UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0340 to U+043F

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(oct.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0340̀0315 0200̀̀
U+0341́0315 0201́́
U+0342͂0315 0202͂͂
U+0343̓0315 0203̓̓
U+0344̈́0315 0204̈́̈́
U+0345ͅ0315 0205ͅͅ
U+0346͆0315 0206͆͆
U+0347͇0315 0207͇͇
U+0348͈0315 0210͈͈
U+0349͉0315 0211͉͉
U+034A͊0315 0212͊͊
U+034B͋0315 0213͋͋
U+034C͌0315 0214͌͌
U+034D͍0315 0215͍͍
U+034E͎0315 0216͎͎
U+034F͏0315 0217͏͏
U+0350͐0315 0220͐͐
U+0351͑0315 0221͑͑
U+0352͒0315 0222͒͒
U+0353͓0315 0223͓͓
U+0354͔0315 0224͔͔
U+0355͕0315 0225͕͕
U+0356͖0315 0226͖͖
U+0357͗0315 0227͗͗
U+0358͘0315 0230͘͘
U+0359͙0315 0231͙͙
U+035A͚0315 0232͚͚
U+035B͛0315 0233͛͛
U+035C͜0315 0234͜͜
U+035D͝0315 0235͝͝
U+035E͞0315 0236͞͞
U+035F͟0315 0237͟͟
U+0360͠0315 0240͠͠
U+0361͡0315 0241͡͡
U+0362͢0315 0242͢͢
U+0363ͣ0315 0243ͣͣ
U+0364ͤ0315 0244ͤͤ
U+0365ͥ0315 0245ͥͥ
U+0366ͦ0315 0246ͦͦ
U+0367ͧ0315 0247ͧͧ
U+0368ͨ0315 0250ͨͨ
U+0369ͩ0315 0251ͩͩ
U+036Aͪ0315 0252ͪͪ
U+036Bͫ0315 0253ͫͫ
U+036Cͬ0315 0254ͬͬ
U+036Dͭ0315 0255ͭͭ
U+036Eͮ0315 0256ͮͮ
U+036Fͯ0315 0257ͯͯ
U+0370Ͱ0315 0260ͰͰ
U+0371ͱ0315 0261ͱͱ
U+0372Ͳ0315 0262ͲͲ
U+0373ͳ0315 0263ͳͳ
U+0374ʹ0315 0264ʹʹ
U+0375͵0315 0265͵͵
U+0376Ͷ0315 0266ͶͶ
U+0377ͷ0315 0267ͷͷ
U+0378͸0315 0270͸͸
U+0379͹0315 0271͹͹
U+037Aͺ0315 0272ͺͺ
U+037Bͻ0315 0273ͻͻ
U+037Cͼ0315 0274ͼͼ
U+037Dͽ0315 0275ͽͽ
U+037E;0315 0276;;
U+037FͿ0315 0277ͿͿ
U+0380΀0316 0200΀΀
U+0381΁0316 0201΁΁
U+0382΂0316 0202΂΂
U+0383΃0316 0203΃΃
U+0384΄0316 0204΄΄
U+0385΅0316 0205΅΅
U+0386Ά0316 0206ΆΆ
U+0387·0316 0207··
U+0388Έ0316 0210ΈΈ
U+0389Ή0316 0211ΉΉ
U+038AΊ0316 0212ΊΊ
U+038B΋0316 0213΋΋
U+038CΌ0316 0214ΌΌ
U+038D΍0316 0215΍΍
U+038EΎ0316 0216ΎΎ
U+038FΏ0316 0217ΏΏ
U+0390ΐ0316 0220ΐΐ
U+0391Α0316 0221ΑΑ
U+0392Β0316 0222ΒΒ
U+0393Γ0316 0223ΓΓ
U+0394Δ0316 0224ΔΔ
U+0395Ε0316 0225ΕΕ
U+0396Ζ0316 0226ΖΖ
U+0397Η0316 0227ΗΗ
U+0398Θ0316 0230ΘΘ
U+0399Ι0316 0231ΙΙ
U+039AΚ0316 0232ΚΚ
U+039BΛ0316 0233ΛΛ
U+039CΜ0316 0234ΜΜ
U+039DΝ0316 0235ΝΝ
U+039EΞ0316 0236ΞΞ
U+039FΟ0316 0237ΟΟ
U+03A0Π0316 0240ΠΠ
U+03A1Ρ0316 0241ΡΡ
U+03A2΢0316 0242΢΢
U+03A3Σ0316 0243ΣΣ
U+03A4Τ0316 0244ΤΤ
U+03A5Υ0316 0245ΥΥ
U+03A6Φ0316 0246ΦΦ
U+03A7Χ0316 0247ΧΧ
U+03A8Ψ0316 0250ΨΨ
U+03A9Ω0316 0251ΩΩ
U+03AAΪ0316 0252ΪΪ
U+03ABΫ0316 0253ΫΫ
U+03ACά0316 0254άά
U+03ADέ0316 0255έέ
U+03AEή0316 0256ήή
U+03AFί0316 0257ίί
U+03B0ΰ0316 0260ΰΰ
U+03B1α0316 0261αα
U+03B2β0316 0262ββ
U+03B3γ0316 0263γγ
U+03B4δ0316 0264δδ
U+03B5ε0316 0265εε
U+03B6ζ0316 0266ζζ
U+03B7η0316 0267ηη
U+03B8θ0316 0270θθ
U+03B9ι0316 0271ιι
U+03BAκ0316 0272κκ
U+03BBλ0316 0273λλ
U+03BCμ0316 0274μμ
U+03BDν0316 0275νν
U+03BEξ0316 0276ξξ
U+03BFο0316 0277οο
U+03C0π0317 0200ππ
U+03C1ρ0317 0201ρρ
U+03C2ς0317 0202ςς
U+03C3σ0317 0203σσ
U+03C4τ0317 0204ττ
U+03C5υ0317 0205υυ
U+03C6φ0317 0206φφ
U+03C7χ0317 0207χχ
U+03C8ψ0317 0210ψψ
U+03C9ω0317 0211ωω
U+03CAϊ0317 0212ϊϊ
U+03CBϋ0317 0213ϋϋ
U+03CCό0317 0214όό
U+03CDύ0317 0215ύύ
U+03CEώ0317 0216ώώ
U+03CFϏ0317 0217ϏϏ
U+03D0ϐ0317 0220ϐϐ
U+03D1ϑ0317 0221ϑϑ
U+03D2ϒ0317 0222ϒϒ
U+03D3ϓ0317 0223ϓϓ
U+03D4ϔ0317 0224ϔϔ
U+03D5ϕ0317 0225ϕϕ
U+03D6ϖ0317 0226ϖϖ
U+03D7ϗ0317 0227ϗϗ
U+03D8Ϙ0317 0230ϘϘ
U+03D9ϙ0317 0231ϙϙ
U+03DAϚ0317 0232ϚϚ
U+03DBϛ0317 0233ϛϛ
U+03DCϜ0317 0234ϜϜ
U+03DDϝ0317 0235ϝϝ
U+03DEϞ0317 0236ϞϞ
U+03DFϟ0317 0237ϟϟ
U+03E0Ϡ0317 0240ϠϠ
U+03E1ϡ0317 0241ϡϡ
U+03E2Ϣ0317 0242ϢϢ
U+03E3ϣ0317 0243ϣϣ
U+03E4Ϥ0317 0244ϤϤ
U+03E5ϥ0317 0245ϥϥ
U+03E6Ϧ0317 0246ϦϦ
U+03E7ϧ0317 0247ϧϧ
U+03E8Ϩ0317 0250ϨϨ
U+03E9ϩ0317 0251ϩϩ
U+03EAϪ0317 0252ϪϪ
U+03EBϫ0317 0253ϫϫ
U+03ECϬ0317 0254ϬϬ
U+03EDϭ0317 0255ϭϭ
U+03EEϮ0317 0256ϮϮ
U+03EFϯ0317 0257ϯϯ
U+03F0ϰ0317 0260ϰϰ
U+03F1ϱ0317 0261ϱϱ
U+03F2ϲ0317 0262ϲϲ
U+03F3ϳ0317 0263ϳϳ
U+03F4ϴ0317 0264ϴϴ
U+03F5ϵ0317 0265ϵϵ
U+03F6϶0317 0266϶϶
U+03F7Ϸ0317 0267ϷϷ
U+03F8ϸ0317 0270ϸϸ
U+03F9Ϲ0317 0271ϹϹ
U+03FAϺ0317 0272ϺϺ
U+03FBϻ0317 0273ϻϻ
U+03FCϼ0317 0274ϼϼ
U+03FDϽ0317 0275ϽϽ
U+03FEϾ0317 0276ϾϾ
U+03FFϿ0317 0277ϿϿ
U+0400Ѐ0320 0200ЀЀ
U+0401Ё0320 0201ЁЁ
U+0402Ђ0320 0202ЂЂ
U+0403Ѓ0320 0203ЃЃ
U+0404Є0320 0204ЄЄ
U+0405Ѕ0320 0205ЅЅ
U+0406І0320 0206ІІ
U+0407Ї0320 0207ЇЇ
U+0408Ј0320 0210ЈЈ
U+0409Љ0320 0211ЉЉ
U+040AЊ0320 0212ЊЊ
U+040BЋ0320 0213ЋЋ
U+040CЌ0320 0214ЌЌ
U+040DЍ0320 0215ЍЍ
U+040EЎ0320 0216ЎЎ
U+040FЏ0320 0217ЏЏ
U+0410А0320 0220АА
U+0411Б0320 0221ББ
U+0412В0320 0222ВВ
U+0413Г0320 0223ГГ
U+0414Д0320 0224ДД
U+0415Е0320 0225ЕЕ
U+0416Ж0320 0226ЖЖ
U+0417З0320 0227ЗЗ
U+0418И0320 0230ИИ
U+0419Й0320 0231ЙЙ
U+041AК0320 0232КК
U+041BЛ0320 0233ЛЛ
U+041CМ0320 0234ММ
U+041DН0320 0235НН
U+041EО0320 0236ОО
U+041FП0320 0237ПП
U+0420Р0320 0240РР
U+0421С0320 0241СС
U+0422Т0320 0242ТТ
U+0423У0320 0243УУ
U+0424Ф0320 0244ФФ
U+0425Х0320 0245ХХ
U+0426Ц0320 0246ЦЦ
U+0427Ч0320 0247ЧЧ
U+0428Ш0320 0250ШШ
U+0429Щ0320 0251ЩЩ
U+042AЪ0320 0252ЪЪ
U+042BЫ0320 0253ЫЫ
U+042CЬ0320 0254ЬЬ
U+042DЭ0320 0255ЭЭ
U+042EЮ0320 0256ЮЮ
U+042FЯ0320 0257ЯЯ
U+0430а0320 0260аа
U+0431б0320 0261бб
U+0432в0320 0262вв
U+0433г0320 0263гг
U+0434д0320 0264дд
U+0435е0320 0265ее
U+0436ж0320 0266жж
U+0437з0320 0267зз
U+0438и0320 0270ии
U+0439й0320 0271йй
U+043Aк0320 0272кк
U+043Bл0320 0273лл
U+043Cм0320 0274мм
U+043Dн0320 0275нн
U+043Eо0320 0276оо
U+043Fп0320 0277пп