UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0300 to U+04FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(oct.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0300̀0314 0200̀̀
U+0301́0314 0201́́
U+0302̂0314 0202̂̂
U+0303̃0314 0203̃̃
U+0304̄0314 0204̄̄
U+0305̅0314 0205̅̅
U+0306̆0314 0206̆̆
U+0307̇0314 0207̇̇
U+0308̈0314 0210̈̈
U+0309̉0314 0211̉̉
U+030Å0314 0212̊̊
U+030B̋0314 0213̋̋
U+030Č0314 0214̌̌
U+030D̍0314 0215̍̍
U+030E̎0314 0216̎̎
U+030F̏0314 0217̏̏
U+0310̐0314 0220̐̐
U+0311̑0314 0221̑̑
U+0312̒0314 0222̒̒
U+0313̓0314 0223̓̓
U+0314̔0314 0224̔̔
U+0315̕0314 0225̕̕
U+0316̖0314 0226̖̖
U+0317̗0314 0227̗̗
U+0318̘0314 0230̘̘
U+0319̙0314 0231̙̙
U+031A̚0314 0232̚̚
U+031B̛0314 0233̛̛
U+031C̜0314 0234̜̜
U+031D̝0314 0235̝̝
U+031E̞0314 0236̞̞
U+031F̟0314 0237̟̟
U+0320̠0314 0240̠̠
U+0321̡0314 0241̡̡
U+0322̢0314 0242̢̢
U+0323̣0314 0243̣̣
U+0324̤0314 0244̤̤
U+0325̥0314 0245̥̥
U+0326̦0314 0246̦̦
U+0327̧0314 0247̧̧
U+0328̨0314 0250̨̨
U+0329̩0314 0251̩̩
U+032A̪0314 0252̪̪
U+032B̫0314 0253̫̫
U+032C̬0314 0254̬̬
U+032Ḓ0314 0255̭̭
U+032E̮0314 0256̮̮
U+032F̯0314 0257̯̯
U+0330̰0314 0260̰̰
U+0331̱0314 0261̱̱
U+0332̲0314 0262̲̲
U+0333̳0314 0263̳̳
U+0334̴0314 0264̴̴
U+0335̵0314 0265̵̵
U+0336̶0314 0266̶̶
U+0337̷0314 0267̷̷
U+0338̸0314 0270̸̸
U+0339̹0314 0271̹̹
U+033A̺0314 0272̺̺
U+033B̻0314 0273̻̻
U+033C̼0314 0274̼̼
U+033D̽0314 0275̽̽
U+033E̾0314 0276̾̾
U+033F̿0314 0277̿̿
U+0340̀0315 0200̀̀
U+0341́0315 0201́́
U+0342͂0315 0202͂͂
U+0343̓0315 0203̓̓
U+0344̈́0315 0204̈́̈́
U+0345ͅ0315 0205ͅͅ
U+0346͆0315 0206͆͆
U+0347͇0315 0207͇͇
U+0348͈0315 0210͈͈
U+0349͉0315 0211͉͉
U+034A͊0315 0212͊͊
U+034B͋0315 0213͋͋
U+034C͌0315 0214͌͌
U+034D͍0315 0215͍͍
U+034E͎0315 0216͎͎
U+034F͏0315 0217͏͏
U+0350͐0315 0220͐͐
U+0351͑0315 0221͑͑
U+0352͒0315 0222͒͒
U+0353͓0315 0223͓͓
U+0354͔0315 0224͔͔
U+0355͕0315 0225͕͕
U+0356͖0315 0226͖͖
U+0357͗0315 0227͗͗
U+0358͘0315 0230͘͘
U+0359͙0315 0231͙͙
U+035A͚0315 0232͚͚
U+035B͛0315 0233͛͛
U+035C͜0315 0234͜͜
U+035D͝0315 0235͝͝
U+035E͞0315 0236͞͞
U+035F͟0315 0237͟͟
U+0360͠0315 0240͠͠
U+0361͡0315 0241͡͡
U+0362͢0315 0242͢͢
U+0363ͣ0315 0243ͣͣ
U+0364ͤ0315 0244ͤͤ
U+0365ͥ0315 0245ͥͥ
U+0366ͦ0315 0246ͦͦ
U+0367ͧ0315 0247ͧͧ
U+0368ͨ0315 0250ͨͨ
U+0369ͩ0315 0251ͩͩ
U+036Aͪ0315 0252ͪͪ
U+036Bͫ0315 0253ͫͫ
U+036Cͬ0315 0254ͬͬ
U+036Dͭ0315 0255ͭͭ
U+036Eͮ0315 0256ͮͮ
U+036Fͯ0315 0257ͯͯ
U+0370Ͱ0315 0260ͰͰ
U+0371ͱ0315 0261ͱͱ
U+0372Ͳ0315 0262ͲͲ
U+0373ͳ0315 0263ͳͳ
U+0374ʹ0315 0264ʹʹ
U+0375͵0315 0265͵͵
U+0376Ͷ0315 0266ͶͶ
U+0377ͷ0315 0267ͷͷ
U+0378͸0315 0270͸͸
U+0379͹0315 0271͹͹
U+037Aͺ0315 0272ͺͺ
U+037Bͻ0315 0273ͻͻ
U+037Cͼ0315 0274ͼͼ
U+037Dͽ0315 0275ͽͽ
U+037E;0315 0276;;
U+037FͿ0315 0277ͿͿ
U+0380΀0316 0200΀΀
U+0381΁0316 0201΁΁
U+0382΂0316 0202΂΂
U+0383΃0316 0203΃΃
U+0384΄0316 0204΄΄
U+0385΅0316 0205΅΅
U+0386Ά0316 0206ΆΆ
U+0387·0316 0207··
U+0388Έ0316 0210ΈΈ
U+0389Ή0316 0211ΉΉ
U+038AΊ0316 0212ΊΊ
U+038B΋0316 0213΋΋
U+038CΌ0316 0214ΌΌ
U+038D΍0316 0215΍΍
U+038EΎ0316 0216ΎΎ
U+038FΏ0316 0217ΏΏ
U+0390ΐ0316 0220ΐΐ
U+0391Α0316 0221ΑΑ
U+0392Β0316 0222ΒΒ
U+0393Γ0316 0223ΓΓ
U+0394Δ0316 0224ΔΔ
U+0395Ε0316 0225ΕΕ
U+0396Ζ0316 0226ΖΖ
U+0397Η0316 0227ΗΗ
U+0398Θ0316 0230ΘΘ
U+0399Ι0316 0231ΙΙ
U+039AΚ0316 0232ΚΚ
U+039BΛ0316 0233ΛΛ
U+039CΜ0316 0234ΜΜ
U+039DΝ0316 0235ΝΝ
U+039EΞ0316 0236ΞΞ
U+039FΟ0316 0237ΟΟ
U+03A0Π0316 0240ΠΠ
U+03A1Ρ0316 0241ΡΡ
U+03A2΢0316 0242΢΢
U+03A3Σ0316 0243ΣΣ
U+03A4Τ0316 0244ΤΤ
U+03A5Υ0316 0245ΥΥ
U+03A6Φ0316 0246ΦΦ
U+03A7Χ0316 0247ΧΧ
U+03A8Ψ0316 0250ΨΨ
U+03A9Ω0316 0251ΩΩ
U+03AAΪ0316 0252ΪΪ
U+03ABΫ0316 0253ΫΫ
U+03ACά0316 0254άά
U+03ADέ0316 0255έέ
U+03AEή0316 0256ήή
U+03AFί0316 0257ίί
U+03B0ΰ0316 0260ΰΰ
U+03B1α0316 0261αα
U+03B2β0316 0262ββ
U+03B3γ0316 0263γγ
U+03B4δ0316 0264δδ
U+03B5ε0316 0265εε
U+03B6ζ0316 0266ζζ
U+03B7η0316 0267ηη
U+03B8θ0316 0270θθ
U+03B9ι0316 0271ιι
U+03BAκ0316 0272κκ
U+03BBλ0316 0273λλ
U+03BCμ0316 0274μμ
U+03BDν0316 0275νν
U+03BEξ0316 0276ξξ
U+03BFο0316 0277οο
U+03C0π0317 0200ππ
U+03C1ρ0317 0201ρρ
U+03C2ς0317 0202ςς
U+03C3σ0317 0203σσ
U+03C4τ0317 0204ττ
U+03C5υ0317 0205υυ
U+03C6φ0317 0206φφ
U+03C7χ0317 0207χχ
U+03C8ψ0317 0210ψψ
U+03C9ω0317 0211ωω
U+03CAϊ0317 0212ϊϊ
U+03CBϋ0317 0213ϋϋ
U+03CCό0317 0214όό
U+03CDύ0317 0215ύύ
U+03CEώ0317 0216ώώ
U+03CFϏ0317 0217ϏϏ
U+03D0ϐ0317 0220ϐϐ
U+03D1ϑ0317 0221ϑϑ
U+03D2ϒ0317 0222ϒϒ
U+03D3ϓ0317 0223ϓϓ
U+03D4ϔ0317 0224ϔϔ
U+03D5ϕ0317 0225ϕϕ
U+03D6ϖ0317 0226ϖϖ
U+03D7ϗ0317 0227ϗϗ
U+03D8Ϙ0317 0230ϘϘ
U+03D9ϙ0317 0231ϙϙ
U+03DAϚ0317 0232ϚϚ
U+03DBϛ0317 0233ϛϛ
U+03DCϜ0317 0234ϜϜ
U+03DDϝ0317 0235ϝϝ
U+03DEϞ0317 0236ϞϞ
U+03DFϟ0317 0237ϟϟ
U+03E0Ϡ0317 0240ϠϠ
U+03E1ϡ0317 0241ϡϡ
U+03E2Ϣ0317 0242ϢϢ
U+03E3ϣ0317 0243ϣϣ
U+03E4Ϥ0317 0244ϤϤ
U+03E5ϥ0317 0245ϥϥ
U+03E6Ϧ0317 0246ϦϦ
U+03E7ϧ0317 0247ϧϧ
U+03E8Ϩ0317 0250ϨϨ
U+03E9ϩ0317 0251ϩϩ
U+03EAϪ0317 0252ϪϪ
U+03EBϫ0317 0253ϫϫ
U+03ECϬ0317 0254ϬϬ
U+03EDϭ0317 0255ϭϭ
U+03EEϮ0317 0256ϮϮ
U+03EFϯ0317 0257ϯϯ
U+03F0ϰ0317 0260ϰϰ
U+03F1ϱ0317 0261ϱϱ
U+03F2ϲ0317 0262ϲϲ
U+03F3ϳ0317 0263ϳϳ
U+03F4ϴ0317 0264ϴϴ
U+03F5ϵ0317 0265ϵϵ
U+03F6϶0317 0266϶϶
U+03F7Ϸ0317 0267ϷϷ
U+03F8ϸ0317 0270ϸϸ
U+03F9Ϲ0317 0271ϹϹ
U+03FAϺ0317 0272ϺϺ
U+03FBϻ0317 0273ϻϻ
U+03FCϼ0317 0274ϼϼ
U+03FDϽ0317 0275ϽϽ
U+03FEϾ0317 0276ϾϾ
U+03FFϿ0317 0277ϿϿ
U+0400Ѐ0320 0200ЀЀ
U+0401Ё0320 0201ЁЁ
U+0402Ђ0320 0202ЂЂ
U+0403Ѓ0320 0203ЃЃ
U+0404Є0320 0204ЄЄ
U+0405Ѕ0320 0205ЅЅ
U+0406І0320 0206ІІ
U+0407Ї0320 0207ЇЇ
U+0408Ј0320 0210ЈЈ
U+0409Љ0320 0211ЉЉ
U+040AЊ0320 0212ЊЊ
U+040BЋ0320 0213ЋЋ
U+040CЌ0320 0214ЌЌ
U+040DЍ0320 0215ЍЍ
U+040EЎ0320 0216ЎЎ
U+040FЏ0320 0217ЏЏ
U+0410А0320 0220АА
U+0411Б0320 0221ББ
U+0412В0320 0222ВВ
U+0413Г0320 0223ГГ
U+0414Д0320 0224ДД
U+0415Е0320 0225ЕЕ
U+0416Ж0320 0226ЖЖ
U+0417З0320 0227ЗЗ
U+0418И0320 0230ИИ
U+0419Й0320 0231ЙЙ
U+041AК0320 0232КК
U+041BЛ0320 0233ЛЛ
U+041CМ0320 0234ММ
U+041DН0320 0235НН
U+041EО0320 0236ОО
U+041FП0320 0237ПП
U+0420Р0320 0240РР
U+0421С0320 0241СС
U+0422Т0320 0242ТТ
U+0423У0320 0243УУ
U+0424Ф0320 0244ФФ
U+0425Х0320 0245ХХ
U+0426Ц0320 0246ЦЦ
U+0427Ч0320 0247ЧЧ
U+0428Ш0320 0250ШШ
U+0429Щ0320 0251ЩЩ
U+042AЪ0320 0252ЪЪ
U+042BЫ0320 0253ЫЫ
U+042CЬ0320 0254ЬЬ
U+042DЭ0320 0255ЭЭ
U+042EЮ0320 0256ЮЮ
U+042FЯ0320 0257ЯЯ
U+0430а0320 0260аа
U+0431б0320 0261бб
U+0432в0320 0262вв
U+0433г0320 0263гг
U+0434д0320 0264дд
U+0435е0320 0265ее
U+0436ж0320 0266жж
U+0437з0320 0267зз
U+0438и0320 0270ии
U+0439й0320 0271йй
U+043Aк0320 0272кк
U+043Bл0320 0273лл
U+043Cм0320 0274мм
U+043Dн0320 0275нн
U+043Eо0320 0276оо
U+043Fп0320 0277пп
U+0440р0321 0200рр
U+0441с0321 0201сс
U+0442т0321 0202тт
U+0443у0321 0203уу
U+0444ф0321 0204фф
U+0445х0321 0205хх
U+0446ц0321 0206цц
U+0447ч0321 0207чч
U+0448ш0321 0210шш
U+0449щ0321 0211щщ
U+044Aъ0321 0212ъъ
U+044Bы0321 0213ыы
U+044Cь0321 0214ьь
U+044Dэ0321 0215ээ
U+044Eю0321 0216юю
U+044Fя0321 0217яя
U+0450ѐ0321 0220ѐѐ
U+0451ё0321 0221ёё
U+0452ђ0321 0222ђђ
U+0453ѓ0321 0223ѓѓ
U+0454є0321 0224єє
U+0455ѕ0321 0225ѕѕ
U+0456і0321 0226іі
U+0457ї0321 0227її
U+0458ј0321 0230јј
U+0459љ0321 0231љљ
U+045Aњ0321 0232њњ
U+045Bћ0321 0233ћћ
U+045Cќ0321 0234ќќ
U+045Dѝ0321 0235ѝѝ
U+045Eў0321 0236ўў
U+045Fџ0321 0237џџ
U+0460Ѡ0321 0240ѠѠ
U+0461ѡ0321 0241ѡѡ
U+0462Ѣ0321 0242ѢѢ
U+0463ѣ0321 0243ѣѣ
U+0464Ѥ0321 0244ѤѤ
U+0465ѥ0321 0245ѥѥ
U+0466Ѧ0321 0246ѦѦ
U+0467ѧ0321 0247ѧѧ
U+0468Ѩ0321 0250ѨѨ
U+0469ѩ0321 0251ѩѩ
U+046AѪ0321 0252ѪѪ
U+046Bѫ0321 0253ѫѫ
U+046CѬ0321 0254ѬѬ
U+046Dѭ0321 0255ѭѭ
U+046EѮ0321 0256ѮѮ
U+046Fѯ0321 0257ѯѯ
U+0470Ѱ0321 0260ѰѰ
U+0471ѱ0321 0261ѱѱ
U+0472Ѳ0321 0262ѲѲ
U+0473ѳ0321 0263ѳѳ
U+0474Ѵ0321 0264ѴѴ
U+0475ѵ0321 0265ѵѵ
U+0476Ѷ0321 0266ѶѶ
U+0477ѷ0321 0267ѷѷ
U+0478Ѹ0321 0270ѸѸ
U+0479ѹ0321 0271ѹѹ
U+047AѺ0321 0272ѺѺ
U+047Bѻ0321 0273ѻѻ
U+047CѼ0321 0274ѼѼ
U+047Dѽ0321 0275ѽѽ
U+047EѾ0321 0276ѾѾ
U+047Fѿ0321 0277ѿѿ
U+0480Ҁ0322 0200ҀҀ
U+0481ҁ0322 0201ҁҁ
U+0482҂0322 0202҂҂
U+0483҃0322 0203҃҃
U+0484҄0322 0204҄҄
U+0485҅0322 0205҅҅
U+0486҆0322 0206҆҆
U+0487҇0322 0207҇҇
U+0488҈0322 0210҈҈
U+0489҉0322 0211҉҉
U+048AҊ0322 0212ҊҊ
U+048Bҋ0322 0213ҋҋ
U+048CҌ0322 0214ҌҌ
U+048Dҍ0322 0215ҍҍ
U+048EҎ0322 0216ҎҎ
U+048Fҏ0322 0217ҏҏ
U+0490Ґ0322 0220ҐҐ
U+0491ґ0322 0221ґґ
U+0492Ғ0322 0222ҒҒ
U+0493ғ0322 0223ғғ
U+0494Ҕ0322 0224ҔҔ
U+0495ҕ0322 0225ҕҕ
U+0496Җ0322 0226ҖҖ
U+0497җ0322 0227җҗ
U+0498Ҙ0322 0230ҘҘ
U+0499ҙ0322 0231ҙҙ
U+049AҚ0322 0232ҚҚ
U+049Bқ0322 0233ққ
U+049CҜ0322 0234ҜҜ
U+049Dҝ0322 0235ҝҝ
U+049EҞ0322 0236ҞҞ
U+049Fҟ0322 0237ҟҟ
U+04A0Ҡ0322 0240ҠҠ
U+04A1ҡ0322 0241ҡҡ
U+04A2Ң0322 0242ҢҢ
U+04A3ң0322 0243ңң
U+04A4Ҥ0322 0244ҤҤ
U+04A5ҥ0322 0245ҥҥ
U+04A6Ҧ0322 0246ҦҦ
U+04A7ҧ0322 0247ҧҧ
U+04A8Ҩ0322 0250ҨҨ
U+04A9ҩ0322 0251ҩҩ
U+04AAҪ0322 0252ҪҪ
U+04ABҫ0322 0253ҫҫ
U+04ACҬ0322 0254ҬҬ
U+04ADҭ0322 0255ҭҭ
U+04AEҮ0322 0256ҮҮ
U+04AFү0322 0257үү
U+04B0Ұ0322 0260ҰҰ
U+04B1ұ0322 0261ұұ
U+04B2Ҳ0322 0262ҲҲ
U+04B3ҳ0322 0263ҳҳ
U+04B4Ҵ0322 0264ҴҴ
U+04B5ҵ0322 0265ҵҵ
U+04B6Ҷ0322 0266ҶҶ
U+04B7ҷ0322 0267ҷҷ
U+04B8Ҹ0322 0270ҸҸ
U+04B9ҹ0322 0271ҹҹ
U+04BAҺ0322 0272ҺҺ
U+04BBһ0322 0273һһ
U+04BCҼ0322 0274ҼҼ
U+04BDҽ0322 0275ҽҽ
U+04BEҾ0322 0276ҾҾ
U+04BFҿ0322 0277ҿҿ
U+04C0Ӏ0323 0200ӀӀ
U+04C1Ӂ0323 0201ӁӁ
U+04C2ӂ0323 0202ӂӂ
U+04C3Ӄ0323 0203ӃӃ
U+04C4ӄ0323 0204ӄӄ
U+04C5Ӆ0323 0205ӅӅ
U+04C6ӆ0323 0206ӆӆ
U+04C7Ӈ0323 0207ӇӇ
U+04C8ӈ0323 0210ӈӈ
U+04C9Ӊ0323 0211ӉӉ
U+04CAӊ0323 0212ӊӊ
U+04CBӋ0323 0213ӋӋ
U+04CCӌ0323 0214ӌӌ
U+04CDӍ0323 0215ӍӍ
U+04CEӎ0323 0216ӎӎ
U+04CFӏ0323 0217ӏӏ
U+04D0Ӑ0323 0220ӐӐ
U+04D1ӑ0323 0221ӑӑ
U+04D2Ӓ0323 0222ӒӒ
U+04D3ӓ0323 0223ӓӓ
U+04D4Ӕ0323 0224ӔӔ
U+04D5ӕ0323 0225ӕӕ
U+04D6Ӗ0323 0226ӖӖ
U+04D7ӗ0323 0227ӗӗ
U+04D8Ә0323 0230ӘӘ
U+04D9ә0323 0231әә
U+04DAӚ0323 0232ӚӚ
U+04DBӛ0323 0233ӛӛ
U+04DCӜ0323 0234ӜӜ
U+04DDӝ0323 0235ӝӝ
U+04DEӞ0323 0236ӞӞ
U+04DFӟ0323 0237ӟӟ
U+04E0Ӡ0323 0240ӠӠ
U+04E1ӡ0323 0241ӡӡ
U+04E2Ӣ0323 0242ӢӢ
U+04E3ӣ0323 0243ӣӣ
U+04E4Ӥ0323 0244ӤӤ
U+04E5ӥ0323 0245ӥӥ
U+04E6Ӧ0323 0246ӦӦ
U+04E7ӧ0323 0247ӧӧ
U+04E8Ө0323 0250ӨӨ
U+04E9ө0323 0251өө
U+04EAӪ0323 0252ӪӪ
U+04EBӫ0323 0253ӫӫ
U+04ECӬ0323 0254ӬӬ
U+04EDӭ0323 0255ӭӭ
U+04EEӮ0323 0256ӮӮ
U+04EFӯ0323 0257ӯӯ
U+04F0Ӱ0323 0260ӰӰ
U+04F1ӱ0323 0261ӱӱ
U+04F2Ӳ0323 0262ӲӲ
U+04F3ӳ0323 0263ӳӳ
U+04F4Ӵ0323 0264ӴӴ
U+04F5ӵ0323 0265ӵӵ
U+04F6Ӷ0323 0266ӶӶ
U+04F7ӷ0323 0267ӷӷ
U+04F8Ӹ0323 0270ӸӸ
U+04F9ӹ0323 0271ӹӹ
U+04FAӺ0323 0272ӺӺ
U+04FBӻ0323 0273ӻӻ
U+04FCӼ0323 0274ӼӼ
U+04FDӽ0323 0275ӽӽ
U+04FEӾ0323 0276ӾӾ
U+04FFӿ0323 0277ӿӿ