034A͊205 138͊͊
U+034B͋205 139͋͋
U+034C͌205 140͌͌
U+034D͍205 141͍͍
U+034E͎205 142͎͎
U+034F͏205 143͏͏
U+0350͐205 144͐͐
U+0351͑205 145͑͑
U+0352͒205 146͒͒
U+0353͓205 147͓͓
U+0354͔205 148͔͔
U+0355͕205 149͕͕
U+0356͖205 150͖͖
U+0357͗205 151͗͗
U+0358͘205 152͘͘
U+0359͙205 153͙͙
U+035A͚205 154͚͚
U+035B͛205 155͛͛
U+035C͜205 156͜͜
U+035D͝205 157͝͝
U+035E͞205 158͞͞
U+035F͟205 159͟͟
U+0360͠205 160͠͠
U+0361͡205 161͡͡
U+0362͢205 162͢͢
U+0363ͣ205 163ͣͣ
U+0364ͤ205 164ͤͤ
U+0365ͥ205 165ͥͥ
U+0366ͦ205 166ͦͦ
U+0367ͧ205 167ͧͧ
U+0368ͨ205 168ͨͨ
U+0369ͩ205 169ͩͩ
U+036Aͪ205 170ͪͪ
U+036Bͫ205 171ͫͫ
U+036Cͬ205 172ͬͬ
U+036Dͭ205 173ͭͭ
U+036Eͮ205 174ͮͮ
U+036Fͯ205 175ͯͯ
U+0370Ͱ205 176ͰͰ
U+0371ͱ205 177ͱͱ
U+0372Ͳ205 178ͲͲ
U+0373ͳ205 179ͳͳ
U+0374ʹ205 180ʹʹ
U+0375͵205 181͵͵
U+0376Ͷ205 182ͶͶ
U+0377ͷ205 183ͷͷ
U+0378͸205 184͸͸
U+0379͹205 185͹͹
U+037Aͺ205 186ͺͺ
U+037Bͻ205 187ͻͻ
U+037Cͼ205 188ͼͼ
U+037Dͽ205 189ͽͽ
U+037E;205 190;;
U+037FͿ205 191ͿͿ
U+0380΀206 128΀΀
U+0381΁206 129΁΁
U+0382΂206 130΂΂
U+0383΃206 131΃΃
U+0384΄206 132΄΄
U+0385΅206 133΅΅
U+0386Ά206 134ΆΆ
U+0387·206 135··
U+0388Έ206 136ΈΈ
U+0389Ή206 137ΉΉ
U+038AΊ206 138ΊΊ
U+038B΋206 139΋΋
U+038CΌ206 140ΌΌ
U+038D΍206 141΍΍
U+038EΎ206 142ΎΎ
U+038FΏ206 143ΏΏ
U+0390ΐ206 144ΐΐ
U+0391Α206 145ΑΑ
U+0392Β206 146ΒΒ
U+0393Γ206 147ΓΓ
U+0394Δ206 148ΔΔ
U+0395Ε206 149ΕΕ
U+0396Ζ206 150ΖΖ
U+0397Η206 151ΗΗ
U+0398Θ206 152ΘΘ
U+0399Ι206 153ΙΙ
U+039AΚ206 154ΚΚ
U+039BΛ206 155ΛΛ
U+039CΜ206 156ΜΜ
U+039DΝ206 157ΝΝ
U+039EΞ206 158ΞΞ
U+039FΟ206 159ΟΟ
U+03A0Π206 160ΠΠ
U+03A1Ρ206 161ΡΡ
U+03A2΢206 162΢΢
U+03A3Σ206 163ΣΣ
U+03A4Τ206 164ΤΤ
U+03A5Υ206 165ΥΥ
U+03A6Φ206 166ΦΦ
U+03A7Χ206 167ΧΧ
U+03A8Ψ206 168ΨΨ
U+03A9Ω206 169ΩΩ
U+03AAΪ206 170ΪΪ
U+03ABΫ206 171ΫΫ
U+03ACά206 172άά
U+03ADέ206 173έέ
U+03AEή206 174ήή
U+03AFί206 175ίί
U+03B0ΰ206 176ΰΰ
U+03B1α206 177αα
U+03B2β206 178ββ
U+03B3γ206 179γγ
U+03B4δ206 180δδ
U+03B5ε206 181εε
U+03B6ζ206 182ζζ
U+03B7η206 183ηη
U+03B8θ206 184θθ
U+03B9ι206 185ιι
U+03BAκ206 186κκ
U+03BBλ206 187λλ
U+03BCμ206 188μμ
U+03BDν206 189νν
U+03BEξ206 190ξξ
U+03BFο206 191οο
U+03C0π207 128ππ
U+03C1ρ207 129ρρ
U+03C2ς207 130ςς
U+03C3σ207 131σσ
U+03C4τ207 132ττ
U+03C5υ207 133υυ
U+03C6φ207 134φφ
U+03C7χ207 135χχ
U+03C8ψ207 136ψψ
U+03C9ω207 137ωω
U+03CAϊ207 138ϊϊ
U+03CBϋ207 139ϋϋ
U+03CCό207 140όό
U+03CDύ207 141ύύ
U+03CEώ207 142ώώ
U+03CFϏ207 143ϏϏ
U+03D0ϐ207 144ϐϐ
U+03D1ϑ207 145ϑϑ
U+03D2ϒ207 146ϒϒ
U+03D3ϓ207 147ϓϓ
U+03D4ϔ207 148ϔϔ
U+03D5ϕ207 149ϕϕ
U+03D6ϖ207 150ϖϖ
U+03D7ϗ207 151ϗϗ
U+03D8Ϙ207 152ϘϘ
U+03D9ϙ207 153ϙϙ
U+03DAϚ207 154ϚϚ
U+03DBϛ207 155ϛϛ
U+03DCϜ207 156ϜϜ
U+03DDϝ207 157ϝϝ
U+03DEϞ207 158ϞϞ
U+03DFϟ207 159ϟϟ
U+03E0Ϡ207 160ϠϠ
U+03E1ϡ207 161ϡϡ
U+03E2Ϣ207 162ϢϢ
U+03E3ϣ207 163ϣϣ
U+03E4Ϥ207 164ϤϤ
U+03E5ϥ207 165ϥϥ
U+03E6Ϧ207 166ϦϦ
U+03E7ϧ207 167ϧϧ
U+03E8Ϩ207 168ϨϨ
U+03E9ϩ207 169ϩϩ
U+03EAϪ207 170ϪϪ
U+03EBϫ207 171ϫϫ
U+03ECϬ207 172ϬϬ
U+03EDϭ207 173ϭϭ
U+03EEϮ207 174ϮϮ
U+03EFϯ207 175ϯϯ
U+03F0ϰ207 176ϰϰ
U+03F1ϱ207 177ϱϱ
U+03F2ϲ207 178ϲϲ
U+03F3ϳ207 179ϳϳ
U+03F4ϴ207 180ϴϴ
U+03F5ϵ207 181ϵϵ
U+03F6϶207 182϶϶
U+03F7Ϸ207 183ϷϷ
U+03F8ϸ207 184ϸϸ
U+03F9Ϲ207 185ϹϹ
U+03FAϺ207 186ϺϺ
U+03FBϻ207 187ϻϻ
U+03FCϼ207 188ϼϼ
U+03FDϽ207 189ϽϽ
U+03FEϾ207 190ϾϾ
U+03FFϿ207 191ϿϿ
U+0400Ѐ208 128ЀЀ
U+0401Ё208 129ЁЁ
U+0402Ђ208 130ЂЂ
U+0403Ѓ208 131ЃЃ
U+0404Є208 132ЄЄ
U+0405Ѕ208 133ЅЅ
U+0406І208 134ІІ
U+0407Ї208 135ЇЇ
U+0408Ј208 136ЈЈ
U+0409Љ208 137ЉЉ
U+040AЊ208 138ЊЊ
U+040BЋ208 139ЋЋ
U+040CЌ208 140ЌЌ
U+040DЍ208 141ЍЍ
U+040EЎ208 142ЎЎ
U+040FЏ208 143ЏЏ
U+0410А208 144АА
U+0411Б208 145ББ
U+0412В208 146ВВ
U+0413Г208 147ГГ
U+0414Д208 148ДД
U+0415Е208 149ЕЕ
U+0416Ж208 150ЖЖ
U+0417З208 151ЗЗ
U+0418И208 152ИИ
U+0419Й208 153ЙЙ
U+041AК208 154КК
U+041BЛ208 155ЛЛ
U+041CМ208 156ММ
U+041DН208 157НН
U+041EО208 158ОО
U+041FП208 159ПП
U+0420Р208 160РР
U+0421С208 161СС
U+0422Т208 162ТТ
U+0423У208 163УУ
U+0424Ф208 164ФФ
U+0425Х208 165ХХ
U+0426Ц208 166ЦЦ
U+0427Ч208 167ЧЧ
U+0428Ш208 168ШШ
U+0429Щ208 169ЩЩ
U+042AЪ208 170ЪЪ
U+042BЫ208 171ЫЫ
U+042CЬ208 172ЬЬ
U+042DЭ208 173ЭЭ
U+042EЮ208 174ЮЮ
U+042FЯ208 175ЯЯ
U+0430а208 176аа
U+0431б208 177бб
U+0432в208 178вв
U+0433г208 179гг
U+0434д208 180дд
U+0435е208 181ее
U+0436ж208 182жж
U+0437з208 183зз
U+0438и208 184ии
U+0439й208 185йй
U+043Aк208 186кк
U+043Bл208 187лл
U+043Cм208 188мм
U+043Dн208 189нн
U+043Eо208 190оо
U+043Fп208 191пп
U+0440р209 128рр
U+0441с209 129сс
U+0442т209 130тт
U+0443у209 131уу
U+0444ф209 132фф
U+0445х209 133хх
U+0446ц209 134цц
U+0447ч209 135чч
U+0448ш209 136шш
U+0449щ209 137щщ
U+044Aъ209 138ъъ
U+044Bы209 139ыы
U+044Cь209 140ьь
U+044Dэ209 141ээ
U+044Eю209 142юю
U+044Fя209 143яя
U+0450ѐ209 144ѐѐ
U+0451ё209 145ёё
U+0452ђ209 146ђђ
U+0453ѓ209 147ѓѓ
U+0454є209 148єє
U+0455ѕ209 149ѕѕ
U+0456і209 150іі
U+0457ї209 151її
U+0458ј209 152јј
U+0459љ209 153љљ
U+045Aњ209 154њњ
U+045Bћ209 155ћћ
U+045Cќ209 156ќќ
U+045Dѝ209 157ѝѝ
U+045Eў209 158ўў
U+045Fџ209 159џџ
U+0460Ѡ209 160ѠѠ
U+0461ѡ209 161ѡѡ
U+0462Ѣ209 162ѢѢ
U+0463ѣ209 163ѣѣ
U+0464Ѥ209 164ѤѤ
U+0465ѥ209 165ѥѥ
U+0466Ѧ209 166ѦѦ
U+0467ѧ209 167ѧѧ
U+0468Ѩ209 168ѨѨ
U+0469ѩ209 169ѩѩ
U+046AѪ209 170ѪѪ
U+046Bѫ209 171ѫѫ
U+046CѬ209 172ѬѬ
U+046Dѭ209 173ѭѭ
U+046EѮ209 174ѮѮ
U+046Fѯ209 175ѯѯ
U+0470Ѱ209 176ѰѰ
U+0471ѱ209 177ѱѱ
U+0472Ѳ209 178ѲѲ
U+0473ѳ209 179ѳѳ
U+0474Ѵ209 180ѴѴ
U+0475ѵ209 181ѵѵ
U+0476Ѷ209 182ѶѶ
U+0477ѷ209 183ѷѷ
U+0478Ѹ209 184ѸѸ
U+0479ѹ209 185ѹѹ
U+047AѺ209 186ѺѺ
U+047Bѻ209 187ѻѻ
U+047CѼ209 188ѼѼ
U+047Dѽ209 189ѽѽ
U+047EѾ209 190ѾѾ
U+047Fѿ209 191ѿѿ
U+0480Ҁ210 128ҀҀ
U+0481ҁ210 129ҁҁ
U+0482҂210 130҂҂
U+0483҃210 131҃҃
U+0484҄210 132҄҄
U+0485҅210 133҅҅
U+0486҆210 134҆҆
U+0487҇210 135҇҇
U+0488҈210 136҈҈
U+0489҉210 137҉҉
U+048AҊ210 138ҊҊ
U+048Bҋ210 139ҋҋ
U+048CҌ210 140ҌҌ
U+048Dҍ210 141ҍҍ
U+048EҎ210 142ҎҎ
U+048Fҏ210 143ҏҏ
U+0490Ґ210 144ҐҐ
U+0491ґ210 145ґґ
U+0492Ғ210 146ҒҒ
U+0493ғ210 147ғғ
U+0494Ҕ210 148ҔҔ
U+0495ҕ210 149ҕҕ
U+0496Җ210 150ҖҖ
U+0497җ210 151җҗ
U+0498Ҙ210 152ҘҘ
U+0499ҙ210 153ҙҙ
U+049AҚ210 154ҚҚ
U+049Bқ210 155ққ
U+049CҜ210 156ҜҜ
U+049Dҝ210 157ҝҝ
U+049EҞ210 158ҞҞ
U+049Fҟ210 159ҟҟ
U+04A0Ҡ210 160ҠҠ
U+04A1ҡ210 161ҡҡ
U+04A2Ң210 162ҢҢ
U+04A3ң210 163ңң
U+04A4Ҥ210 164ҤҤ
U+04A5ҥ210 165ҥҥ
U+04A6Ҧ210 166ҦҦ
U+04A7ҧ210 167ҧҧ
U+04A8Ҩ210 168ҨҨ
U+04A9ҩ210 169ҩҩ
U+04AAҪ210 170ҪҪ
U+04ABҫ210 171ҫҫ
U+04ACҬ210 172ҬҬ
U+04ADҭ210 173ҭҭ
U+04AEҮ210 174ҮҮ
U+04AFү210 175үү
U+04B0Ұ210 176ҰҰ
U+04B1ұ210 177ұұ
U+04B2Ҳ210 178ҲҲ
U+04B3ҳ210 179ҳҳ
U+04B4Ҵ210 180ҴҴ
U+04B5ҵ210 181ҵҵ
U+04B6Ҷ210 182ҶҶ
U+04B7ҷ210 183ҷҷ
U+04B8Ҹ210 184ҸҸ
U+04B9ҹ210 185ҹҹ
U+04BAҺ210 186ҺҺ
U+04BBһ210 187һһ
U+04BCҼ210 188ҼҼ
U+04BDҽ210 189ҽҽ
U+04BEҾ210 190ҾҾ
U+04BFҿ210 191ҿҿ
U+04C0Ӏ211 128ӀӀ
U+04C1Ӂ211 129ӁӁ
U+04C2ӂ211 130ӂӂ
U+04C3Ӄ211 131ӃӃ
U+04C4ӄ211 132ӄӄ
U+04C5Ӆ211 133ӅӅ
U+04C6ӆ211 134ӆӆ
U+04C7Ӈ211 135ӇӇ
U+04C8ӈ211 136ӈӈ
U+04C9Ӊ211 137ӉӉ
U+04CAӊ211 138ӊӊ
U+04CBӋ211 139ӋӋ
U+04CCӌ211 140ӌӌ
U+04CDӍ211 141ӍӍ
U+04CEӎ211 142ӎӎ
U+04CFӏ211 143ӏӏ
U+04D0Ӑ211 144ӐӐ
U+04D1ӑ211 145ӑӑ
U+04D2Ӓ211 146ӒӒ
U+04D3ӓ211 147ӓӓ
U+04D4Ӕ211 148ӔӔ
U+04D5ӕ211 149ӕӕ
U+04D6Ӗ211 150ӖӖ
U+04D7ӗ211 151ӗӗ
U+04D8Ә211 152ӘӘ
U+04D9ә211 153әә
U+04DAӚ211 154ӚӚ
U+04DBӛ211 155ӛӛ
U+04DCӜ211 156ӜӜ
U+04DDӝ211 157ӝӝ
U+04DEӞ211 158ӞӞ
U+04DFӟ211 159ӟӟ
U+04E0Ӡ211 160ӠӠ
U+04E1ӡ211 161ӡӡ
U+04E2Ӣ211 162ӢӢ
U+04E3ӣ211 163ӣӣ
U+04E4Ӥ211 164ӤӤ
U+04E5ӥ211 165ӥӥ
U+04E6Ӧ211 166ӦӦ
U+04E7ӧ211 167ӧӧ
U+04E8Ө211 168ӨӨ
U+04E9ө211 169өө
U+04EAӪ211 170ӪӪ
U+04EBӫ211 171ӫӫ
U+04ECӬ211 172ӬӬ
U+04EDӭ211 173ӭӭ
U+04EEӮ211 174ӮӮ
U+04EFӯ211 175ӯӯ
U+04F0Ӱ211 176ӰӰ
U+04F1ӱ211 177ӱӱ
U+04F2Ӳ211 178ӲӲ
U+04F3ӳ211 179ӳӳ
U+04F4Ӵ211 180ӴӴ
U+04F5ӵ211 181ӵӵ
U+04F6Ӷ211 182ӶӶ
U+04F7ӷ211 183ӷӷ
U+04F8Ӹ211 184ӸӸ
U+04F9ӹ211 185ӹӹ
U+04FAӺ211 186ӺӺ
U+04FBӻ211 187ӻӻ
U+04FCӼ211 188ӼӼ
U+04FDӽ211 189ӽӽ
U+04FEӾ211 190ӾӾ
U+04FFӿ211 191ӿӿ